Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
              20. Utveckling av statens, landskapens och kommunernas gemensamma informationsförvaltning och informationshantering
              22. Utveckling av och stöd till landskapen och förvaltnings- och servicestrukturerna
              30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen
              31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar
              (34.) Finansiering av lokala försök i kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

22. Utveckling av och stöd till landskapen och förvaltnings- och servicestrukturerna (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 14 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifterna för beredningen och verkställigheten av landskapsreformen, till behovsprövade statsunderstöd och till utveckling av förvaltnings- och servicestrukturerna och tillhörande projekt

2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst nio årsverken för genomförande av landskapsreformen och för andra styrnings-, sakkunnig- och projektuppgifter i anslutning till förändringar i förvaltnings- och servicestrukturen; dessa kan genomföras utanför målet för antalet årsverken.

Förklaring: Med anslaget utförs arbete för att utveckla dels de nya landskap som bereds i enlighet med regeringsprogrammet, dels förvaltnings- och servicestrukturerna. Anslaget får även användas för projekt för att reformera förvaltningen och ekonomin när det gäller de uppgifter som kvarstår hos kommunerna.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Beredning av inrättande av servicecenter4 000
Inledande beredning av inrättandet av de nya landskapen1 800
Behovet av anslag för temporära beredningsorgan8 000
Förändringsstöds- och utvecklingsprojekt400
Kommunikation och fältarbete i områdena100
Sammanlagt14 300

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Behovet av anslag för temporära beredningsorgan8 000
Beredning av inrättande av servicecenter4 000
Förändringsstöds- och utvecklingsprojekt100
Inledande beredning av inrättandet av de nya landskapen1 400
Sammanlagt13 500

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget14 300 000
2016 budget800 000
2015 bokslut600 000