Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
              20. Utveckling av statens, landskapens och kommunernas gemensamma informationsförvaltning och informationshantering
              22. Utveckling av och stöd till landskapen och förvaltnings- och servicestrukturerna
              30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen
              31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar
              (34.) Finansiering av lokala försök i kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

20. Utveckling av statens, landskapens och kommunernas gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) för utvecklingsprojekt som hänför sig till informationstekniken i kommunerna och som förbättrar förutsättningarna för att utnyttja kommunernas dataarkiv samt till ordnandet av datateknisk service och till stöd för införandet av redan genomförda lösningar

2) till statsunderstöd enligt prövning och till betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU

3) till annan gemensam utveckling av den offentliga informationsförvaltningen

4) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst fem årsverken för ett program för utveckling av kommunernas ekonomi- och verksamhetsuppgifter, statistikföring och informationsförsörjning, främjande av digitalisering av kommunala uppgifter samt sådan utveckling och sådana utvecklingsprojekt som gäller informations- och kommunikationstekniken i samband med landskapsförvaltningen och förvaltnings- och servicestrukturerna

5) till sådan utveckling och sådana utvecklingsprojekt som gäller informations- och kommunikationsteknik i samband med förvaltnings- och servicestrukturerna vid beredningen av landskapsförvaltningen

6) för ibruktagande samt underhåll under utvecklingsskedet av tjänsterna.

Förklaring: Med anslaget stöds beredningen av inrättandet av landskapsförvaltningen och beredningen av IKT-förändringsstöd för den temporära förvaltningen samt stöds och påskyndas kommunernas informationsförvaltningsutveckling med målet att förbättra produktiviteten samt främja kommunernas och den offentliga förvaltningens gemensamma projekt för utvecklande av informationstekniken samt införande av elektroniska verksamhetssätt. Anslaget används till utarbetandet av JHS-rekommendationer för den offentliga förvaltningen och standarder som grundar sig på lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011) samt till annan gemensam utveckling av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen. Anslaget får användas till att stödja och främja inledandet av den övergripande arkitekturen för den offentliga förvaltningen enligt lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, genomförandet av arkitekturbeskrivningarna, ibruktagandet av arbetsredskap samt publiceringen av resultat för att uppnå de mål som uppställts för arkitekturarbetet och den nytta som eftersträvas med det.

Projekt och beräknad användning av anslaget (euro)

  
Projekt för utveckling av kommunernas informationsteknik1 000 000
IKT-förändringsstöd i samband med inrättandet av landskap7 000 000
Annat samarbete inom den offentliga förvaltningens informationsförvaltning2 000 000
Sammanlagt10 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Den temporära förvaltningens resurser för beredning av IKT-förändringen6 000
Det nationella IKT-utvecklingsprogrammet1 000
Sammanlagt7 000

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget10 000 000
2016 II tilläggsb.4 000 000
2016 budget3 000 000
2015 bokslut9 465 000