Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
              01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning
              02. (29.10.02 och 29.30.20, delvis) Studentexamensnämndens omkostnader
              20. (29.10.20 och 29.30.21, delvis) Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete
              30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning
              31. (29.30.30) Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
              51. Statsunderstöd för organisationer inom allmänbildande utbildning
              52. (29.30.53) Statsunderstöd för organisationer inom det fria bildningsarbetet
         20. (29.20 och 30, delvis) Yrkesutbildning
            (30.) Vuxenutbildning
         40. (29.40 och 30, delvis) Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhetPDF-versio

Förklaring:

Samhälleliga effekter

Målet för den småbarnspedagogiska verksamheten, för den allmänbildande utbildningen och för det fria bildningsarbetet är att garantera var och en kulturella grundläggande fri- och rättigheter samt främja välbefinnandet, lärandet och uppväxten. Utgångspunkten är en helhetssyn på personens utveckling, lärande och uppväxt som baserar sig på bred, tvärvetenskaplig kunskap och forskning samt kännedom om pedagogiska metoder. Målet är att trygga funktionsförmågan, tillgängligheten och verksamhetens genomslag. Det fria bildningsarbetet främjar ett enhetligt samhälle, aktivt medborgarskap och ett livslångt lärande. Vid den småbarnspedagogiska verksamheten, den allmänbildande utbildningen och det fria bildningsarbetet beaktas de åtgärder som syftar till att balansera den offentliga ekonomin.

Den småbarnspedagogiska verksamheten består av helheten fostran, undervisning och vård. Genom småbarnspedagogiken skapar man en grund för en balanserad utveckling i fråga om barnets personlighet, lärande, färdigheter, förmågor och värdegrund. Målet är att stärka kontinuiteten i den småbarnspedagogiska verksamheten samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Målet för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är att utveckla skolan till en gemenskap som främjar barns och ungas inlärning och välbefinnande. Detta sker genom att man säkerställer en professionell undervisning av god kvalitet, handledning och stödåtgärder, elev- och studerandevård samt en trygg inlärningsmiljö.

Förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen förverkligas på ett högklassigt och resultatrikt sätt så att eleverna och studerandena erhåller de kunskaper som behövs för fortsatta studier och så att färre avbryter studierna. I gymnasieutbildningen strävar man efter att bättre än tidigare kunna bemöta framtidens utmaningar och behov. De samhälleliga effekterna utvärderas med hjälp av resultaten från nationella och internationella utvärderingar och undersökningar.

Verksamhetens resultat

Beredningen av lagen om småbarnspedagogik fortsätter. Rätten till småbarnspedagogik hos barnen i förskoleundervisning ska ändras så att kommunerna ges möjligheten att verkställa vården av barn i förskoleundervisning genom avgiftsbelagd klubbverksamhet. Den extra inkomst som föranleds av avgifterna för småbarnspedagogiken uppskattas vara 54 miljoner euro år 2017, om kommunerna höjer sin avgift för småbarnspedagogiken till den maximala nivån enligt lagen. Detta stärker kommunernas ekonomi. Den höjning som görs i avgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten den 1 augusti 2016 stärker kommunernas ekonomi med uppskattningsvis 25,7 miljoner euro år 2017. Ändringen av den subjektiva rätten till småbarnspedagogisk verksamhet och ändringen från 1/7 till 1/8 i talet för förhållandet mellan antalet 3-åriga barn och antalet pedagoger sänker kommunernas kostnader och stärker kommunernas ekonomi.

Informationsproduktionen inom småbarnspedagogiken utvecklas genom att verkställa ett riksomfattande datalager för småbarnspedagogiken, som ska stödja de allmänna planerings-, styrnings- och tillsynsuppgifterna inom ministeriets förvaltnings- och ansvarsområde samt informationsledningen hos aktörerna inom småbarnspedagogiken.

Det naturvetenskapliga och matematiska kunnandet ska stärkas genom ett riksomfattande utvecklingsprogram. Stärkandet av språkkunskaperna fortsätter genom att stödja språkbad och språkförsök.

