Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdetPDF-versio

Förklaring:

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 032 000 euro.

Anslaget får också användas för utgifter för rättsskyddsnämnden för studerande.

Förklaring:Undervisnings- och kulturministeriet svarar som en del av statsrådet för utvecklandet av utbildnings-, vetenskaps-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken och det internationella samarbetet i anslutning därtill. Genom sin verksamhet stärker ministeriet grunden för kompetens och kreativitet i samhället.

Målen för resultatet av verksamheten vid undervisnings- och kulturministeriet:

1. Ministeriets strategiska verksamhet är förutseende vad gäller förändringar i omvärlden och styr ministeriets ansvarsområde. Kunskapsbaserad ledning stöder ministeriets beslutsfattande och strategiska verksamhet.

2. Lagstiftningsprocessen leds på ett tydligt och planmässigt sätt. Beredningen av lagstiftningen är högklassig och sakkunnig.

3. Vid planeringen av verksamheten och ekonomin beaktas konsekvenserna av utvecklingen inom ekonomin och sysselsättningen och konsekvenserna av den övriga samhällsutvecklingen. Omstruktureringen av förvaltningsområdet fortsätter. Styrningen inom ansvarsområdet främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.

4. Ledningen och verksamhetsformerna vid ministeriet bidrar till att de resultatmål som ställts upp nås och främjar personalens arbetshälsa. I enlighet med ministeriets personalstrategi utvecklas personalplaneringen och ledningen med långsiktighet och förutsebarhet som mål.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 23 020 19 403 186 232
Bruttoinkomster 1 156 200 200
Nettoutgifter 21 864 19 203 18 032
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 8 181    
— överförts till följande år 7 169    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01) 214
Överföring till moment 23.01.01 (-1 årsv.) -94
Överföring till moment 29.80.01 (-1 årsv.) -61
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -8
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -192
Löneglidningsbesparing -69
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -180
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -131
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -29
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -290
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -137
Temporär sänkning av StPL-avgiften -186
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -15
Nivåförändring 7
Sammanlagt -1 171

2017 budget 18 032 000
2016 II tilläggsb. -186 000
2016 budget 19 203 000
2015 bokslut 20 852 000

02. (29.01.02, 03 och 30.20, delvis) Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 46 077 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) utveckling och produktion av läromedel

2) ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning

3) ett understöd på högst 80 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning

4) ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket

5) betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

6) ett belopp av 15 006 000 euro till betalning av utgifter och understöd för undervisningsväsendets personalutbildning

7) ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten

8) ett belopp av 1 600 000 euro för främjandet av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnandet av undervisning och ökandet av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken

9) ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte.

Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om inrättande av ett nytt ämbetsverk till vilket man ska sammanslå Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO. Det nya ämbetsverket ska sköta de uppgifter som för närvarande hör till Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete.

Det nya ämbetsverket ska vara en sakkunnigmyndighet som sköter utvecklings-, service- och förvaltningsuppgifter som gäller utbildning, småbarnspedagogisk verksamhet och livslångt lärande samt främjar internationaliseringen i samhället.

Det nya ämbetsverkets uppgifter består i att

1) utveckla utbildningen, småbarnspedagogiska verksamheten och det livslånga lärandet, sköta service- och förvaltningsuppgifter med anknytning till dessa samt prognostisera kompetens- och utbildningsbehoven

2) främja samhällets internationalisering och kännedomen om den finländska utbildningen och den finländska utbildningens samarbete utomlands

3) bereda och genomföra program och avtal inom sitt verksamhetsområde

4) främja goda resultat och genomslaget inom sitt verksamhetsområde samt följa hur verksamheten ordnas

5) informera och ge råd och handledning inom sitt verksamhetsområde

6) sköta resultatstyrningen i fråga om de statliga läroanstalter som lyder under ämbetsverket

7) bereda och besluta om grunderna för och andra föreskrifter i fråga om läroplaner och examina inom den utbildning som omfattas av dess verksamhetsområde samt om planen för småbarnspedagogik

8) ansvara för de datalager, dataregister och datasystem som behövs för dess lagstadgade eller på annat sätt beslutade uppgifter

9) producera tjänster för genomförandet av studerandeantagningar

10) sköta uppgifter med anknytning till erkännande av studier som avlagts och yrkeskvalifikationer som förvärvats utomlands samt till språk- och translatorsexamina

11) sköta de uppgifter som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer.

Regeringen ska överlämna en proposition till riksdagen om ett förslag till en lag om vissa register och riksomfattande datasystem inom utbildningsväsendet där det ska föreskrivas om det elektroniska systemet för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning på andra stadiet. Systemet ska upprätthållas av det nya ämbetsverket.

