Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

04. Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 687 000 euro.

Förklaring:Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett oavhängigt sakkunnigorgan för extern utvärdering av utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet. Utvärderingscentret producerar information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av den småbarnspedagogiska verksamheten och utbildningen.

Utvärderingscentret ska

 • — i enlighet med utvärderingsplanen utvärdera den småbarnspedagogiska verksamheten och utbildningen samt den verksamhet som bedrivs av dem som ordnar undervisning, utbildning eller småbarnspedagogisk verksamhet och av högskolornas verksamhet
 • — i enlighet med utvärderingsplanen genomföra sådan utvärdering av inlärningsresultaten som gäller uppnåendet av målen för timfördelningen och grunderna för läroplanen inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen och sådan utvärdering av inlärningsresultaten som gäller uppnåendet av målen för grunderna för läroplanen inom yrkesutbildningen och grunderna för examina inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen samt grunderna för läroplanen inom den grundläggande konstundervisningen
 • — stödja dem som ordnar undervisning och utbildning samt högskolorna i ärenden som gäller utvärdering och kvalitetssäkring
 • — utveckla utvärderingen av utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
 • — sköta andra uppgifter som enligt bestämmelser och föreskrifter ankommer på centret.

Utvärderingsrådet, som finns i anslutning till utvärderingscentret, deltar i utvärderingscentrets strategiska planering, beslutar om yttranden och initiativ som är vittsyftande eller principiellt viktiga, gör upp en framställning till de objekt som ska utvärderas och en tidtabell för utvärderingarna samt lägger fram ändringsförslag som gäller utvärderingsplanen.

Sektionen för utvärdering av högskolorna, som finns i anslutning till utvärderingsrådet, beslutar om projektplanen för utvärderingar av högskolor, om planerings- och utvärderingsgruppernas sammansättning samt om godkännande av slutresultatet för auditeringar av högskolornas kvalitetssystem.

Delegationen för utvärderingsärenden, som tillsätts av utvärderingscentret, har till uppgift att främja samarbetet mellan centret och dess intressentgrupper och att dra nytta av den information utvärderingscentrets utvärderingar resulterar i.

Till utvärderingscentrets verksamhetsprinciper hör att

 • — iaktta principerna för oavhängig och utvecklande utvärdering
 • — offentliggöra grunderna för och resultaten av utvärderingarna
 • — svara för informationen till intressentgrupperna
 • — skicka utvärderingsresultaten till läroanstalter, dem som anordnar småbarnspedagogisk verksamhet, utbildningsanordnare och högskolor som deltagit i utvärderingen
 • — delta i internationell utvärderingsverksamhet och internationellt samarbete
 • — regelbundet delta i externa utvärderingar av sin verksamhet.

Målet är att Nationella centret för utbildningsutvärdering ska

 • — utföra de uppdrag för 2017 som ingår i den utvärderingsplan som fastställs för 2016—2019
 • — i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet inleda planeringen av elektroniska system för utvärderingen av inlärningsresultat i enlighet med den övergripande arkitekturen för ansvarsområdet
 • — förbättra auditeringarnas verkningsfullhet.

Nationella centret för utbildningsutvärdering, prestationer

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Utvärderingar och auditeringar, st. 41 54 47
— allmänbildande utbildning 7 10 11
— yrkesutbildning 19 19 15
— högskoleutbildning 13 19 16
— sektorsöverskridande utbildning 2 6 5
       
Utvärderingsrapporter, st. 13 25 22
— allmänbildande utbildning 3 5 3
— yrkesutbildning 3 5 7
— högskoleutbildning 7 12 9
— sektorsöverskridande utbildning   3 3
       
Evenemang för information och offentliggörande, st. 22 26 23
Antal deltagare i evenemangen 1 307 1 560 1 380

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 3 603 3 963 3 787
Bruttoinkomster 506 100 100
Nettoutgifter 3 097 3 863 3 687
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 913    
— överförts till följande år 2 707    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -1
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -28
Löneglidningsbesparing -19
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -40
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -40
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -20
Temporär sänkning av StPL-avgiften -23
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -1
Sammanlagt -176

2017 budget 3 687 000
2016 II tilläggsb. -23 000
2016 budget 3 863 000
2015 bokslut 3 891 000