Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
              01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning
              02. (29.10.02 och 29.30.20, delvis) Studentexamensnämndens omkostnader
              20. (29.10.20 och 29.30.21, delvis) Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete
              30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning
              31. (29.30.30) Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
              51. Statsunderstöd för organisationer inom allmänbildande utbildning
              52. (29.30.53) Statsunderstöd för organisationer inom det fria bildningsarbetet
         20. (29.20 och 30, delvis) Yrkesutbildning
            (30.) Vuxenutbildning
         40. (29.40 och 30, delvis) Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 41 990 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) betalning av löneutgifter och vissa andra utgifter för lärare och förvaltningspersonal vid Europaskolorna

2) internationalisering av statliga läroanstalter för allmänbildande utbildning, kompletterande undervisning för invandrare, service- och utvecklingscentralverksamheten vid Valteri-centret för lärande och kompetens samt till understöd för att utveckla och göra inlärningsmiljöerna mångsidigare

3) betalning av utgifter som föranleds av verksamheten vid den europeiska skolan i Helsingfors

4) betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring: Suomalais-venäläinen koulu och Helsingin ranskalais-suomalainen koulu är skolor som ordnar förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Skolorna utvecklar undervisningen i språk och kultur med hjälp av kulturkontakter och nätverksbyggande. Verksamheten vid Valteri-centret för lärande och kompetens utvecklas. Europeiska skolan i Helsingfors har till uppgift att erbjuda undervisning enligt läroplanerna för Europaskolorna.

Antalet elever

 2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
     
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu803806806816
Suomalais-venäläinen koulu696705689694
Valteri-centret för lärande och kompetens401390375375
Europaskolorna (finländska elever)598573620620
Grundläggande utbildning vid skolhem130125125125
Europeiska skolan i Helsingfors276280283283
Sammanlagt2 9042 8792 898 2 913

Nyckeltal för handledningsverksamheten vid Valteri-centret för lärande och kompetens

 2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
     
Handledningsverksamhet på fältet    
— handledningsbesök1 5051 5071 2831 569
— elever842774764802
Tillfällig undervisning och rehabilitering     
— Stödperioddagar3 8303 8603 9824 025
— Stödperiodernas elever443461454456

Årsverken

 2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
     
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu76,277,87674
Suomalais-venäläinen koulu82,7858179,5
Valteri-centret för lärande och kompetens614,9606585585
EU:s Europaskolor32303232
Europeiska skolan i Helsingfors60,56059,660
Sammanlagt866,3858,8833,6830,5

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Språkskolor3 399 000
Valteri-centret för lärande och kompetens33 039 000
Grundläggande utbildning vid skolhem1 549 000
EU:s Europaskolor1 639 000
Europeiska skolan i Helsingfors2 364 000
Sammanlagt41 990 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter69 41264 81662 990
Bruttoinkomster20 67621 00021 000
Nettoutgifter48 73543 81641 990
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år17 251  
— överförts till följande år15 270  

Kommunernas finansieringsandel av kostnaderna för den statliga allmänbildande gymnasieutbildningen, 1 138 000 euro, har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 29.10.30.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Antagningstjänster (återföring från moment 29.01.02 av en överföring)8
Tryggande av basverksamheten (återföring från moment 29.01.02 av en överföring)450
Övergång till elektronisk studentexamen (överföring till moment 29.10.02)-100
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-10
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-328
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror-428
Löneglidningsbesparing-120
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-216
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-50
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-465
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-236
Temporär sänkning av StPL-avgiften-306
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-40
Nivåförändring15
Sammanlagt-1 826

2017 budget41 990 000
2016 II tilläggsb.-734 000
2016 budget43 816 000
2015 bokslut46 754 000