Funktionell effektivitet
 • — det nya ämbetsverket ska utveckla sina verksamhetssätt, verksamhetsprocesser och elektroniska tjänster i syfte att öka produktiviteten och förbättra kundbetjäningen.
 • — det nya ämbetsverket ska stärka verksamhet som stöder hållbar utveckling
 • — den avgiftsbelagda serviceverksamheten stöder verkställandet av de utbildningspolitiska målen och främjar verksamhetens genomslag
 • — avgiftsbelagd serviceverksamhet är lönsam
 • — tryggar tillgången till läromedel med liten spridning.
Produktion och kvalitetsledning

Kvantitativa mål (st.)

  2017
mål
   
1. Produktion inom basverksamheten  
Grunderna för planen för småbarnspedagogik 1
Grunder för läroplanerna 2
Examensgrunder/yrkesutbildning  
— Grundexamina 5
— Yrkes- och specialyrkesexamina 25
— Antal sökande i gemensamma ansökan och separata antagningar till yrkesutbildning, gymnasieutbildning, yrkeshögskolor och universitet 300 000
— Antal användare av tjänsten Studieinfo 6 000 000
— Antal deltagare i fortbildning för personal inom undervisningsväsendet 20 000
Internationell verksamhet  
EU:s program Erasmus +  
— Anslag bundna till programåret (%) 100
— Antal personer som lämnar Finland (utbildning) 14 800
— Antal deltagare (ungdomar) 3 290
Program som finansieras av Nordiska ministerrådet  
— Nordplus högskoleutbildning 3 800
Program som finansieras av finska staten  
Bi- och multilaterala stipendier 2 020
— Europa 200
— Ryssland 920
— Kina och övriga Asien 320
— Nordamerika 150
— Övriga stipendieprogram 200
Utvecklingssamarbetsprogram/UM öppet
Främjande av finska språket och finsk kultur  
— Stipendier för sommarkurser och undervisningsbesök 230
   
2. Produktion inom den avgiftsbelagda servicen  
Offentligrättsliga prestationer  
— Examen i undervisningsförvaltning 300
— Beslut om erkännande av högskoleexamen 850
— Språkexamina inom statsförvaltningen 1 200
— Examensavgifter för fristående examina inom vuxenutbildning (st.) 50 000
Företagsekonomiska prestationer  
— Utbildningsdagar 10 000
— Beställda konsultationer och utvärderingar 2
— Publikationer som sålts 52 000
— Sålda läromedelsprodukter med prisstöd 8 000
— Utlåtanden om examinas motsvarighet 50
   
3. Nyckeltal för serviceförmågan  
— Behandlingstid för beslut om erkännande av examen (mån.) 3,5
— Kundtillfredsställelse i fråga om avgiftsbelagda utbildningar (1—5) 4,1
— Sökandes bedömning av studievägen (4—10) 8,4
Personalresurser
 • — sakkunskapen och kompetensen hos personalen vid det nya ämbetsverket grundar sig på kunskapsbasering, nätverksbildning och social växelverkan
 • — det nya ämbetsverket utvecklar ledarskapet och chefsarbetet
 • — det nya ämbetsverket främjar arbetshälsa genom att ta hänsyn faktorer som har samband med de anställdas ålder och livssituation
 • — det nya ämbetsverket tryggar tillräckliga resurser för skötseln av kärnuppgifterna genom att utveckla personalstrukturen, personalplaneringen, arbetet och kunnandet samt genom att vara aktiv i nätverkssamarbetet.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2017
mål
   
Årsverken (moment 29.01.02) 345
— Utlandslektorer 18
Årsverken (övriga moment) 20
Andelen visstidsanställda av hela personalen, % 9,3
Arbetstillfredsställelseindex 3,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 6,9
Index för utbildningsnivån 6,3

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 
2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 87 603 84 792 85 219
Bruttoinkomster 41 408 39 142 39 142
Nettoutgifter 46 195 45 650 46 077
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 5 388    
— överförts till följande år 7 790    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)

  2017
budgetprop.
   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 1 200
   
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 2 200
   
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -1 000
Kostnadsmotsvarighet, % 55
   
Prisstöd 620
   
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd,% 83

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

  2017
budgetprop.
   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 2 200
   
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 700
   
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 500
Kostnadsmotsvarighet, % 129

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

  2017
budgetprop.
   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 3 900
   
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 3 900
   
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -
Kostnadsmotsvarighet, % 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Antagningstjänster (återföring till momenten 28.90.30, 29.10.01 och 29.20.21 av en överföring) -200
Inrättandet av det nya ämbetsverket och utvecklandet av verksamheten 1 905
Tryggande av basverksamheten (återbetalning av en temporär överföring) -600
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (f.d. Registret för verifierat kunnande) (år 2016) (överföring till moment 28.70.20) -880
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (f.d. Registret för verifierat kunnande) (år 2017) (överföring från moment 28.70.20) 1 288
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -12
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -143
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror -63
Löneglidningsbesparing -28
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -230
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -139
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -21
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -217
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -102
Temporär sänkning av StPL-avgiften -126
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -5
Sammanlagt 427

2017 budget 46 077 000
2016 II tilläggsb. -189 000
2016 budget 45 650 000
2015 bokslut 48 597 421

(03.) Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det slås samman med moment 29.01.02.04. Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 687 000 euro.

