Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
              01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader
              02. (29.01.02, 03 och 30.20, delvis) Utbildningsstyrelsens omkostnader
              (03.) Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO
              04. Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering
              21. Internationellt samarbete
              22. Vissa dispositionsrättsersättningar
              29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa understöd
              51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet
              52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter
              53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare
              66. Finansieringsandelar till internationella organisationer
         10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. (29.20 och 30, delvis) Yrkesutbildning
            (30.) Vuxenutbildning
         40. (29.40 och 30, delvis) Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

04. Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 687 000 euro.

Förklaring: Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett oavhängigt sakkunnigorgan för extern utvärdering av utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet. Utvärderingscentret producerar information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av den småbarnspedagogiska verksamheten och utbildningen.

Utvärderingscentret ska

 • — i enlighet med utvärderingsplanen utvärdera den småbarnspedagogiska verksamheten och utbildningen samt den verksamhet som bedrivs av dem som ordnar undervisning, utbildning eller småbarnspedagogisk verksamhet och av högskolornas verksamhet
 • — i enlighet med utvärderingsplanen genomföra sådan utvärdering av inlärningsresultaten som gäller uppnåendet av målen för timfördelningen och grunderna för läroplanen inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen och sådan utvärdering av inlärningsresultaten som gäller uppnåendet av målen för grunderna för läroplanen inom yrkesutbildningen och grunderna för examina inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen samt grunderna för läroplanen inom den grundläggande konstundervisningen
 • — stödja dem som ordnar undervisning och utbildning samt högskolorna i ärenden som gäller utvärdering och kvalitetssäkring
 • — utveckla utvärderingen av utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
 • — sköta andra uppgifter som enligt bestämmelser och föreskrifter ankommer på centret.

Utvärderingsrådet, som finns i anslutning till utvärderingscentret, deltar i utvärderingscentrets strategiska planering, beslutar om yttranden och initiativ som är vittsyftande eller principiellt viktiga, gör upp en framställning till de objekt som ska utvärderas och en tidtabell för utvärderingarna samt lägger fram ändringsförslag som gäller utvärderingsplanen.

Sektionen för utvärdering av högskolorna, som finns i anslutning till utvärderingsrådet, beslutar om projektplanen för utvärderingar av högskolor, om planerings- och utvärderingsgruppernas sammansättning samt om godkännande av slutresultatet för auditeringar av högskolornas kvalitetssystem.

Delegationen för utvärderingsärenden, som tillsätts av utvärderingscentret, har till uppgift att främja samarbetet mellan centret och dess intressentgrupper och att dra nytta av den information utvärderingscentrets utvärderingar resulterar i.

Till utvärderingscentrets verksamhetsprinciper hör att

 • — iaktta principerna för oavhängig och utvecklande utvärdering
 • — offentliggöra grunderna för och resultaten av utvärderingarna
 • — svara för informationen till intressentgrupperna
 • — skicka utvärderingsresultaten till läroanstalter, dem som anordnar småbarnspedagogisk verksamhet, utbildningsanordnare och högskolor som deltagit i utvärderingen
 • — delta i internationell utvärderingsverksamhet och internationellt samarbete
 • — regelbundet delta i externa utvärderingar av sin verksamhet.

Målet är att Nationella centret för utbildningsutvärdering ska

 • — utföra de uppdrag för 2017 som ingår i den utvärderingsplan som fastställs för 2016—2019
 • — i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet inleda planeringen av elektroniska system för utvärderingen av inlärningsresultat i enlighet med den övergripande arkitekturen för ansvarsområdet
 • — förbättra auditeringarnas verkningsfullhet.

Nationella centret för utbildningsutvärdering, prestationer

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Utvärderingar och auditeringar, st.415447
— allmänbildande utbildning71011
— yrkesutbildning191915
— högskoleutbildning131916
— sektorsöverskridande utbildning265
    
Utvärderingsrapporter, st.132522
— allmänbildande utbildning353
— yrkesutbildning357
— högskoleutbildning7129
— sektorsöverskridande utbildning 33
    
Evenemang för information och offentliggörande, st.222623
Antal deltagare i evenemangen1 3071 5601 380

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter3 6033 9633 787
Bruttoinkomster506100100
Nettoutgifter3 0973 8633 687
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 913  
— överförts till följande år2 707  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-1
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-28
Löneglidningsbesparing-19
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-40
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-4
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-40
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-20
Temporär sänkning av StPL-avgiften-23
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-1
Sammanlagt-176

2017 budget3 687 000
2016 II tilläggsb.-23 000
2016 budget3 863 000
2015 bokslut3 891 000