Timfördelningen och finansieringen i fråga om den grundläggande utbildningen för vuxna ska ses över, och samtidigt ska Utbildningsstyrelsen utarbeta nya grunder för läroplanen. Från och med ingången av 2017 ska man effektivisera anordnandet av förberedande undervisning och av den grundläggande utbildningen för vuxna genom att noggrannare än tidigare anknyta finansieringen till mängden slutförd undervisning samt undanröja de hinder i finansieringssystemet som gör inledande av undervisning ineffektivt. Den grundläggande utbildningens finansiering enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet reformeras. Man ska utreda frågan om huruvida den förberedande undervisning inför grundläggande utbildning som ordnas för läropliktiga ska bli en lagstadgad uppgift för kommunerna. Finansieringen per elev för den förberedande undervisningen inför grundläggande utbildning ska minskas efter det att elevantalen ökat.

Utvecklingsprogrammet Framtidens gymnasieutbildning verkställs genom att fortsätta med timfördelningsförsöket och verksamheten inom utvecklingsnätverket. Syftet är att reformera pedagogiken, studiemiljöerna och verksamhetskulturen så att gymnasieutbildningen förmår bemöta framtidens utmaningar.

Studentexamen utvecklas så att den stöder målen i fråga om allmänbildningen och kan utnyttjas i större utsträckning i högskolornas antagning. Ibruktagandet av data- och kommunikationstekniken för examina ska genomföras stegvis före 2019.

Bestämmelserna i fråga om disciplin och handledning samt de bestämmelser i lagen om elev- och studerandevård som gäller planeringen och organiserandet av verksamheten ska lindras inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. För de som studerar enligt lärokursen för vuxna i gymnasieutbildning ska lärokursen för de som inledde studierna innan de fyllde 18 år och lärokursen för de som inledde studierna efter 18-års ålder förenhetligas. Finansieringssystemet för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen effektiviseras genom att minska de kalkylmässiga skedena. Dessutom genomförs övriga av regeringens åtgärder inom det operativa program som syftar till att minska kommunernas uppgifter och skyldigheter.

Barns och ungas emotionella och psykosociala färdigheter blir bättre och åtgärderna för att minska mobbning i skolan fortsätter. Utvecklandet av stödprogrammet för barns socio-emotionella färdigheter inleds inom småbarnspedagogiken. Utvecklandet av stödprogrammet för mångkulturella färdigheter inleds inom den grundläggande utbildningen. Barns multimodala färdigheter ska stödjas genom att fortsätta det riksomfattande utvecklingsprogrammet.

Sätten att lära sig blir fler genom att digitala lärandemiljöer införs och pedagogiken moderniseras. Autentiseringslösningarna för minderåriga utvecklas som en del av den nationella servicearkitekturen. Övergången till digitalt material inom den allmänbildande utbildningen främjas och sätt att stödja lärarnas egen produktion och spridning av läromedel till andra utvecklas. Standardiserandet av utbildningsmolntjänsterna främjas.

Inom ramen för regeringens spetsprojekt inom konst och kultur ska den ojämnt fördelade tillgängligheten till grundläggande konstundervisning förbättras inom alla konstområden och i alla delar av landet.

Syftet med den personalutbildning inom undervisning och uppfostran som finansieras av staten är att inom småbarnspedagogiska verksamheten och undervisningsväsendet främja personalens livslånga lärande och jämlika möjligheter att utveckla det kunnande som behövs i yrket. Personalutbildningen stöder genomförandet av regeringens utbildningspolitiska reformer och utvecklar det kunnande som behövs vid anpassningen till förändringarna i verksamhetsmiljön. Tyngdpunkterna ligger på reformer och försök inom pedagogik, inlärningsmiljöer och verksamhetskulturer, på stödet till uppfostran och undervisning samt på kulturell mångfald.

Resultaten av OECD:s PISA-undersökning i Finland 2003—2015

 2003
utfall
2006
utfall
2009
utfall
2012
utfall
20151)
mål
      
Läskunnighet543547536524538—550
Matematik544548541519538—550
Naturvetenskaper548563554546550—560

1) Åren då undersökningen gjordes. Uppgifterna offentliggjordes 2004, 2007, 2010, 2013 och 2016.