Förklaring:Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett oavhängigt sakkunnigorgan för extern utvärdering av utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet. Utvärderingscentret producerar information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av den småbarnspedagogiska verksamheten och utbildningen.

Utvärderingscentret ska

 • — i enlighet med utvärderingsplanen utvärdera den småbarnspedagogiska verksamheten och utbildningen samt den verksamhet som bedrivs av dem som ordnar undervisning, utbildning eller småbarnspedagogisk verksamhet och av högskolornas verksamhet
 • — i enlighet med utvärderingsplanen genomföra sådan utvärdering av inlärningsresultaten som gäller uppnåendet av målen för timfördelningen och grunderna för läroplanen inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen och sådan utvärdering av inlärningsresultaten som gäller uppnåendet av målen för grunderna för läroplanen inom yrkesutbildningen och grunderna för examina inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen samt grunderna för läroplanen inom den grundläggande konstundervisningen
 • — stödja dem som ordnar undervisning och utbildning samt högskolorna i ärenden som gäller utvärdering och kvalitetssäkring
 • — utveckla utvärderingen av utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
 • — sköta andra uppgifter som enligt bestämmelser och föreskrifter ankommer på centret.

Utvärderingsrådet, som finns i anslutning till utvärderingscentret, deltar i utvärderingscentrets strategiska planering, beslutar om yttranden och initiativ som är vittsyftande eller principiellt viktiga, gör upp en framställning till de objekt som ska utvärderas och en tidtabell för utvärderingarna samt lägger fram ändringsförslag som gäller utvärderingsplanen.

Sektionen för utvärdering av högskolorna, som finns i anslutning till utvärderingsrådet, beslutar om projektplanen för utvärderingar av högskolor, om planerings- och utvärderingsgruppernas sammansättning samt om godkännande av slutresultatet för auditeringar av högskolornas kvalitetssystem.

Delegationen för utvärderingsärenden, som tillsätts av utvärderingscentret, har till uppgift att främja samarbetet mellan centret och dess intressentgrupper och att dra nytta av den information utvärderingscentrets utvärderingar resulterar i.

Till utvärderingscentrets verksamhetsprinciper hör att

 • — iaktta principerna för oavhängig och utvecklande utvärdering
 • — offentliggöra grunderna för och resultaten av utvärderingarna
 • — svara för informationen till intressentgrupperna
 • — skicka utvärderingsresultaten till läroanstalter, dem som anordnar småbarnspedagogisk verksamhet, utbildningsanordnare och högskolor som deltagit i utvärderingen
 • — delta i internationell utvärderingsverksamhet och internationellt samarbete
 • — regelbundet delta i externa utvärderingar av sin verksamhet.

Målet är att Nationella centret för utbildningsutvärdering ska

 • — utföra de uppdrag för 2017 som ingår i den utvärderingsplan som fastställs för 2016—2019
 • — i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet inleda planeringen av elektroniska system för utvärderingen av inlärningsresultat i enlighet med den övergripande arkitekturen för ansvarsområdet
 • — förbättra auditeringarnas verkningsfullhet.

Nationella centret för utbildningsutvärdering, prestationer

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Utvärderingar och auditeringar, st. 41 54 47
— allmänbildande utbildning 7 10 11
— yrkesutbildning 19 19 15
— högskoleutbildning 13 19 16
— sektorsöverskridande utbildning 2 6 5
       
Utvärderingsrapporter, st. 13 25 22
— allmänbildande utbildning 3 5 3
— yrkesutbildning 3 5 7
— högskoleutbildning 7 12 9
— sektorsöverskridande utbildning   3 3
       
Evenemang för information och offentliggörande, st. 22 26 23
Antal deltagare i evenemangen 1 307 1 560 1 380

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 3 603 3 963 3 787
Bruttoinkomster 506 100 100
Nettoutgifter 3 097 3 863 3 687
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 913    
— överförts till följande år 2 707    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -1
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -28
Löneglidningsbesparing -19
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -40
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -40
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -20
Temporär sänkning av StPL-avgiften -23
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -1
Sammanlagt -176

2017 budget 3 687 000
2016 II tilläggsb. -23 000
2016 budget 3 863 000
2015 bokslut 3 891 000

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 008 000 euro.

