Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
              01. Statistikcentralens omkostnader
              02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader
              03. Befolkningsregistercentralens omkostnader
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 382 000 euro.

Av anslaget får högst 310 000 euro användas till betalning av omkostnader för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken samt till betalning av utgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet.

Förklaring:

Produktion och kvalitetsledning samt funktionell effektivitet

Statens ekonomiska forskningscentrals verksamhet är inriktad på högklassig och betydande forskning som stöd för det samhälleliga beslutsfattandet. Statens ekonomiska forskningscentral publicerar sina egna publikationsserier och dessutom internationella artiklar och andra publikationer. Det kvalitetsjusterade antalet publikationer i förhållande till antalet årsverken ökar. Statens ekonomiska forskningscentral sörjer för villkoren för forskning genom att öka det internationella forskningssamarbetet och genom att som en del av forskarsamhället delta i utvecklingen av den finländska ekonomiska forskningen.

Hantering och utvecklande av personalresurser

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Årsverken, årsv.505355
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.4,74,64,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro3,33,43,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter5 2755 4905 442
Bruttoinkomster1 5391 7502 060
Nettoutgifter3 7363 7403 382
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 511  
— överförts till följande år1 919  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken110
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-1
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)-277
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-27
Löneglidningsbesparing-18
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-30
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-16
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-4
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-42
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-19
Temporär sänkning av StPL-avgiften-26
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-1
Nivåförändring-7
Sammanlagt-358

2017 budget3 382 000
2016 II tilläggsb.-26 000
2016 budget3 740 000
2015 bokslut4 144 000