Antal elever och studerande under åren 2014—2017

 2014
utfall
2015
uppskattning
2016
uppskattning
2017
uppskattning
     
Småbarnspedagogisk verksamhet1)211 190212 550213 050213 550
Förskoleundervisning2)60 42062 50062 00062 000
Grundläggande utbildning529 880531 000531 000534 000
Tilläggsundervisning1 2302 0601 7501 500
Elever med de svåraste utvecklingsstörningarna som deltar i förskoleundervisning och grundläggande utbildning1 4701 4701 4701 470
Övriga elever med utvecklingsstörning inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning10 05010 43010 20010 200
Förberedande undervisning för invandrare3 0203 0503 10010 830
Elever inom flexibel grundläggande utbildning (högst)1 8602 0002 0002 000
Gymnasieutbildning, de som inlett studierna innan de fyllt 18 år96 710102 000101 00096 000
Gymnasieutbildning, de som inlett studierna efter att de fyllt 18 år3 9705 8105 8005 610
Studerande enligt antalet gymnasiekurser som avlagts av ämnesstuderande1 1901 2901 2001 290

1) Småbarnspedagogisk verksamhet som ordnas av kommunerna, innefattar barn i hel- eller halvdagsvård på daghem och i familjedagvård.

2) De siffror som gäller förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är statsandelsuppgifter från utfallsåret på hösten (kommuner, samkommuner, privata utbildningsanordnare).

Cirka 77 300 examinander deltar i studentexamen 2017, och de beräknas avlägga sammanlagt ca 193 550 prov.

Antal undervisningstimmar, ledda timmar och studerandeveckor 2014—2017 som ska användas som beräkningsgrund för statsandelen

 2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
     
Undervisningstimmar vid musikläroanstalter inom grundläggande konstundervisning1 653 0001 653 0001 653 0001 653 000
Övriga undervisningstimmar inom grundläggande konstundervisning140 800140 800140 800140 800
Ledda timmar inom morgon- och eftermiddagsverksamhet3 390 0003 390 0003 390 0003 390 000
Undervisningstimmar vid medborgarinstitut1 910 9851 793 6251 793 0461 698 839
Studerandeveckor vid folkhögskolor262 024250 787255 658241 834
Undervisningstimmar vid studiecentraler168 196166 358168 125158 984
Undervisningstimmar vid sommaruniversitet57 80355 74755 74752 711

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 41 990 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) betalning av löneutgifter och vissa andra utgifter för lärare och förvaltningspersonal vid Europaskolorna

2) internationalisering av statliga läroanstalter för allmänbildande utbildning, kompletterande undervisning för invandrare, service- och utvecklingscentralverksamheten vid Valteri-centret för lärande och kompetens samt till understöd för att utveckla och göra inlärningsmiljöerna mångsidigare

3) betalning av utgifter som föranleds av verksamheten vid den europeiska skolan i Helsingfors

4) betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring: Suomalais-venäläinen koulu och Helsingin ranskalais-suomalainen koulu är skolor som ordnar förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Skolorna utvecklar undervisningen i språk och kultur med hjälp av kulturkontakter och nätverksbyggande. Verksamheten vid Valteri-centret för lärande och kompetens utvecklas. Europeiska skolan i Helsingfors har till uppgift att erbjuda undervisning enligt läroplanerna för Europaskolorna.

