Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
              01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning
              02. (29.10.02 och 29.30.20, delvis) Studentexamensnämndens omkostnader
              20. (29.10.20 och 29.30.21, delvis) Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete
              30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning
              31. (29.30.30) Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
              51. Statsunderstöd för organisationer inom allmänbildande utbildning
              52. (29.30.53) Statsunderstöd för organisationer inom det fria bildningsarbetet
         20. (29.20 och 30, delvis) Yrkesutbildning
            (30.) Vuxenutbildning
         40. (29.40 och 30, delvis) Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

20. (29.10.20 och 29.30.21, delvis) Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 32 046 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av understöd och utgifter för planering och inledande av verksamheten samt omkostnader inom försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom den allmänbildande utbildningen och den småbarnspedagogiska verksamheten

2) betalning av understöd och utgifter för planering och inledande av verksamheten samt omkostnader inom utvecklings-, forsknings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom fritt bildningsarbete samt inom det samarbete i fråga om livslångt lärande som bedrivs inom EU och internationellt

3) andra EU- och OECD-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

4) finansiering av statistikföring, datatekniska tjänster samt datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom den allmänbildande utbildningen och den småbarnspedagogiska verksamheten

5) avlönande av personal motsvarande högst nio årsverken.

Förklaring: Genom försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekten stöds reformerandet, uppföljningen och utvärderingen av den småbarnspedagogiska och allmänbildande utbildningen samt utbildningen för fritt bildningsarbete. Målet för datasystemen för uppföljningen och styrningen av verksamheten är att förbättra tillgången till och kvaliteten på informationen, främja elektronisk ärendehantering och producera heltäckande information som stöd för bl.a. beslutsfattande och lagstiftningsändringar. Utvärderingen av inlärningsresultaten inom den grundläggande utbildningen ska bli elektronisk. Projektet för utvecklandet av informationsproduktionen inom småbarnspedagogiken fortsätter. Målet för projektet är att verkställa ett riksomfattande datalager för småbarnspedagogiken. Projektet stöder de allmänna planerings-, styrnings- och tillsynsuppgifterna inom ministeriets förvaltnings- och ansvarsområde samt informationsledningen hos aktörerna inom småbarnspedagogiken.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Företagarfostran (överföring till moment 29.91.52)-400
Hyra för Kotkaniemi museum (överföring till moment 29.80.20)-110
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring till moment 32.20.06)-250
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring till moment 32.20.40)-500
Kompetens och utbildning: Främjande av den grundläggande konstundervisningens tillgänglighet200
Kompetens och utbildning: Påskyndande av införandet av digitala läromedel samt försök och utveckling inom digitalt lärande10 000
Kompetens och utbildning: Språkförsök5 000
Sammanlagt13 940

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget32 046 000
2016 budget18 106 000
2015 bokslut11 041 000