Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
              01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning
              02. (29.10.02 och 29.30.20, delvis) Studentexamensnämndens omkostnader
              20. (29.10.20 och 29.30.21, delvis) Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete
              30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning
              31. (29.30.30) Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
              51. Statsunderstöd för organisationer inom allmänbildande utbildning
              52. (29.30.53) Statsunderstöd för organisationer inom det fria bildningsarbetet
         20. (29.20 och 30, delvis) Yrkesutbildning
            (30.) Vuxenutbildning
         40. (29.40 och 30, delvis) Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

02. (29.10.02 och 29.30.20, delvis) Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 285 000 euro.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter8 3719 69210 443
Bruttoinkomster6 7357 1587 158
Nettoutgifter1 6362 5343 285
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 426  
— överförts till följande år2 260  

De nettobudgeterade inkomsterna samlas in i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer (908/2010).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Övergång till elektronisk studentexamen (överföring från moment 29.10.01)100
Övergång till elektronisk studentexamen (överföring från moment 29.10.30)700
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-1
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-4
Löneglidningsbesparing-1
Lönejusteringar2
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-20
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-9
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-5
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-3
Temporär sänkning av StPL-avgiften-4
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-3
Sammanlagt751

2017 budget3 285 000
2016 II tilläggsb.-4 000
2016 budget2 534 000
2015 bokslut2 470 000