Antalet elever

 2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
     
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu803806806816
Suomalais-venäläinen koulu696705689694
Valteri-centret för lärande och kompetens401390375375
Europaskolorna (finländska elever)598573620620
Grundläggande utbildning vid skolhem130125125125
Europeiska skolan i Helsingfors276280283283
Sammanlagt2 9042 8792 898 2 913

Nyckeltal för handledningsverksamheten vid Valteri-centret för lärande och kompetens

 2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
     
Handledningsverksamhet på fältet    
— handledningsbesök1 5051 5071 2831 569
— elever842774764802
Tillfällig undervisning och rehabilitering     
— Stödperioddagar3 8303 8603 9824 025
— Stödperiodernas elever443461454456

Årsverken

 2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
     
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu76,277,87674
Suomalais-venäläinen koulu82,7858179,5
Valteri-centret för lärande och kompetens614,9606585585
EU:s Europaskolor32303232
Europeiska skolan i Helsingfors60,56059,660
Sammanlagt866,3858,8833,6830,5

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Språkskolor3 399 000
Valteri-centret för lärande och kompetens33 039 000
Grundläggande utbildning vid skolhem1 549 000
EU:s Europaskolor1 639 000
Europeiska skolan i Helsingfors2 364 000
Sammanlagt41 990 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter69 41264 81662 990
Bruttoinkomster20 67621 00021 000
Nettoutgifter48 73543 81641 990
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år17 251  
— överförts till följande år15 270  

Kommunernas finansieringsandel av kostnaderna för den statliga allmänbildande gymnasieutbildningen, 1 138 000 euro, har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 29.10.30.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Antagningstjänster (återföring från moment 29.01.02 av en överföring)8
Tryggande av basverksamheten (återföring från moment 29.01.02 av en överföring)450
Övergång till elektronisk studentexamen (överföring till moment 29.10.02)-100
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-10
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-328
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror-428
Löneglidningsbesparing-120
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-216
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-50
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-465
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-236
Temporär sänkning av StPL-avgiften-306
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-40
Nivåförändring15
Sammanlagt-1 826

2017 budget41 990 000
2016 II tilläggsb.-734 000
2016 budget43 816 000
2015 bokslut46 754 000

02. (29.10.02 och 29.30.20, delvis) Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 285 000 euro.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter8 3719 69210 443
Bruttoinkomster6 7357 1587 158
Nettoutgifter1 6362 5343 285
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 426  
— överförts till följande år2 260  

De nettobudgeterade inkomsterna samlas in i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer (908/2010).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Övergång till elektronisk studentexamen (överföring från moment 29.10.01)100
Övergång till elektronisk studentexamen (överföring från moment 29.10.30)700
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-1
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-4
Löneglidningsbesparing-1
Lönejusteringar2
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-20
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-9
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-5
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-3
Temporär sänkning av StPL-avgiften-4
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-3
Sammanlagt751

2017 budget3 285 000
2016 II tilläggsb.-4 000
2016 budget2 534 000
2015 bokslut2 470 000

20. (29.10.20 och 29.30.21, delvis) Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 32 046 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av understöd och utgifter för planering och inledande av verksamheten samt omkostnader inom försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom den allmänbildande utbildningen och den småbarnspedagogiska verksamheten

2) betalning av understöd och utgifter för planering och inledande av verksamheten samt omkostnader inom utvecklings-, forsknings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom fritt bildningsarbete samt inom det samarbete i fråga om livslångt lärande som bedrivs inom EU och internationellt

3) andra EU- och OECD-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

4) finansiering av statistikföring, datatekniska tjänster samt datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom den allmänbildande utbildningen och den småbarnspedagogiska verksamheten

5) avlönande av personal motsvarande högst nio årsverken.

Förklaring: Genom försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekten stöds reformerandet, uppföljningen och utvärderingen av den småbarnspedagogiska och allmänbildande utbildningen samt utbildningen för fritt bildningsarbete. Målet för datasystemen för uppföljningen och styrningen av verksamheten är att förbättra tillgången till och kvaliteten på informationen, främja elektronisk ärendehantering och producera heltäckande information som stöd för bl.a. beslutsfattande och lagstiftningsändringar. Utvärderingen av inlärningsresultaten inom den grundläggande utbildningen ska bli elektronisk. Projektet för utvecklandet av informationsproduktionen inom småbarnspedagogiken fortsätter. Målet för projektet är att verkställa ett riksomfattande datalager för småbarnspedagogiken. Projektet stöder de allmänna planerings-, styrnings- och tillsynsuppgifterna inom ministeriets förvaltnings- och ansvarsområde samt informationsledningen hos aktörerna inom småbarnspedagogiken.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Företagarfostran (överföring till moment 29.91.52)-400
Hyra för Kotkaniemi museum (överföring till moment 29.80.20)-110
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring till moment 32.20.06)-250
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring till moment 32.20.40)-500
Kompetens och utbildning: Främjande av den grundläggande konstundervisningens tillgänglighet200
Kompetens och utbildning: Påskyndande av införandet av digitala läromedel samt försök och utveckling inom digitalt lärande10 000
Kompetens och utbildning: Språkförsök5 000
Sammanlagt13 940

