Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              15. Pensioner
              16. Extra pensioner
              17. Övriga pensionsutgifter
              50. Skadestånd
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

50. Skadestånd (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 39 700 000 euro.

Anslaget får användas

1) till olycksfallsersättningar

2) till trafikskadeersättningar

3) till förmåner som motsvarar grupplivförsäkring

4) till periodiska ersättningar till statstjänstemän

5) till ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda

6) till ersättningar som betalas med stöd av lagen angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift

7) till betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009)

8) till betalning av skadestånd vid tillämpning av lagen om statens skadeståndsverksamhet

9) till sakkunnigarvoden i samband med ersättningar för olycksfalls- och trafikskador

10) på särskilt beslut av statsrådet till ersättningar för kostnader förorsakade av räddnings- och evakueringsoperationer, evakueringsflygningar och sjukvård i områden som drabbats av naturkatastrofer samt för transport av avlidna olycksoffer till hemlandet.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Anslaget grundar sig på följande författningar:

1) olycksfallsersättningar: lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948), yrkessjukdomslagen (1343/1988), lagen om olycksfallsersättning för statstjänstemän (449/1990), 6 kap. 14 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002), lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990), 26 § i lagen om statens pensioner (1295/2006), tingsrättslagen (581/1993) och övrig lagstiftning som har samband med olycksfallsersättningssystemet

2) trafikskadeersättningar: trafikförsäkringslagen (279/1959) och lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991)

3) periodiska ersättningar till statstjänstemän: statstjänstemannalagen (750/1994) och förordningen gällande avgångsbidrag (1350/1994)

4) ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda: lagen om ersättning av statsmedel till statsanställda för kostnader för vissa rättegångar (269/1974) och lagen om ersättande av vissa skador som uppkommit i tjänsteutövning eller arbetsuppgift i statens tjänst (794/1980)

5) lagen angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift (8/1898)

6) lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009)

7) lagen om statens skadeståndsverksamhet (978/2014).

Den inverkan som arvodena till experter i samband med ersättningar för olycksfalls- och trafikskador har på utgifterna är ca 10 000 euro per år.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Olycksfallsersättningar 35 000 000
Trafikskadeersättningar 2 000 000
Ersättningar för förmåner som motsvarar grupplivförsäkring 1 400 000
Periodiska ersättningar till statstjänstemän 70 000
Ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda 100 000
Ersättningar som betalas med stöd av lagen angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift 110 000
Olycksfallsersättningar på grund av olyckan vid Lappo patronfabrik 70 000
Gottgörelser för dröjsmål vid rättegång 250 000
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet 500 000
Reseskador 200 000
Sammanlagt 39 700 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Automatiska faktorer -35
Gottgörelse för dröjsmål vid rättegång -150
Koncentrering av skadeståndsverksamheten 86
Reseförsäkringar 200
Trafikskador -350
Sammanlagt -249

2017 budget 39 700 000
2016 budget 39 949 000
2015 bokslut 39 479 889