Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
              01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader
              02. (29.01.02, 03 och 30.20, delvis) Utbildningsstyrelsens omkostnader
              (03.) Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO
              04. Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering
              21. Internationellt samarbete
              22. Vissa dispositionsrättsersättningar
              29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa understöd
              51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet
              52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter
              53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare
              66. Finansieringsandelar till internationella organisationer
         10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. (29.20 och 30, delvis) Yrkesutbildning
            (30.) Vuxenutbildning
         40. (29.40 och 30, delvis) Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

02. (29.01.02, 03 och 30.20, delvis) Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 46 077 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) utveckling och produktion av läromedel

2) ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning

3) ett understöd på högst 80 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning

4) ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket

5) betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

6) ett belopp av 15 006 000 euro till betalning av utgifter och understöd för undervisningsväsendets personalutbildning

7) ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten

8) ett belopp av 1 600 000 euro för främjandet av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnandet av undervisning och ökandet av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken

9) ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte.

Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om inrättande av ett nytt ämbetsverk till vilket man ska sammanslå Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO. Det nya ämbetsverket ska sköta de uppgifter som för närvarande hör till Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete.

Det nya ämbetsverket ska vara en sakkunnigmyndighet som sköter utvecklings-, service- och förvaltningsuppgifter som gäller utbildning, småbarnspedagogisk verksamhet och livslångt lärande samt främjar internationaliseringen i samhället.

Det nya ämbetsverkets uppgifter består i att

1) utveckla utbildningen, småbarnspedagogiska verksamheten och det livslånga lärandet, sköta service- och förvaltningsuppgifter med anknytning till dessa samt prognostisera kompetens- och utbildningsbehoven

2) främja samhällets internationalisering och kännedomen om den finländska utbildningen och den finländska utbildningens samarbete utomlands

3) bereda och genomföra program och avtal inom sitt verksamhetsområde

4) främja goda resultat och genomslaget inom sitt verksamhetsområde samt följa hur verksamheten ordnas

5) informera och ge råd och handledning inom sitt verksamhetsområde

6) sköta resultatstyrningen i fråga om de statliga läroanstalter som lyder under ämbetsverket

7) bereda och besluta om grunderna för och andra föreskrifter i fråga om läroplaner och examina inom den utbildning som omfattas av dess verksamhetsområde samt om planen för småbarnspedagogik

8) ansvara för de datalager, dataregister och datasystem som behövs för dess lagstadgade eller på annat sätt beslutade uppgifter

9) producera tjänster för genomförandet av studerandeantagningar

10) sköta uppgifter med anknytning till erkännande av studier som avlagts och yrkeskvalifikationer som förvärvats utomlands samt till språk- och translatorsexamina

11) sköta de uppgifter som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer.

Regeringen ska överlämna en proposition till riksdagen om ett förslag till en lag om vissa register och riksomfattande datasystem inom utbildningsväsendet där det ska föreskrivas om det elektroniska systemet för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning på andra stadiet. Systemet ska upprätthållas av det nya ämbetsverket.

Funktionell effektivitet
  • — det nya ämbetsverket ska utveckla sina verksamhetssätt, verksamhetsprocesser och elektroniska tjänster i syfte att öka produktiviteten och förbättra kundbetjäningen.
  • — det nya ämbetsverket ska stärka verksamhet som stöder hållbar utveckling
  • — den avgiftsbelagda serviceverksamheten stöder verkställandet av de utbildningspolitiska målen och främjar verksamhetens genomslag
  • — avgiftsbelagd serviceverksamhet är lönsam
  • — tryggar tillgången till läromedel med liten spridning.
Produktion och kvalitetsledning

Kvantitativa mål (st.)