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget32 046 000
2016 budget18 106 000
2015 bokslut11 041 000

30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 720 558 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) ett belopp av högst 3 800 000 euro till driftskostnader för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen som ordnas för andra än läropliktiga enligt den ovan nämnda lagen

3) ett belopp av högst 2 103 000 euro till understöd enligt 44 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen för privata utbildningsanordnares driftskostnader för grundläggande utbildning

4) ett belopp av högst 6 000 000 euro till tilläggskostnader enligt den ovan nämnda lagen som föranleds av den flexibla grundläggande utbildningen

5) ett belopp av högst 1 300 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen till utbildningsanordnare som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning

6) ett belopp av högst 150 000 euro till statsunderstöd enligt prövning för andra utbildningsanordnare inom grundläggande konstundervisning än de som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning

7) ett belopp av högst 4 875 000 euro enligt 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen till innovativa inlärningsmiljöer inom den allmänbildande utbildningen, digitala utbildningsmolntjänster, främjande av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och utvecklande av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen samt till statsunderstöd för internationell verksamhet i skolorna och läroanstalterna

8) ett belopp av högst 15 228 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen för åtgärder som främjar jämlikhet inom utbildningen, för utvecklande av kvaliteten på specialundervisningen inom förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen samt i anknytning till detta för minskande av undervisningsgruppernas storlek och anställning av skolgångsbiträden

9) ett belopp av högst 842 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen för språkbadsverksamhet

10) ett belopp av högst 2 865 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § i den ovan nämnda lagen för stödjande av klubbverksamhet för skolelever

11) ett belopp av högst 120 000 euro till sametingets förfogande för betalning av statsunderstöd till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för tryggande av småbarnspedagogiska tjänster för samiska barn

12) ett belopp av högst 14 975 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 45 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen och i undervisnings- och kulturministeriets förordning (1777/2009) för stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning som utgör ett komplement till undervisningen i fråga om elever med främmande modersmål

13) ett belopp av högst 75 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 45 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen och i undervisnings- och kulturministeriets förordning (1777/2009) för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer

14) betalning av statsunderstöd enligt 45 § 1 mom. i finansieringslagen och statsrådets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (1769/2009)

15) betalning av utgifter enligt överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område (SRF 72/2014)

16) anordnande av småbarnspedagogisk verksamhet i Finland för barn till personalen vid Europeiska kemikaliemyndigheten enligt överenskommelsen om säte mellan Finlands regering och Europeiska kemikaliemyndigheten (SRF 11/2008) och på samma villkor som gäller för andra kommuninvånare

17) ett belopp av högst 300 000 euro till betalning av sådana utgifter och statsunderstöd inom den allmänbildande utbildningen som hänför sig till genomförandet av projektet att ändra ungdomsgarantin i riktning mot en kollektiv garanti och som förebygger avhopp från skolan.

Antalet ledda timmar som används som beräkningsgrund för statsandelen för morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högst 3 390 000. Priset är 26,00 euro per ledd timme.

Det timantal som används som beräkningsgrund för statsandelen är i fråga om grundläggande musikundervisning högst 1 653 000 och i annan grundläggande konstundervisning som beviljas statsandel på basis av antalet undervisningstimmar högst 140 800 timmar.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009), gymnasielagen (629/1998) och lagen om grundläggande utbildning (628/1998).

