Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
              01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT)
              02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning
              03. Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen
              20. Främjande av produktiviteten
              21. Inrättandet av ett nationellt inkomstregister
              22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 55 580 000 euro.

Anslaget får användas

1) till anskaffning av informationsförvaltningsprojekt, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom den offentliga förvaltningen samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster

2) till utveckling av centrala datasystemprojekt inom förvaltningsområdena

3) till avlönande av personal motsvarande högst 25 årsverken i uppgifter för viss tid.

Förklaring: Anslaget är avsett att användas till finansiering av sådana projekt som ökar produktiviteten inom förvaltningen och för vars del finansministeriet och respektive ministerium har ingått ett samarbetsavtal som gäller ökning av produktiviteten och realisering av produktivitetsvinsterna. Genom att de datasystem som används i ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna moderniseras och funktionerna automatiseras kan produktiviteten förbättras, övergången till elektronisk kommunikation främjas och föråldrade system ersättas. Anslaget får även användas till utveckling av centrala datasystemprojekt som ökar produktiviteten och till utveckling av datasystem som är avsedda att användas gemensamt inom statsförvaltningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Datasystemet Erica (finansieringen 2016) (överföring från moment 26.30.02) 3 500
Datasystemet Erica (finansieringen 2017) (överföring till moment 26.30.02)-310
Eviras projekt som gäller den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2016) (överföring från moment 30.20.02)866
Eviras projekt som gäller den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2017) (överföring till moment 30.20.02)-1 194
Ibruktagande av de gemensamma IKT-tjänsterna (harmoniseringsprojekt) (finansieringen 2016) (överföring från moment 25.01.22)1 935
Ibruktagande av de gemensamma IKT-tjänsterna (harmoniseringsprojekt) (finansieringen 2017) (överföring till moment 25.01.22)-2 184
Inbyggd programvara och programreform för Skatteförvaltningen (finansieringen 2016) (överföring från moment 28.10.01)18 700
Inbyggd programvara och programreform för Skatteförvaltningen (finansieringen 2017) (överföring till moment 28.10.01)-24 000
Informationssystemprojektet inom utsökningsväsendets strukturreform (URA ICT) (finansieringen 2016) (överföring från moment 25.20.01)5 384
Informationssystemprojektet inom utsökningsväsendets strukturreform (URA ICT) (finansieringen 2017) (överföring till moment 25.20.01)-2 899
Klientdatasystemprojektet (Roti) (finansieringen 2016) (överföring från moment 25.40.01)3 200
Klientdatasystemprojektet (Roti) (finansieringen 2017) (överföring till moment 25.40.01)-3 500
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansieringen 2017) (överföring till moment 26.40.01)-2 000
Myndigheternas fältledningssystem (finansieringen 2016) (överföring från moment 26.10.21)3 000
Polisstyrelsens VITJA-projekt (finansiering 2017) (överföring till moment 26.10.01)-4 000
Projektet Envibase för utvecklande av anskaffning, lagring och distribution av miljöinformation (finansieringen 2016) (överföring från moment 35.01.04) 2 270
Projektet Envibase för utvecklande av anskaffning, lagring och distribution av miljöinformation (finansieringen 2017) (överföring till moment 35.01.04) -1 640
Projektet för att höja skyddspolisens prestationsförmåga (finansiering 2016) (överföring från moment 26.10.02)3 275
Projektet för att höja skyddspolisens prestationsförmåga (finansiering 2017) (överföring till moment 26.10.02)-5 950
Projektet för förvaltningsdomstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumenthantering (HAIPA) (finansiering 2016) (överföring från moment 25.10.03)1 441
Projektet för förvaltningsdomstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumenthantering (HAIPA) (finansiering 2017) (överföring till moment 25.10.03)-5 680
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2017) (överföring till moment 23.01.01)-1 060
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2016) (överföring från moment 23.01.01)400
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2017) (överföring till moment 23.01.01)-3 400
Projektet för vidareutveckling av det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden (UMA) (UMA4) (finansieringen 2016) (överföring från moment 26.40.01)1 000
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2016) (överföring från moment 28.10.02)5 400
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2017) (överföring till moment 28.10.02)-11 650
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande (finansieringen 2016) (överföring från moment 29.01.02)880
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande (finansieringen 2017) (överföring till moment 29.01.02)-1 288
Åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (finansieringen 2016) (överföring från moment 25.10.03)6 000
Åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (finansieringen 2017) (överföring till moment 25.10.03)-3 100
Nivåförändring36 985
Sammanlagt20 381

2017 budget55 580 000
2016 II tilläggsb.-7 000 000
2016 budget35 199 000
2015 bokslut9 655 000