Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
              01. Statistikcentralens omkostnader
              02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader
              03. Befolkningsregistercentralens omkostnader
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 348 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Funktionell effektivitet   
Totalproduktivitetsindex input/output, förändring jämfört med året innan, %-11
    
Produktion och kvalitetsledning   
Riktigheten i elektronisk identitet, %100100100
Dataenheter som överlämnats vid tillämpningsförfrågan, mn st.17,714,519,2
Möjlighet att använda direktåtkomst i
befolkningsdatasystemet, %
99,9099,9599,95
Möjlighet att använda certifieringssystem, %99,9999,9599,95
Flyttningsanmälan på internet, %697275
Identifieringstjänstens och befogenhetstjänstens tillgänglighet, %  99,90
Informationsledens, tjänstevyernas och servicedatalagrets tillgänglighet, %  99,50
Andel kommuner som beskrivit sina tjänster i servicedatalagret, %  100
Vetuma- och Tunnistus.fi-kunder som inkluderats i identifieringstjänsten, %  100
    
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken, ämbetsverket sammanlagt1)116,6125140
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.8,999
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro3,53,43,4

1) Inbegriper inte visstidsanställda för genomförandet av programmet för den nationella servicearkitekturen.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter22 29924 52827 273
Bruttoinkomster18 37916 88017 925
Nettoutgifter3 9207 6489 348
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 346  
— överförts till följande år5 410  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) (Informationstjänsten)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer6 7598 3687 675
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten6 6218 3687 675
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)138--
Kostnadsmotsvarighet, %102100100
    
Företagsekonomiska prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer1 7331 3501 200
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten1 5961 3151 200
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)13735-
Kostnadsmotsvarighet, %109103100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Katso-tjänsten (kontinuerlig) (överföring från moment 28.10.01)563
Koncentrering av identifikationsavgifter (överföring från moment 28.10.01)300
Koncentrering av identifikationsavgifter (överföring från moment 32.30.01)228
Suomi.fi-tjänsten (överföring från moment 28.20.01)1 075
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-2
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-32
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror-1
Löneglidningsbesparing-11
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-179
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-34
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-5
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-48
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-22
Temporär sänkning av StPL-avgiften-24
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-5
Nivåförändring-103
Sammanlagt1 700

2017 budget9 348 000
2016 II tilläggsb.-25 000
2016 budget7 648 000
2015 bokslut7 984 000