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

  
STATSANDELAR OCH FINANSIERING 
  
1. Gymnasieutbildning och utbildning som förbereder för gymnasieutbildning 
Kalkylerade kostnader (antal studerande * pris per enhet)624 618 000
— kommunal gymnasieutbildning (86 600 * 6 213,20 € )538 063 000
— privat gymnasieutbildning (9 500 * 6 558,35 €, inkl. moms)62 304 000
— kommunal gymnasieutbildning för elever som var över 18 år då studierna inleddes (5 400 * 3 474,68 €)18 763 000
— privat gymnasieutbildning för elever som var över 18 år då studierna inleddes (1 500 * 3 658,37 €, inkl. moms)5 488 000
Kommunernas finansieringsandel -450 344 000
Anslag för statsandelar som ändras på grund av konkurrenskraftsavtalet-5 400 000
Anslag för statsandelar som ändras på grund av förändringen i kostnadsnivån-1 207 000
Statsandel166 653 000
  
2. Förskoleundervisning och grundläggande utbildning (finansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet) 
2.1. Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen85 491 000
2.2. Förskoleundervisning och grundläggande utbildning för andra än läropliktiga26 133 000
2.3. Ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen för andra än läropliktiga (högst) 3 800 000
2.4. Finansiering till sådan undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning som ordnas i skolor utomlands 3 524 000
2.5. Finansiering till privata utbildningsanordnare för verksamhet som inleds och utvidgas3 922 000
2.6. Tilläggsfinansiering för förlängd läroplikt, personer med de svåraste utvecklingsstörningarna45 027 000
2.7. Tilläggsfinansiering för förlängd läroplikt, övriga än personer med de svåraste utvecklingsstörningarna194 742 000
2.8. Tillägg för internatskola1 526 000
2.9. Skolhemsförhöjning1 113 000
2.10. Tillägg för flexibel grundläggande utbildning (högst)6 000 000
2.11. Tilläggsundervisning12 273 000
Anslag för statsandelar som ändras på grund av konkurrenskraftsavtalet-2 977 000
Anslag för statsandelar som ändras på grund av förändringen i kostnadsnivån-2 829 000
  
3. Grundläggande konstundervisning (finansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet) 
Statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning 80 172 000
Anslag för statsandelar som ändras på grund av konkurrenskraftsavtalet-434 000
Anslag för statsandelar som ändras på grund av förändringen i kostnadsnivån-555 000
  
4. Morgon- och eftermiddagsverksamhet  
Statsandel för morgon- och eftermiddagsverksamhet50 240 000
  
Kalkylerad finansiering och statsandelar sammanlagt674 833 000
  
STATSUNDERSTÖD REGERINGENS SPETSPROJEKT 
  
5. Statsunderstöd enligt 44 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 
5.1. För innovativa inlärningsmiljöer inom den allmänbildande utbildningen, digitala utbildningsmolntjänster, främjande av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och utvecklande av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen samt för internationell verksamhet i skolorna och läroanstalterna (högst)4 875 000
5.2. För understöd för åtgärder som främjar jämlikhet inom utbildningen, för utvecklande av kvaliteten på specialundervisningen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och för anställning av skolgångsbiträden i anknytning till det samt för minskande av undervisningsgruppernas storlek (högst)15 228 000
5.3. Språkbadsverksamhet (högst)842 000
5.4. Stödjande av klubbverksamhet (högst)2 865 000
5.5. Understöd till utbildningsanordnare som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning (högst)1 300 000
5.6. Understöd för privata utbildningsanordnares driftskostnader (högst)2 103 000
  
6. Statsunderstöd enligt 45 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 
6.1. För betalning av statsunderstöd enligt 45 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och statsrådets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (1769/2009)2 200 000
6.2. Understöd enligt 45 § 2 mom. i finansieringslagen för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer (högst)75 000
6.3. Understöd enligt 45 § 2 mom. i finansieringslagen för stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning i fråga om elever med främmande modersmål (högst)14 975 000
  
7. Statsunderstöd enligt statsunderstödslagen 
7.1. Understöd till andra utbildningsanordnare än de som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning (högst)150 000
7.2. För tryggande av småbarnspedagogiska tjänster för samiska barn i kommuner inom samernas hembygdsområde (högst)120 000
  
