Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
              20. Utveckling av statens, landskapens och kommunernas gemensamma informationsförvaltning och informationshantering
              22. Utveckling av och stöd till landskapen och förvaltnings- och servicestrukturerna
              30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen
              31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar
              (34.) Finansiering av lokala försök i kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 542 914 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel enligt lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009)

2) till utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna

3) till ett belopp av högst 25 300 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagarna om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998 och 1705/2009) som beviljats före 2017 för anläggningsprojekt som gäller läroanstalter

4) till ett belopp av högst 3 500 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagarna om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998 och 1705/2009) som beviljats före 2017 för anläggningsprojekt som gäller allmänna bibliotek.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Statsandel för kommunal basservice
Kalkylerade kostnader26 373 170
— åldersstruktur18 465 595
— sjukfrekvens6 314 874
— arbetslöshet494 014
— tvåspråkighet98 953
— inslag av främmande modersmål613 118
— befolkningstäthet194 523
— karaktär av skärgård14 620
— utbildningsbakgrund177 473
  
Kommunernas finansieringsandel19 719 236
Statsandel6 653 934
  
Tilläggsdelar308 010
  
Utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna700 925
  
Utjämning av systemförändringar 201510 970
  
Övergångsarrangemang för hemkommunsersättningen i anslutning till statsandelsreformen382
  
Hemkommunsersättning till 6—15-åringar som saknar hemkommun (staten ersätter)5 666
  
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt5 382
  
Ökningar och minskningar av statsandelen857 646
Sammanlagt8 542 914

Statsandelsprocenten för kommunal basservice är 25,23. Det invånarantal som ligger till grund för statsandelarna var 5 458 325 vid årsskiftet 2015/2016.

Regeringspropositioner och andra åtgärder som hänför sig till dimensioneringen av anslaget

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) så att statsandelsprocenten för kommunal basservice ändras från 25,61 % till 25,23 % år 2017. I ändringen av statsandelsprocenten har som avdrag beaktats 0,47 procentenheter i anslutning till en nedskärning i statsandelarna på 50 000 000 euro och en nedskärning på 74 800 000 euro till följd av besparingen i de indexbundna utgifterna, samt 0,06 procentenheter i anslutning till minskningen av kommunernas administrativa utgifter när beräkningen och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet överförs till Folkpensionsanstalten. I ändringen har som tillägg beaktats 0,13 procentenheter med anledning av den i regeringsprogrammet föreslagna ökningen för utvecklingen av närstående- och familjevården och för utvecklingen av service för äldre och tjänster som tillhandahålls i hemmet för veteraner så att statsandelsprocenten är 100, samt 0,02 procentenheter med anledning av justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna. Justeringen av kostnadsfördelningen enligt de preciserade uppgifterna för 2014 ökar statsandelen för kommunal basservice med 34 007 000 euro.

Ändringarna av lagen om stöd för närståendevård och socialvårdslagen trädde i kraft den 1 juli 2016. Genom ändringen säkerställs närståendevårdares rätt till tre lediga dagar per kalendermånad och åläggs kommunen att vid behov förbereda närståendevårdare för vårduppdraget och ordna undersökningar av deras välmående och hälsa. Kommunen ska ordna avlösarservice under närståendevårdarens ledighet. Ändringarna av familjevårdslagen trädde i kraft den 1 juli 2016. Genom ändringen höjdes minimibeloppet av vårdarvodet till familjevårdare i uppdragsavtal till 775 euro per månad och deras rätt till ledighet utökades. För utvecklingen av närstående- och familjevården ökas statsandelarna med 90 000 000 euro år 2017. Åtgärderna medför samtidigt besparingar för kommunerna i och med att behovet av institutionsvård, som är dyrare, minskar. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettotillägg beaktats 59 609 000 euro på grund av ändringarna.

Till hemvård för äldre och tjänster som tillhandahålls i hemmet för krigsveteraner anvisas i enlighet med regeringsprogrammet ett tillägg på sammanlagt 10 000 000 euro, av vilken summa man vid dimensioneringen av detta anslag som tillägg har beaktat 4 800 000 euro. Tillägget riktas till statsandelen för kommunal basservice till hemvård av äldre. Med anslaget utvecklas serviceutbudet inom hemvården för äldre i kommunerna med stöd av social- och hälsovårdsministeriet.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012), så att vissa deluppgifter slopas i lagen. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 6 916 000 euro på grund av lagändringen.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen och av förordningar som anknyter till dem så att jourverksamheten inom hälso- och socialvården liksom den specialiserade sjukvården koncentreras till fem universitetssjukhus och till sju andra sjukhus med jour. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 19 153 000 euro på grund av ändringen.

En översyn av social- och hälsovårdsministeriets och Kommunförbundets kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen inleds den 1 januari 2017. Minimiantalet vårdare är i fortsättningen 0,40—0,50 vårdare per klient i stället för tidigare 0,50 vid vård på åldringshem och i serviceboende med heldygnsomsorg. Kvalitetsrekommendationen för äldreomsorgen reformeras i sin helhet hösten 2016. Vid den fortsatta beredningen preciseras bl.a. grunderna för beräkningen och dimensioneringen av personal. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 6 310 000 euro på grund av ändringen.

Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen, beräkningsgrunder (1 000 euro)

  
GrundprisKalkylerad kostnad
Enligt åldersstruktur 
— 0—5-åringar (8 364,36 euro/inv.)2 969 323
— 6-åringar (8 867,40 euro/inv.)547 961
— 7—12-åringar (7 430,66 euro/inv.)2 670 980
— 13—15-åringar (12 756,32 euro/inv.)2 213 949
— 16—18-åringar (4 066,31 euro/inv.)726 076
— 19—64-åringar (1 046,62 euro/inv.)3 362 668
— 65—74-åringar (2 117,97 euro/inv.)1 353 232
— 75—84-åringar (5 735,98 euro/inv.)1 948 254
— 85-åringar och äldre (19 301,29 euro/inv.)2 673 151
Enligt sjukfrekvens (1 159,26 euro/inv.)6 314 874
Enligt arbetslöshet (90,09 euro/inv.)494 014
Enligt tvåspråkighet (277,75 euro/inv.)98 953
Enligt inslag av främmande modersmål (1 950,95 euro/inv.)613 118
Enligt boendetäthet (39,24 euro/inv.)194 523
Enligt karaktär av skärgård (382,29 euro/inv.)14 620
Enligt utbildningsbakgrund (422,20 euro/inv.)177 473
Sammanlagt26 373 170

Kommunernas finansieringsandel

  
Invånarantal5 458 325
Finansieringsandel, euro/inv.3 612,69
Finansieringsandel, 1 000 euro19 719 236

Tilläggsdelar för fjärrorter och för kommuner inom samernas hembygdsområde samt på basis av självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser (1 000 euro)

  
Grundpris 
För fjärrorter (206,70 euro/inv.)110 138
Enligt självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser (62,73 euro/inv.)194 395
För kommuner inom samernas hembygdsområde (2 625,33 euro/inv.)3 536
Sammanlagt308 010

TilläggAvdragNetto
   
1 303 632-602 707700 925

Utjämning av systemförändringar 2015 (1 000 euro)

TilläggAvdragNetto
   
21 375-10 40510 970
   
Övergångsarrangemang för hemkommunsersättningen i anslutning till statsandelsreformen 382

Andra minskningar och ökningar av statsandelen (1 000 euro)

  
Minskningar av statsandelen 
— förändrad prissättning på standardutlämnanden av uppgifter-1 301
— neutralisering av ändringen i skatteinkomstutjämning-17 180
— finansiering av statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt-569
— överföring till moment 29.01.02-1 701
— avdrag i anslutning till systemförändringarnas kostnadsneutralitet-10 971
— frysning av indexhöjningen, 2016-34 394
— kommunernas andel av finansieringen av det grundläggande utkomststödet -330 847
— finansiering, i anslutning till statsandelsreformen, av utjämningssystemet för privata utbildningsanordnares hemkommunsersättning-382
— minskning till följd av konkurrenskraftsavtalet-356 110
— finansiering av läkar- och ambulanshelikopterverksamheten-22 233
— minskning i anslutning till pensionsstödet-33 000
Minskningar sammanlagt-808 688
  
Ökningar av statsandelen 
— korrigeringspost för arbetsmarknadsstödet29 549
— utjämning av systemförändringar 2010497
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2010375 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2011129 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2012299 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 201311 500
— kompensation för förlorade skatteinkomster 20149 500
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2015131 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2016262 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2017390 000
— tillägg för landskapsförbundens uppgifter488
— överföring av statsunderstöd för anläggningskostnader för läroanstalter25 300
— överföring av statsunderstöd för anläggningskostnader för bibliotek3 500
Ökningar sammanlagt1 666 334

Annan finansiering (1 000 euro)

  
Hemkommunsersättning till 6—15-åringar som saknar hemkommun 5 666
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt 5 382

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Anläggningsprojekt som gäller läroanstalter-4 900
Antagningstjänster (återföring från moment 29.01.02 av en överföring)174
Besparing i tandvården för vuxna-1 280
Besparing till följd av utvecklingen av närstående- och familjevården-30 391
Den effekt pensionsstödet till långtidsarbetslösa har på utgifterna för arbetsmarknadsstödet-33 000
Effektivisering av ordandet av specialiserad sjukvård-19 153
Förändringar i invånarantal och beräkningsfaktorer37 653
Hemvård för äldre och tjänster som tillhandahålls i hemmet för veteraner4 800
Joursystemet reformeras-1 984
Justerad dimensionering av personalen inom äldreomsorgen-6 310
Justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna34 007
Kommunernas betalningsandel av utgifterna för det grundläggande utkomststödet-330 847
Kompensation för ändringarna i skattegrunderna390 000
Konkurrenskraftsavtalets inverkan på statsandelen-356 110
Konsumentsäkerhetstillsyn (överföring till moment 32.40.05)-433
Minskning av kommunernas förvaltningskostnader till följd av överföringen av beräkningen och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet till FPA-30 700
Nedskärning i statsandelen som det fattades beslut om under den föregående regeringsperioden-50 000
Nedskärning till följd av en besparing i indexbundna utgifter-74 800
Slopandet av vissa uppgifter i äldreomsorgslagen-6 916
Sänkt statsandelsindex-50 134
Utveckling av familjevården15 000
Utveckling av närståendevården75 000
Återföring av SADe-finansieringen2 378
Ändring av förhållandet mellan antalet barn över 3 år och antalet fostrare -9 389
Ändring i den subjektiva rätten till småbarnspedagogisk verksamhet-9 238
Ändring i skatteinkomstutjämningen16 271
Ändring i stödet för privat vård av barn i anslutning till ändringen av den subjektiva rätten till småbarnspedagogik-147
Övriga ändringar-3 440
Sammanlagt-443 889

Anslaget står delvis utanför ramen.


2017 budget8 542 914 000
2016 II tilläggsb.40 848 000
2016 budget8 986 803 000
2015 bokslut8 485 448 061