Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
              01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader
              02. (29.01.02, 03 och 30.20, delvis) Utbildningsstyrelsens omkostnader
              (03.) Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO
              04. Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering
              21. Internationellt samarbete
              22. Vissa dispositionsrättsersättningar
              29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa understöd
              51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet
              52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter
              53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare
              66. Finansieringsandelar till internationella organisationer
         10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. (29.20 och 30, delvis) Yrkesutbildning
            (30.) Vuxenutbildning
         40. (29.40 och 30, delvis) Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 090 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd och utgifter för åtgärder som främjar asylsökandes och invandrares integrering i det finska samhället, av identifiering och erkännande av kunnande samt av utvecklande av förfaranden för identifiering och erkännande av kunnande.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Stödjande av asylsökande ungdomars funktionsförmåga och ett aktivt medborgarskap samt främjande av goda etniska relationer mellan olika befolkningsgrupper1 000
Utvecklande av tjänster för identifiering och erkännande av kunnande samt förfaranden för att fastställa nödvändig påbyggnadsundervisning och för att snabbt styra personer till utbildning som lämpar sig för dem2 000
Utvecklande och spridning av förfaranden som stöder utbildningsvägar för invandrarelever2 000
Åtgärder inom kultur och idrott som främjar integrering i den finska kulturen och det finska samhället900
Sammanlagt5 900

2017 budget8 090 000
2016 budget2 190 000