8. Statsunderstöd enligt internationella överenskommelser 
8.1. Stöd för anordnande av småbarnspedagogisk verksamhet för barn till personalen vid Europeiska kemikaliemyndigheten500 000
8.2. För betalning av utgifter enligt överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område190 000
  
9. Regeringens spetsprojekt (understöd enligt 44 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och övriga utgifter) 
9.1. Kompetens och utbildning: Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti (högst)300 000
  
Statsunderstöd och regeringens spetsprojekt sammanlagt45 723 000
  
Sammanlagt720 557 000

Den kommun som tillhandahåller småbarnspedagogiska tjänster för barn till personalen vid EU:s kemikaliemyndighet har rätt att av finska staten driva in skillnaden mellan de totala kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten och familjens betalningsandel.

Eurobelopp per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget (exkl. moms)

  
Grunddelen av hemkommunsersättningen för förskoleundervisning och grundläggande utbildning 6 732,39 euro/invånare
Gymnasieutbildning 6 198,30 euro/studerande
Grundläggande konstundervisning 77,52 euro/undervisningstimme
Morgon- och eftermiddagsverksamhet26,00 euro/handledningstimme

Kommunernas finansieringsandel som beaktats vid dimensioneringen av statsandelen inbegriper 9 235 000 euro som kommunernas andel av gymnasieutbildningen i övningsskolor och statliga allmänbildande läroanstalter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förändring i kostnadsnivån, (-0,7 %)-4 591
Inverkan av engångsposternas nettoförändring på statsunderstöden-7 800
Justering av kostnadsfördelningen, grundläggande utbildning-4 311
Justering av kostnadsfördelningen, gymnasieutbildning och grundläggande konstundervisning3 022
Konkurrenskraftsavtalets inverkan på statsandelen; förskoleundervisning och grundläggande utbildning/OKRL (Konkurrenskraftsavt.) -2 977
Konkurrenskraftsavtalets inverkan på statsandelen; grundläggande konstundervisning (Konkurrenskraftsavt.)-434
Konkurrenskraftsavtalets inverkan på statsandelen; gymnasieutbildningen (Konkurrenskraftsavt. )-5 400
Stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning i fråga om elever med främmande modersmål (invandrarpaketet)3 000
Understöd för allmänbildande utbildning-2 957
Ändring av det uppskattade antalet studerande, grundläggande utbildning23 660
Ändring av det uppskattade antalet studerande, gymnasieutbildning och grundläggande konstundervisning-4 174
Övergång till elektronisk studentexamen (överföring till moment 29.10.02)-700
Sammanlagt-3 662

De priser per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget fastställs på basis av verkningarna av konkurrenskraftsavtalet.


2017 budget720 558 000
2016 budget724 220 000
2015 bokslut701 445 833

31. (29.30.30) Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 146 325 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av statsandel i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet samt läroanstalten Snellman-korkeakoulu

2) ett belopp av högst 5 834 000 euro till understöd enligt 14 § i den ovannämnda lagen.

Enheter som berättigar till statsandel 

 maximibeloppenhet
   
Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader1 698 839undervisningstimme
Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader241 834studerandevecka
Statsandel för studiecentralers driftskostnader158 984undervisningstimme
Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader52 711undervisningstimme

Av de kalkylerade studerandeveckor i folkhögskolor som berättigar till statsandel riktas högst 5 440 studerandeveckor till folkhögskolan Lehtimäen opisto och högst 4 160 studerandeveckor till Snellman-korkeakoulu, som är en läroanstalt för fritt bildningsarbete. Trots tim- eller studerandeveckokvoten får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring:

Den beräknade fördelningen av statsandelar och statsunderstöd (euro) 

 StatsandelStatsunderstödSammanlagt
    
Medborgarinstitut81 273 0003 012 00084 285 000
Folkhögskolor43 790 0002 622 00046 412 000
Studiecentraler12 407 000150 00012 557 000
Sommaruniversitet4 995 00050 0005 045 000
Anslag för statsandelar som ändras på grund av konkurrenskraftsavtalet och förändringen i kostnadsnivån-1 974 000--1 974 000
Sammanlagt140 491 0005 834 000146 325 000

