Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

20. (29.10.20 och 29.30.21, delvis) Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 32 046 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av understöd och utgifter för planering och inledande av verksamheten samt omkostnader inom försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom den allmänbildande utbildningen och den småbarnspedagogiska verksamheten

2) betalning av understöd och utgifter för planering och inledande av verksamheten samt omkostnader inom utvecklings-, forsknings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom fritt bildningsarbete samt inom det samarbete i fråga om livslångt lärande som bedrivs inom EU och internationellt

3) andra EU- och OECD-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

4) finansiering av statistikföring, datatekniska tjänster samt datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom den allmänbildande utbildningen och den småbarnspedagogiska verksamheten

5) avlönande av personal motsvarande högst nio årsverken.

Förklaring:Genom försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekten stöds reformerandet, uppföljningen och utvärderingen av den småbarnspedagogiska och allmänbildande utbildningen samt utbildningen för fritt bildningsarbete. Målet för datasystemen för uppföljningen och styrningen av verksamheten är att förbättra tillgången till och kvaliteten på informationen, främja elektronisk ärendehantering och producera heltäckande information som stöd för bl.a. beslutsfattande och lagstiftningsändringar. Utvärderingen av inlärningsresultaten inom den grundläggande utbildningen ska bli elektronisk. Projektet för utvecklandet av informationsproduktionen inom småbarnspedagogiken fortsätter. Målet för projektet är att verkställa ett riksomfattande datalager för småbarnspedagogiken. Projektet stöder de allmänna planerings-, styrnings- och tillsynsuppgifterna inom ministeriets förvaltnings- och ansvarsområde samt informationsledningen hos aktörerna inom småbarnspedagogiken.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Företagarfostran (överföring till moment 29.91.52) -400
Hyra för Kotkaniemi museum (överföring till moment 29.80.20) -110
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring till moment 32.20.06) -250
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring till moment 32.20.40) -500
Kompetens och utbildning: Främjande av den grundläggande konstundervisningens tillgänglighet 200
Kompetens och utbildning: Påskyndande av införandet av digitala läromedel samt försök och utveckling inom digitalt lärande 10 000
Kompetens och utbildning: Språkförsök 5 000
Sammanlagt 13 940

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget 32 046 000
2016 budget 18 106 000
2015 bokslut 11 041 000