Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

02. (29.01.02, 03 och 30.20, delvis) Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 46 077 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) utveckling och produktion av läromedel

2) ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning

3) ett understöd på högst 80 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning

4) ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket

5) betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

6) ett belopp av 15 006 000 euro till betalning av utgifter och understöd för undervisningsväsendets personalutbildning

7) ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten

8) ett belopp av 1 600 000 euro för främjandet av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnandet av undervisning och ökandet av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken

9) ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte.

Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om inrättande av ett nytt ämbetsverk till vilket man ska sammanslå Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO. Det nya ämbetsverket ska sköta de uppgifter som för närvarande hör till Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete.

Det nya ämbetsverket ska vara en sakkunnigmyndighet som sköter utvecklings-, service- och förvaltningsuppgifter som gäller utbildning, småbarnspedagogisk verksamhet och livslångt lärande samt främjar internationaliseringen i samhället.

Det nya ämbetsverkets uppgifter består i att

1) utveckla utbildningen, småbarnspedagogiska verksamheten och det livslånga lärandet, sköta service- och förvaltningsuppgifter med anknytning till dessa samt prognostisera kompetens- och utbildningsbehoven

2) främja samhällets internationalisering och kännedomen om den finländska utbildningen och den finländska utbildningens samarbete utomlands

3) bereda och genomföra program och avtal inom sitt verksamhetsområde

4) främja goda resultat och genomslaget inom sitt verksamhetsområde samt följa hur verksamheten ordnas

5) informera och ge råd och handledning inom sitt verksamhetsområde

6) sköta resultatstyrningen i fråga om de statliga läroanstalter som lyder under ämbetsverket

7) bereda och besluta om grunderna för och andra föreskrifter i fråga om läroplaner och examina inom den utbildning som omfattas av dess verksamhetsområde samt om planen för småbarnspedagogik

8) ansvara för de datalager, dataregister och datasystem som behövs för dess lagstadgade eller på annat sätt beslutade uppgifter

9) producera tjänster för genomförandet av studerandeantagningar

10) sköta uppgifter med anknytning till erkännande av studier som avlagts och yrkeskvalifikationer som förvärvats utomlands samt till språk- och translatorsexamina

11) sköta de uppgifter som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer.

Regeringen ska överlämna en proposition till riksdagen om ett förslag till en lag om vissa register och riksomfattande datasystem inom utbildningsväsendet där det ska föreskrivas om det elektroniska systemet för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning på andra stadiet. Systemet ska upprätthållas av det nya ämbetsverket.

Funktionell effektivitet
  • — det nya ämbetsverket ska utveckla sina verksamhetssätt, verksamhetsprocesser och elektroniska tjänster i syfte att öka produktiviteten och förbättra kundbetjäningen.
  • — det nya ämbetsverket ska stärka verksamhet som stöder hållbar utveckling
  • — den avgiftsbelagda serviceverksamheten stöder verkställandet av de utbildningspolitiska målen och främjar verksamhetens genomslag
  • — avgiftsbelagd serviceverksamhet är lönsam
  • — tryggar tillgången till läromedel med liten spridning.
Produktion och kvalitetsledning

Kvantitativa mål (st.)

  2017
mål
   
1. Produktion inom basverksamheten  
Grunderna för planen för småbarnspedagogik 1
Grunder för läroplanerna 2
Examensgrunder/yrkesutbildning  
— Grundexamina 5
— Yrkes- och specialyrkesexamina 25
— Antal sökande i gemensamma ansökan och separata antagningar till yrkesutbildning, gymnasieutbildning, yrkeshögskolor och universitet 300 000
— Antal användare av tjänsten Studieinfo 6 000 000
— Antal deltagare i fortbildning för personal inom undervisningsväsendet 20 000
Internationell verksamhet  
EU:s program Erasmus +  
— Anslag bundna till programåret (%) 100
— Antal personer som lämnar Finland (utbildning) 14 800
— Antal deltagare (ungdomar) 3 290
Program som finansieras av Nordiska ministerrådet  
— Nordplus högskoleutbildning 3 800
Program som finansieras av finska staten  
Bi- och multilaterala stipendier 2 020
— Europa 200
— Ryssland 920
— Kina och övriga Asien 320
— Nordamerika 150
— Övriga stipendieprogram 200
Utvecklingssamarbetsprogram/UM öppet
Främjande av finska språket och finsk kultur  
— Stipendier för sommarkurser och undervisningsbesök 230
   