 2017
mål
  
1. Produktion inom basverksamheten 
Grunderna för planen för småbarnspedagogik 1
Grunder för läroplanerna2
Examensgrunder/yrkesutbildning 
— Grundexamina5
— Yrkes- och specialyrkesexamina25
— Antal sökande i gemensamma ansökan och separata antagningar till yrkesutbildning, gymnasieutbildning, yrkeshögskolor och universitet300 000
— Antal användare av tjänsten Studieinfo6 000 000
— Antal deltagare i fortbildning för personal inom undervisningsväsendet20 000
Internationell verksamhet 
EU:s program Erasmus + 
— Anslag bundna till programåret (%)100
— Antal personer som lämnar Finland (utbildning)14 800
— Antal deltagare (ungdomar)3 290
Program som finansieras av Nordiska ministerrådet 
— Nordplus högskoleutbildning3 800
Program som finansieras av finska staten 
Bi- och multilaterala stipendier2 020
— Europa200
— Ryssland920
— Kina och övriga Asien320
— Nordamerika150
— Övriga stipendieprogram200
Utvecklingssamarbetsprogram/UMöppet
Främjande av finska språket och finsk kultur 
— Stipendier för sommarkurser och undervisningsbesök230
  
2. Produktion inom den avgiftsbelagda servicen 
Offentligrättsliga prestationer 
— Examen i undervisningsförvaltning300
— Beslut om erkännande av högskoleexamen850
— Språkexamina inom statsförvaltningen1 200
— Examensavgifter för fristående examina inom vuxenutbildning (st.)50 000
Företagsekonomiska prestationer 
— Utbildningsdagar10 000
— Beställda konsultationer och utvärderingar2
— Publikationer som sålts 52 000
— Sålda läromedelsprodukter med prisstöd8 000
— Utlåtanden om examinas motsvarighet50
  
3. Nyckeltal för serviceförmågan 
— Behandlingstid för beslut om erkännande av examen (mån.)3,5
— Kundtillfredsställelse i fråga om avgiftsbelagda utbildningar (1—5)4,1
— Sökandes bedömning av studievägen (4—10)8,4
Personalresurser
  • — sakkunskapen och kompetensen hos personalen vid det nya ämbetsverket grundar sig på kunskapsbasering, nätverksbildning och social växelverkan
  • — det nya ämbetsverket utvecklar ledarskapet och chefsarbetet
  • — det nya ämbetsverket främjar arbetshälsa genom att ta hänsyn faktorer som har samband med de anställdas ålder och livssituation
  • — det nya ämbetsverket tryggar tillräckliga resurser för skötseln av kärnuppgifterna genom att utveckla personalstrukturen, personalplaneringen, arbetet och kunnandet samt genom att vara aktiv i nätverkssamarbetet.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2017
mål
  
Årsverken (moment 29.01.02)345
— Utlandslektorer18
Årsverken (övriga moment)20
Andelen visstidsanställda av hela personalen, %9,3
Arbetstillfredsställelseindex3,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.6,9
Index för utbildningsnivån6,3

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 
2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter87 60384 79285 219
Bruttoinkomster41 40839 14239 142
Nettoutgifter46 19545 65046 077
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år5 388  
— överförts till följande år7 790  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)

 2017
budgetprop.
  
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten1 200
  
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten2 200
  
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-1 000
Kostnadsmotsvarighet, %55
  
Prisstöd620
  
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd,%83

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

 2017
budgetprop.
  
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten2 200
  
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten1 700
  
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)500
Kostnadsmotsvarighet, %129

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

 2017
budgetprop.
  
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten3 900
  
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten3 900
  
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-
Kostnadsmotsvarighet, %100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Antagningstjänster (återföring till momenten 28.90.30, 29.10.01 och 29.20.21 av en överföring)-200
Inrättandet av det nya ämbetsverket och utvecklandet av verksamheten1 905
Tryggande av basverksamheten (återbetalning av en temporär överföring)-600
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (f.d. Registret för verifierat kunnande) (år 2016) (överföring till moment 28.70.20)-880
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (f.d. Registret för verifierat kunnande) (år 2017) (överföring från moment 28.70.20)1 288
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-12
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-143
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror-63
Löneglidningsbesparing-28
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-230
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-139
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-21
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-217
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-102
Temporär sänkning av StPL-avgiften-126
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-5
Sammanlagt427

2017 budget46 077 000
2016 II tilläggsb.-189 000
2016 budget45 650 000
2015 bokslut48 597 421