Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 348 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Funktionell effektivitet      
Totalproduktivitetsindex input/output, förändring jämfört med året innan, % - 1 1
       
Produktion och kvalitetsledning      
Riktigheten i elektronisk identitet, % 100 100 100
Dataenheter som överlämnats vid tillämpningsförfrågan, mn st. 17,7 14,5 19,2
Möjlighet att använda direktåtkomst i
befolkningsdatasystemet, %
99,90 99,95 99,95
Möjlighet att använda certifieringssystem, % 99,99 99,95 99,95
Flyttningsanmälan på internet, % 69 72 75
Identifieringstjänstens och befogenhetstjänstens tillgänglighet, %     99,90
Informationsledens, tjänstevyernas och servicedatalagrets tillgänglighet, %     99,50
Andel kommuner som beskrivit sina tjänster i servicedatalagret, %     100
Vetuma- och Tunnistus.fi-kunder som inkluderats i identifieringstjänsten, %     100
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken, ämbetsverket sammanlagt1) 116,6 125 140
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 8,9 9 9
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,5 3,4 3,4

1) Inbegriper inte visstidsanställda för genomförandet av programmet för den nationella servicearkitekturen.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 22 299 24 528 27 273
Bruttoinkomster 18 379 16 880 17 925
Nettoutgifter 3 920 7 648 9 348
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 346    
— överförts till följande år 5 410    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) (Informationstjänsten)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 6 759 8 368 7 675
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 6 621 8 368 7 675
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 138 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 102 100 100
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 1 733 1 350 1 200
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 596 1 315 1 200
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 137 35 -
Kostnadsmotsvarighet, % 109 103 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Katso-tjänsten (kontinuerlig) (överföring från moment 28.10.01) 563
Koncentrering av identifikationsavgifter (överföring från moment 28.10.01) 300
Koncentrering av identifikationsavgifter (överföring från moment 32.30.01) 228
Suomi.fi-tjänsten (överföring från moment 28.20.01) 1 075
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -2
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -32
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror -1
Löneglidningsbesparing -11
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -179
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -34
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -5
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -48
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -22
Temporär sänkning av StPL-avgiften -24
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -5
Nivåförändring -103
Sammanlagt 1 700

2017 budget 9 348 000
2016 II tilläggsb. -25 000
2016 budget 7 648 000
2015 bokslut 7 984 000