Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 382 000 euro.

Av anslaget får högst 310 000 euro användas till betalning av omkostnader för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken samt till betalning av utgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet.

Förklaring:

Produktion och kvalitetsledning samt funktionell effektivitet

Statens ekonomiska forskningscentrals verksamhet är inriktad på högklassig och betydande forskning som stöd för det samhälleliga beslutsfattandet. Statens ekonomiska forskningscentral publicerar sina egna publikationsserier och dessutom internationella artiklar och andra publikationer. Det kvalitetsjusterade antalet publikationer i förhållande till antalet årsverken ökar. Statens ekonomiska forskningscentral sörjer för villkoren för forskning genom att öka det internationella forskningssamarbetet och genom att som en del av forskarsamhället delta i utvecklingen av den finländska ekonomiska forskningen.

Hantering och utvecklande av personalresurser

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Årsverken, årsv. 50 53 55
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 4,7 4,6 4,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,3 3,4 3,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 5 275 5 490 5 442
Bruttoinkomster 1 539 1 750 2 060
Nettoutgifter 3 736 3 740 3 382
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 511    
— överförts till följande år 1 919    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken 110
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -1
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -277
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -27
Löneglidningsbesparing -18
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -30
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -16
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -42
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -19
Temporär sänkning av StPL-avgiften -26
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -1
Nivåförändring -7
Sammanlagt -358

2017 budget 3 382 000
2016 II tilläggsb. -26 000
2016 budget 3 740 000
2015 bokslut 4 144 000