Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 032 000 euro.

Anslaget får också användas för utgifter för rättsskyddsnämnden för studerande.

Förklaring:Undervisnings- och kulturministeriet svarar som en del av statsrådet för utvecklandet av utbildnings-, vetenskaps-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken och det internationella samarbetet i anslutning därtill. Genom sin verksamhet stärker ministeriet grunden för kompetens och kreativitet i samhället.

Målen för resultatet av verksamheten vid undervisnings- och kulturministeriet:

1. Ministeriets strategiska verksamhet är förutseende vad gäller förändringar i omvärlden och styr ministeriets ansvarsområde. Kunskapsbaserad ledning stöder ministeriets beslutsfattande och strategiska verksamhet.

2. Lagstiftningsprocessen leds på ett tydligt och planmässigt sätt. Beredningen av lagstiftningen är högklassig och sakkunnig.

3. Vid planeringen av verksamheten och ekonomin beaktas konsekvenserna av utvecklingen inom ekonomin och sysselsättningen och konsekvenserna av den övriga samhällsutvecklingen. Omstruktureringen av förvaltningsområdet fortsätter. Styrningen inom ansvarsområdet främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.

4. Ledningen och verksamhetsformerna vid ministeriet bidrar till att de resultatmål som ställts upp nås och främjar personalens arbetshälsa. I enlighet med ministeriets personalstrategi utvecklas personalplaneringen och ledningen med långsiktighet och förutsebarhet som mål.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 23 020 19 403 186 232
Bruttoinkomster 1 156 200 200
Nettoutgifter 21 864 19 203 18 032
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 8 181    
— överförts till följande år 7 169    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01) 214
Överföring till moment 23.01.01 (-1 årsv.) -94
Överföring till moment 29.80.01 (-1 årsv.) -61
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -8
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -192
Löneglidningsbesparing -69
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -180
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -131
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -29
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -290
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -137
Temporär sänkning av StPL-avgiften -186
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -15
Nivåförändring 7
Sammanlagt -1 171

2017 budget 18 032 000
2016 II tilläggsb. -186 000
2016 budget 19 203 000
2015 bokslut 20 852 000