Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 720 558 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) ett belopp av högst 3 800 000 euro till driftskostnader för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen som ordnas för andra än läropliktiga enligt den ovan nämnda lagen

3) ett belopp av högst 2 103 000 euro till understöd enligt 44 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen för privata utbildningsanordnares driftskostnader för grundläggande utbildning

4) ett belopp av högst 6 000 000 euro till tilläggskostnader enligt den ovan nämnda lagen som föranleds av den flexibla grundläggande utbildningen

5) ett belopp av högst 1 300 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen till utbildningsanordnare som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning

6) ett belopp av högst 150 000 euro till statsunderstöd enligt prövning för andra utbildningsanordnare inom grundläggande konstundervisning än de som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning

7) ett belopp av högst 4 875 000 euro enligt 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen till innovativa inlärningsmiljöer inom den allmänbildande utbildningen, digitala utbildningsmolntjänster, främjande av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och utvecklande av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen samt till statsunderstöd för internationell verksamhet i skolorna och läroanstalterna

8) ett belopp av högst 15 228 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen för åtgärder som främjar jämlikhet inom utbildningen, för utvecklande av kvaliteten på specialundervisningen inom förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen samt i anknytning till detta för minskande av undervisningsgruppernas storlek och anställning av skolgångsbiträden

9) ett belopp av högst 842 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen för språkbadsverksamhet

10) ett belopp av högst 2 865 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § i den ovan nämnda lagen för stödjande av klubbverksamhet för skolelever

11) ett belopp av högst 120 000 euro till sametingets förfogande för betalning av statsunderstöd till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för tryggande av småbarnspedagogiska tjänster för samiska barn

12) ett belopp av högst 14 975 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 45 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen och i undervisnings- och kulturministeriets förordning (1777/2009) för stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning som utgör ett komplement till undervisningen i fråga om elever med främmande modersmål

13) ett belopp av högst 75 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 45 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen och i undervisnings- och kulturministeriets förordning (1777/2009) för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer

14) betalning av statsunderstöd enligt 45 § 1 mom. i finansieringslagen och statsrådets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (1769/2009)

15) betalning av utgifter enligt överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område (SRF 72/2014)

16) anordnande av småbarnspedagogisk verksamhet i Finland för barn till personalen vid Europeiska kemikaliemyndigheten enligt överenskommelsen om säte mellan Finlands regering och Europeiska kemikaliemyndigheten (SRF 11/2008) och på samma villkor som gäller för andra kommuninvånare

17) ett belopp av högst 300 000 euro till betalning av sådana utgifter och statsunderstöd inom den allmänbildande utbildningen som hänför sig till genomförandet av projektet att ändra ungdomsgarantin i riktning mot en kollektiv garanti och som förebygger avhopp från skolan.

Antalet ledda timmar som används som beräkningsgrund för statsandelen för morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högst 3 390 000. Priset är 26,00 euro per ledd timme.

Det timantal som används som beräkningsgrund för statsandelen är i fråga om grundläggande musikundervisning högst 1 653 000 och i annan grundläggande konstundervisning som beviljas statsandel på basis av antalet undervisningstimmar högst 140 800 timmar.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009), gymnasielagen (629/1998) och lagen om grundläggande utbildning (628/1998).

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
STATSANDELAR OCH FINANSIERING  
   
1. Gymnasieutbildning och utbildning som förbereder för gymnasieutbildning  
Kalkylerade kostnader (antal studerande * pris per enhet) 624 618 000
— kommunal gymnasieutbildning (86 600 * 6 213,20 € ) 538 063 000
— privat gymnasieutbildning (9 500 * 6 558,35 €, inkl. moms) 62 304 000
— kommunal gymnasieutbildning för elever som var över 18 år då studierna inleddes (5 400 * 3 474,68 €) 18 763 000
— privat gymnasieutbildning för elever som var över 18 år då studierna inleddes (1 500 * 3 658,37 €, inkl. moms) 5 488 000
Kommunernas finansieringsandel -450 344 000
Anslag för statsandelar som ändras på grund av konkurrenskraftsavtalet -5 400 000
Anslag för statsandelar som ändras på grund av förändringen i kostnadsnivån -1 207 000
Statsandel 166 653 000
   
2. Förskoleundervisning och grundläggande utbildning (finansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet)  
2.1. Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen 85 491 000
2.2. Förskoleundervisning och grundläggande utbildning för andra än läropliktiga 26 133 000
2.3. Ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen för andra än läropliktiga (högst) 3 800 000
2.4. Finansiering till sådan undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning som ordnas i skolor utomlands 3 524 000
2.5. Finansiering till privata utbildningsanordnare för verksamhet som inleds och utvidgas 3 922 000
2.6. Tilläggsfinansiering för förlängd läroplikt, personer med de svåraste utvecklingsstörningarna 45 027 000
2.7. Tilläggsfinansiering för förlängd läroplikt, övriga än personer med de svåraste utvecklingsstörningarna 194 742 000
2.8. Tillägg för internatskola 1 526 000
2.9. Skolhemsförhöjning 1 113 000
2.10. Tillägg för flexibel grundläggande utbildning (högst) 6 000 000
2.11. Tilläggsundervisning 12 273 000
Anslag för statsandelar som ändras på grund av konkurrenskraftsavtalet -2 977 000
Anslag för statsandelar som ändras på grund av förändringen i kostnadsnivån -2 829 000
   
