Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 903 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av det mervärdesskattebaserade bidrag och det bidrag baserat på bruttonationalinkomsten som Finland ska betala till Europeiska unionen

2) till medfinansiering av den avgiftsnedsättning som beviljas Förenade kungariket.

Förklaring:Bestämmelser om de medel som ska tilldelas för finansiering av EU:s budget och om medlemsstaternas finansiella bidrag finns i rådets beslut 2007/436/EG och 2014/335/EU, vilka gäller EU:s egna medel.

EU:s egna medel inbegriper

1) diverse inkomster och traditionella egna medel, dvs. tullar och produktionsavgifter för socker

2) mervärdesskattebaserade avgifter och avgifter baserade på bruttonationalinkomsten (momsavgift och BNI-avgift) som medlemsstaterna ska betala.

Med undantag av uppbördsprovisionen ingår de traditionella egna medel som Finland samlar in för EU:s räkning inte i statsbudgeten.

Närmare bestämmelser om beräkningen av momsavgiften och BNI-avgiften finns i följande av rådets förordningar (EG):

1) nr 1150/2000: förordningen gällande genomförande av beslutet om systemet för EU:s egna medel

2) nr 1553/1989: förordningen om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt

3) nr 2223/1996: förordningen gällande beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspris.

Anslagsnivån baserar sig på EU:s budgetram för 2014—2020.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Mervärdesskattebaserade avgifter 285 000 000
Avgifter baserade på bruttonationalinkomsten 1 488 000 000
Finansiering av den avgiftsnedsättning som beviljas Förenade kungariket 130 000 000
Sammanlagt 1 903 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Indexjustering EU-BNP 0,9 % 13 000
Preciserad uppskattning -61 000
Sammanlagt -48 000

2017 budget 1 903 000 000
2016 budget 1 951 000 000
2015 bokslut 1 805 000 000