Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 450 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete.

Förklaring:Till följd av det EU-direktiv som gäller återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag har det i Finland inrättats en ny myndighet, verket för finansiell stabilitet. I direktivet och i den förordning som gäller en gemensam resolutionsmekanism anges för verket närmare myndighetsuppgifter i anslutning till föregripande resolutionsåtgärder samt befogenheter att genomföra en kontrollerad omstrukturering av verksamheten vid inrättningar i kris och eventuellt lägga ner sådana inrättningar. Verket för finansiell stabilitet ska också sköta förvaltningen av insättningsgarantisystemet, inklusive förvaltningen av insättningsgarantifonden. I och med verket har man inrättat en ny insättningsgarantifond, i vilken verket samlar insättningsgarantiavgifter. Kostnaderna för myndighetens verksamhet täcks helt och hållet med förvaltningsavgifter av skattenatur som tas ut inom sektorn.

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 11.19.11.

Mål för resultatet av verksamheten

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken vid centralen sammanlagt 5 10 14
Årsverken per uppgift      
— Resolutionsplanering 2 6 7
— Hantering av krissituationer - - 2
— Förvaltning av insättningsgarantisystemet - - 1
— Förvaltning 2 2 3
— Förvaltning av fonden 1 2 1
       
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 9 9 9
Arbetstillfredsställelseindex 3,3 3,3 3,5

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning 50
Sammanlagt 50

2017 budget 2 450 000
2016 budget 2 400 000
2015 bokslut 3 000 000