2. Produktion inom den avgiftsbelagda servicen  
Offentligrättsliga prestationer  
— Examen i undervisningsförvaltning 300
— Beslut om erkännande av högskoleexamen 850
— Språkexamina inom statsförvaltningen 1 200
— Examensavgifter för fristående examina inom vuxenutbildning (st.) 50 000
Företagsekonomiska prestationer  
— Utbildningsdagar 10 000
— Beställda konsultationer och utvärderingar 2
— Publikationer som sålts 52 000
— Sålda läromedelsprodukter med prisstöd 8 000
— Utlåtanden om examinas motsvarighet 50
   
3. Nyckeltal för serviceförmågan  
— Behandlingstid för beslut om erkännande av examen (mån.) 3,5
— Kundtillfredsställelse i fråga om avgiftsbelagda utbildningar (1—5) 4,1
— Sökandes bedömning av studievägen (4—10) 8,4
Personalresurser
  • — sakkunskapen och kompetensen hos personalen vid det nya ämbetsverket grundar sig på kunskapsbasering, nätverksbildning och social växelverkan
  • — det nya ämbetsverket utvecklar ledarskapet och chefsarbetet
  • — det nya ämbetsverket främjar arbetshälsa genom att ta hänsyn faktorer som har samband med de anställdas ålder och livssituation
  • — det nya ämbetsverket tryggar tillräckliga resurser för skötseln av kärnuppgifterna genom att utveckla personalstrukturen, personalplaneringen, arbetet och kunnandet samt genom att vara aktiv i nätverkssamarbetet.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2017
mål
   
Årsverken (moment 29.01.02) 345
— Utlandslektorer 18
Årsverken (övriga moment) 20
Andelen visstidsanställda av hela personalen, % 9,3
Arbetstillfredsställelseindex 3,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 6,9
Index för utbildningsnivån 6,3

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 
2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 87 603 84 792 85 219
Bruttoinkomster 41 408 39 142 39 142
Nettoutgifter 46 195 45 650 46 077
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 5 388    
— överförts till följande år 7 790    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)

  2017
budgetprop.
   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 1 200
   
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 2 200
   
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -1 000
Kostnadsmotsvarighet, % 55
   
Prisstöd 620
   
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd,% 83

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

  2017
budgetprop.
   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 2 200
   
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 700
   
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 500
Kostnadsmotsvarighet, % 129

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

  2017
budgetprop.
   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 3 900
   
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 3 900
   
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -
Kostnadsmotsvarighet, % 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Antagningstjänster (återföring till momenten 28.90.30, 29.10.01 och 29.20.21 av en överföring) -200
Inrättandet av det nya ämbetsverket och utvecklandet av verksamheten 1 905
Tryggande av basverksamheten (återbetalning av en temporär överföring) -600
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (f.d. Registret för verifierat kunnande) (år 2016) (överföring till moment 28.70.20) -880
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (f.d. Registret för verifierat kunnande) (år 2017) (överföring från moment 28.70.20) 1 288
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -12
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -143
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror -63
Löneglidningsbesparing -28
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -230
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -139
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -21
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -217
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -102
Temporär sänkning av StPL-avgiften -126
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -5
Sammanlagt 427

2017 budget 46 077 000
2016 II tilläggsb. -189 000
2016 budget 45 650 000
2015 bokslut 48 597 421