Anslaget används för uppdraget för läroanstalter för fritt bildningsarbete att i enlighet med principen om livslångt lärande ordna utbildning som stöder ett enhetligt samhälle, jämlikhet och aktivt medborgarskap. Tyngdpunkten för statsunderstöden ligger på att stödja den strukturella utvecklingen av det fria bildningsarbetet, kvaliteten och verkningsfullheten samt möjligheterna till utbildning för målgrupper som är utbildningspolitiskt viktiga. Understöden i form av studiesedlar inom ungdomsgarantin riktas till utbildning som förbättrar studiefärdigheterna och språkkunskaperna hos unga invandrare. Av statsunderstöden till folkhögskolor riktas 416 000 euro i extra understöd i form av studiesedlar till folkhögskolan Lehtimäen opisto för att kompensera den statsandelsprocent som sänktes när lagstiftningen ändrades.

Genomsnittliga pris per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget

  
Medborgarinstitut83,51 euro/undervisningstimme
Folkhögskolor299,51 euro/studerandevecka
Studiecentraler120,06 euro/undervisningstimme
Sommaruniversitet157,96 euro/undervisningstimme

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur-100
Förändring i kostnadsnivån, (-0,7 %)-973
Justering av kostnadsnivån-1 088
Konkurrenskraftsavtalets inverkan på statsandelen; fritt bildningsarbete (Konkurrenskraftsavt.)-1 001
Struktur- och finansieringsreform inom det fria bildningsarbetet -8 500
Övriga ändringar67
Sammanlagt-11 595

De priser per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget fastställs på basis av verkningarna av konkurrenskraftsavtalet.

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget146 325 000
2016 budget157 920 000
2015 bokslut156 212 380

51. Statsunderstöd för organisationer inom allmänbildande utbildning (fast anslag)

Under momentet beviljas 976 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd till organisationer som handhar samarbetet mellan hem och skola, till Utvecklingscentralen Lärorik rf, till stödjande av fri hobbyverksamhet i skolor, till Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finland rf, till Sällskapet för Miljöfostran i Finland rf, till Kesälukioseura ry, till Suomi-koulujen tuki ry, till Finlandsskolornas verksamhet och utveckling samt till kotiperuskoulu/hemgrundskola-verksamhet och till stödjande av verksamheten inom utbyteselevsorganisationer och till stödjande av verksamheten för deltagande i vetenskapsolympiader för gymnasieelever.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsutgift-500
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015)-2
Sammanlagt-502

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget976 000
2016 budget1 478 000
2015 bokslut1 303 000

52. (29.30.53) Statsunderstöd för organisationer inom det fria bildningsarbetet (fast anslag)

Under momentet beviljas 6 287 000 euro.

Anslaget får användas till

1) statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007)

2) betalning av understöd till Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry och Förbundet för hemslöjd och hantverk TAITO rf och för vidareutdelning till dessas distrikts- och medlemsorganisationer, Finlands svenska Marthaförbund rf, Sami Duodji ry, organisationer för bildningsarbete, Karjalan Liitto ry, Sofian kannatusyhdistys ry samt till Kriittinen korkeakoulu ry.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007)268 000
Verksamhet som bedrivs av organisationer som bedriver rådgivning i huslig ekonomi1 916 000
Verksamhet som bedrivs av organisationer för hantverk och konstindustri2 195 000
Bildningsarbete och kulturverksamhet som utförs av organisationer som driver en studiecentral1 117 000
Karjalan Liitto131 000
Verksamhet som bedrivs av centralorganisationer för fritt bildningsarbete och andra organisationers bildningsverksamhet499 000
Bildningsverksamhet som utförs för utlandsfinländare av Sofian kannatusyhdistys ry83 000
Verksamhet som bedrivs av Kriittinen korkeakoulu78 000
Sammanlagt6 287 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsutgift-60
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015)-14
Sammanlagt-74

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget6 287 000
2016 budget6 361 000
2015 bokslut7 366 000