Anslaget får användas till

1) utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt samarbete

2) utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram

3) betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet och som betalas till sådana personer och samfund som främjar undervisnings-, vetenskaps- och kulturutbytet samt gör finsk kultur känd utomlands.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Fulbright-stipendieutbytesprogrammet 269 000
Finlands representation vid Unescos generalkonferens 60 000
Övriga internationella projekt 2 679 000
Sammanlagt 3 008 000

Med anslaget finansieras projekt i anslutning till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområdes multilaterala och bilaterala internationella samarbete, utlandsfinländarverksamhet och samarbete med besläktade folk.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av en engångsutgift (Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet) -500
Bortfall av en engångsutgift (Konferens om pressfriheten i världen) -160
Finlands representation vid Unescos generalkonferens 60
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015) 65
Sammanlagt -535

2017 budget 3 008 000
2016 II tilläggsb.
2016 budget 3 543 000
2015 bokslut 3 526 000

22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 14 203 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter

2) avlönande av personal motsvarande ett årsverke, högst 75 000 euro för anställning till uppgifter för viss tid.

Förklaring:Av anslaget betalas ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material i statsförvaltningen och läroanstalter i enlighet med avtal som ingås med organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätten samt utgifter som föranleds av ingåendet av avtalen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kontroll av den gemensamma förvaltningen av upphovsrätten (överföring till moment 32.40.03) -60
Sammanlagt -60

2017 budget 14 203 000
2016 budget 14 263 000
2015 bokslut 14 263 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 28 540 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring från moment 28.01.29) 66
Överföring till moment 29.80.41 -15
Sammanlagt 51

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 28 540 000
2016 budget 28 489 000
2015 bokslut 32 031 811

50. Vissa understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 277 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) 573 000
2. Paasikivi-Samfundet 10 000
3. Traditionsförbundet Eklövet 63 000
4. Programmet för att vitalisera det svenska teckenspråket 131 000
5. Understödjande av den minoritetsspråkiga tidningspressen 500 000
Sammanlagt 1 277 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015) -2
Sammanlagt -2

2017 budget 1 277 000
2016 budget 1 279 000
2015 bokslut 998 000

51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 313 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 2 543 000
2. Understöd till Finlands Sjömanskyrka 134 000
  — varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) 52 000
3. Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området 32 000
4. Understöd till registrerade religionssamfund 524 000
5. Understöd för främjande av dialogen mellan religioner 80 000
Sammanlagt 3 313 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015) -8
Sammanlagt -8

2017 budget 3 313 000
2016 budget 3 321 000
2015 bokslut 3 388 500

52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 114 000 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering enligt lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015).

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015).

Finansieringen av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter grundar sig på de lagstadgade uppgifterna i anslutning till begravningsväsendet, folkbokföringen och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefullt lösöre.


2017 budget 114 000 000
2016 budget 114 000 000

53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 8 090 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd och utgifter för åtgärder som främjar asylsökandes och invandrares integrering i det finska samhället, av identifiering och erkännande av kunnande samt av utvecklande av förfaranden för identifiering och erkännande av kunnande.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Stödjande av asylsökande ungdomars funktionsförmåga och ett aktivt medborgarskap samt främjande av goda etniska relationer mellan olika befolkningsgrupper 1 000
Utvecklande av tjänster för identifiering och erkännande av kunnande samt förfaranden för att fastställa nödvändig påbyggnadsundervisning och för att snabbt styra personer till utbildning som lämpar sig för dem 2 000
Utvecklande och spridning av förfaranden som stöder utbildningsvägar för invandrarelever 2 000
Åtgärder inom kultur och idrott som främjar integrering i den finska kulturen och det finska samhället 900
Sammanlagt 5 900

2017 budget 8 090 000
2016 budget 2 190 000

66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 226 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Medlemsavgift till Unesco 1 470 000
Finlands finansiella bidrag till ungdomsstiftelsen för Europa 37 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om delöverenskommelsen för Europarådets ungdomskort 5 000
Finlands finansiella bidrag till WIPO 120 000
Finlands finansiella bidrag till ICCROM 21 000
Utgifter föranledda av ett avtal om skyddande av världens kultur- och naturarv 15 000
Medlemsavgift till OECD/CERI 22 000
Finlands finansiella bidrag till Europarådets EURIMAGES-fond 320 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska audiovisuella observatoriet 21 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska centret för moderna språk 30 000
Finlands finansiella bidrag till WADA 63 000
Medlemsavgift till OECD/INES 29 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck 20 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention mot dopning inom idrotten 20 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet 16 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om Europarådets utvidgade delöverenskommelse gällande idrott (EPAS) 17 000
Sammanlagt 2 226 000

2017 budget 2 226 000
2016 budget 2 226 000
2015 bokslut 2 233 538