Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
              20. Utveckling av statens, landskapens och kommunernas gemensamma informationsförvaltning och informationshantering
              22. Utveckling av och stöd till landskapen och förvaltnings- och servicestrukturerna
              30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen
              31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar
              (34.) Finansiering av lokala försök i kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 27 125 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av kalkylerade sammanslagningsunderstöd enligt 43 § i kommunstrukturlagen (1698/2009)

2) till ersättning av minskningar av statsandelarna enligt 44 § i nämnda lag

3) till ett belopp av högst 400 000 euro för särskilda utredningar enligt 16 § i kommunstrukturlagen samt för kommunernas sammanslagningsutredningar.

Förklaring: Kommunerna betalas sådant sammanslagningsunderstöd som avses i 42 § i kommunstrukturlagen (1698/2009) och sådan ersättning för minskning av statsandelar till följd av sammanslagningen som avses i 44 § i den lagen. Sammanslagningsunderstödet ska användas till nödvändiga kostnader för sammanslagningen, utvecklande av servicesystemet i den nya kommunen och förbättrande av servicens produktivitet eller för att stärka ekonomin i den nya kommunen. Genom ersättningen för minskning av statsandelar strävar man däremot efter att kompensera kommunerna för de statsandelar de förlorar vid sammanslagningen, så det är inte fråga om ett extra stöd till kommunerna, utan motsvarande summa kommer staten till godo i form av minskade statsandelar.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Sammanslagningsunderstöd 
— kommunsammanslagningar 2017, 2 st.2 400
— kommunsammanslagningar 2016, 4 st.3 900
— kommunsammanslagningar 2015, 3 st.3 174
Sammanlagt, 9 st.9 474
Kompensation för förlorade statsandelar 
— sammanslagningarna 20171 051
— sammanslagningarna 2016-
— sammanslagningarna 2015839
— sammanslagningarna 2014-
— sammanslagningarna 201315 361
Sammanlagt17 251
Kostnaderna för utredningar enligt kommunstrukturlagen och understöd som beviljas för förhandsutredningar i anslutning till sammanslagningarna (högst)400
Totalt27 125
 2015
utfall
2016
utfall
2017
uppskattning
    
Kommunsammanslagningar342
Minskning av antalet kommuner342
Anslag, mn €34,225,627,1
— varav andelen sammanslagningar året i fråga, mn €5,75,23,0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Kompensation för ändrade statsandelar1 051
Kostnaderna för utredningar enligt kommunstrukturlagen-600
Ändring av sammanslagningsunderstödet1 100
Sammanlagt1 551

2017 budget27 125 000
2016 budget25 574 000
2015 bokslut34 164 743