Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 41 990 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) betalning av löneutgifter och vissa andra utgifter för lärare och förvaltningspersonal vid Europaskolorna

2) internationalisering av statliga läroanstalter för allmänbildande utbildning, kompletterande undervisning för invandrare, service- och utvecklingscentralverksamheten vid Valteri-centret för lärande och kompetens samt till understöd för att utveckla och göra inlärningsmiljöerna mångsidigare

3) betalning av utgifter som föranleds av verksamheten vid den europeiska skolan i Helsingfors

4) betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring:Suomalais-venäläinen koulu och Helsingin ranskalais-suomalainen koulu är skolor som ordnar förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Skolorna utvecklar undervisningen i språk och kultur med hjälp av kulturkontakter och nätverksbyggande. Verksamheten vid Valteri-centret för lärande och kompetens utvecklas. Europeiska skolan i Helsingfors har till uppgift att erbjuda undervisning enligt läroplanerna för Europaskolorna.

Antalet elever

  2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 803 806 806 816
Suomalais-venäläinen koulu 696 705 689 694
Valteri-centret för lärande och kompetens 401 390 375 375
Europaskolorna (finländska elever) 598 573 620 620
Grundläggande utbildning vid skolhem 130 125 125 125
Europeiska skolan i Helsingfors 276 280 283 283
Sammanlagt 2 904 2 879 2 898 2 913

Nyckeltal för handledningsverksamheten vid Valteri-centret för lärande och kompetens

  2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
         
Handledningsverksamhet på fältet        
— handledningsbesök 1 505 1 507 1 283 1 569
— elever 842 774 764 802
Tillfällig undervisning och rehabilitering        
— Stödperioddagar 3 830 3 860 3 982 4 025
— Stödperiodernas elever 443 461 454 456

Årsverken

  2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 76,2 77,8 76 74
Suomalais-venäläinen koulu 82,7 85 81 79,5
Valteri-centret för lärande och kompetens 614,9 606 585 585
EU:s Europaskolor 32 30 32 32
Europeiska skolan i Helsingfors 60,5 60 59,6 60
Sammanlagt 866,3 858,8 833,6 830,5

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Språkskolor 3 399 000
Valteri-centret för lärande och kompetens 33 039 000
Grundläggande utbildning vid skolhem 1 549 000
EU:s Europaskolor 1 639 000
Europeiska skolan i Helsingfors 2 364 000
Sammanlagt 41 990 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 69 412 64 816 62 990
Bruttoinkomster 20 676 21 000 21 000
Nettoutgifter 48 735 43 816 41 990
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 17 251    
— överförts till följande år 15 270    

Kommunernas finansieringsandel av kostnaderna för den statliga allmänbildande gymnasieutbildningen, 1 138 000 euro, har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 29.10.30.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Antagningstjänster (återföring från moment 29.01.02 av en överföring) 8
Tryggande av basverksamheten (återföring från moment 29.01.02 av en överföring) 450
Övergång till elektronisk studentexamen (överföring till moment 29.10.02) -100
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -10
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -328
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror -428
Löneglidningsbesparing -120
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -216
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -50
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -465
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -236
Temporär sänkning av StPL-avgiften -306
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -40
Nivåförändring 15
Sammanlagt -1 826

2017 budget 41 990 000
2016 II tilläggsb. -734 000
2016 budget 43 816 000
2015 bokslut 46 754 000