Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2006 talousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       10. Maaseudun kehittäminen
       20. Maatalous
            21. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot
            22. Torjunta-ainetarkastukset
            40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki
            41. EU-tulotuki
            42. Satovahinkojen korvaaminen
            43. Maatalouden ympäristötuki
            44. Luonnonhaittakorvaus
            45. Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki
            46. Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen
            47. Laatujärjestelmien kehittäminen
            48. Puutarhatalouden erityistoimenpiteet
            49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki
            60. Siirto interventiorahastoon
            61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus
       70. Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö
       71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos
       72. Elintarvikevirasto
       73. Kasvintuotannon tarkastuskeskus
       90. Hallinto
       91. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2017

44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 422 673 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää EU:n komission vuosille 2000—2006 hyväksymän horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman mukaisten luonnonhaittakorvausten maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena ja kulutusmenojen osalta suoriteperusteisena.

Vuonna 2006 saa tehdä luonnonhaittakorvausjärjestelmän mukaisia sitoumuksia siten, että niistä aiheutuu vuosina 2007—2010 menoja yhteensä enintään 30 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vuonna 2006 luonnonhaittakorvauksiin arvioidaan tarvittavan komission vuosille 2000—2006 hyväksymän horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman mukaisesti 422 673 000 euroa. Vuonna 2006 tehtävissä uusissa 5-vuotisissa sitoumuksissa EU:n osarahoitus on tavoite 1-alueella 50 % ja muualla maassa 25 % eli keskimääräiseksi osarahoitusosuudeksi arvioidaan 32 %.

Luonnonhaittakorvauksen rahoituksen arvioitu jakautuminen
  
Luonnonhaittakorvaukset yhteensä, josta422 673 000
— EU-osuus136 973 000
— valtion osuus285 700 000

Momentille 12.30.01 on arvioitu kertyväksi vastaavasti 119 563 000 euroa EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosaston varoista luonnonhaittakorvauksia varten, missä on vähennyksenä otettu huomioon 17 410 000 euroa EU:n vuonna 2000 maksamana luonnonhaittakorvausjärjestelmän EU:n osuuden ennakkona.

Momentin 30.20.40 määrärahasta maksetaan lisäksi kokonaan valtion rahoittamaa luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa, jonka määrä vuonna 2006 on noin 120 000 000 euroa.

Luonnonhaittakorvausjärjestelmän toteuttamisesta aiheutuvat menot, milj. euroa
 2006200720082009Myöhemmät vuodet yhteensä
      
Vuonna 2006 tehtävät päätökset ja toimenpiteet 2,672,672,672,672,67
Aiempina vuosina tehdyt päätökset ja toimenpiteet 420,00417,00412,00407,00-
Yhteensä422,67419,67414,67409,672,67


2006 talousarvio422 673 000
2005 talousarvio422 673 000
2004 tilinpäätös422 673 000