3. Grundläggande konstundervisning (finansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet)  
Statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning 80 172 000
Anslag för statsandelar som ändras på grund av konkurrenskraftsavtalet -434 000
Anslag för statsandelar som ändras på grund av förändringen i kostnadsnivån -555 000
   
4. Morgon- och eftermiddagsverksamhet  
Statsandel för morgon- och eftermiddagsverksamhet 50 240 000
   
Kalkylerad finansiering och statsandelar sammanlagt 674 833 000
   
STATSUNDERSTÖD REGERINGENS SPETSPROJEKT  
   
5. Statsunderstöd enligt 44 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet  
5.1. För innovativa inlärningsmiljöer inom den allmänbildande utbildningen, digitala utbildningsmolntjänster, främjande av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och utvecklande av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen samt för internationell verksamhet i skolorna och läroanstalterna (högst) 4 875 000
5.2. För understöd för åtgärder som främjar jämlikhet inom utbildningen, för utvecklande av kvaliteten på specialundervisningen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och för anställning av skolgångsbiträden i anknytning till det samt för minskande av undervisningsgruppernas storlek (högst) 15 228 000
5.3. Språkbadsverksamhet (högst) 842 000
5.4. Stödjande av klubbverksamhet (högst) 2 865 000
5.5. Understöd till utbildningsanordnare som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning (högst) 1 300 000
5.6. Understöd för privata utbildningsanordnares driftskostnader (högst) 2 103 000
   
6. Statsunderstöd enligt 45 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet  
6.1. För betalning av statsunderstöd enligt 45 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och statsrådets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (1769/2009) 2 200 000
6.2. Understöd enligt 45 § 2 mom. i finansieringslagen för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer (högst) 75 000
6.3. Understöd enligt 45 § 2 mom. i finansieringslagen för stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning i fråga om elever med främmande modersmål (högst) 14 975 000
   
7. Statsunderstöd enligt statsunderstödslagen  
7.1. Understöd till andra utbildningsanordnare än de som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning (högst) 150 000
7.2. För tryggande av småbarnspedagogiska tjänster för samiska barn i kommuner inom samernas hembygdsområde (högst) 120 000
   
8. Statsunderstöd enligt internationella överenskommelser  
8.1. Stöd för anordnande av småbarnspedagogisk verksamhet för barn till personalen vid Europeiska kemikaliemyndigheten 500 000
8.2. För betalning av utgifter enligt överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område 190 000
   
9. Regeringens spetsprojekt (understöd enligt 44 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och övriga utgifter)  
9.1. Kompetens och utbildning: Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti (högst) 300 000
   
Statsunderstöd och regeringens spetsprojekt sammanlagt 45 723 000
   
Sammanlagt 720 557 000

Den kommun som tillhandahåller småbarnspedagogiska tjänster för barn till personalen vid EU:s kemikaliemyndighet har rätt att av finska staten driva in skillnaden mellan de totala kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten och familjens betalningsandel.

Eurobelopp per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget (exkl. moms)

   
Grunddelen av hemkommunsersättningen för förskoleundervisning och grundläggande utbildning 6 732,39 euro/invånare
Gymnasieutbildning 6 198,30 euro/studerande
Grundläggande konstundervisning 77,52 euro/undervisningstimme
Morgon- och eftermiddagsverksamhet 26,00 euro/handledningstimme

Kommunernas finansieringsandel som beaktats vid dimensioneringen av statsandelen inbegriper 9 235 000 euro som kommunernas andel av gymnasieutbildningen i övningsskolor och statliga allmänbildande läroanstalter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring i kostnadsnivån, (-0,7 %) -4 591
Inverkan av engångsposternas nettoförändring på statsunderstöden -7 800
Justering av kostnadsfördelningen, grundläggande utbildning -4 311
Justering av kostnadsfördelningen, gymnasieutbildning och grundläggande konstundervisning 3 022
Konkurrenskraftsavtalets inverkan på statsandelen; förskoleundervisning och grundläggande utbildning/OKRL (Konkurrenskraftsavt.) -2 977
Konkurrenskraftsavtalets inverkan på statsandelen; grundläggande konstundervisning (Konkurrenskraftsavt.) -434
Konkurrenskraftsavtalets inverkan på statsandelen; gymnasieutbildningen (Konkurrenskraftsavt. ) -5 400
Stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning i fråga om elever med främmande modersmål (invandrarpaketet) 3 000
Understöd för allmänbildande utbildning -2 957
Ändring av det uppskattade antalet studerande, grundläggande utbildning 23 660
Ändring av det uppskattade antalet studerande, gymnasieutbildning och grundläggande konstundervisning -4 174
Övergång till elektronisk studentexamen (överföring till moment 29.10.02) -700
Sammanlagt -3 662

De priser per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget fastställs på basis av verkningarna av konkurrenskraftsavtalet.


2017 budget 720 558 000
2016 budget 724 220 000
2015 bokslut 701 445 833