Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 47 138 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter

2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten

2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Antal offentliggöranden, st. 556 550 545
Antal tillhandahållna tjänster, st. (över 500 €) 848 800 800
Andel offentliggöranden i rätt tid, % 95 99 99,5
Andel felfria offentliggöranden, % 93 97 97
Antal ansökningar om licenser inom forskarservicen, st. 185 235 260
       
Funktionell effektivitet      
Produktivitetsförändring, % 5,0 0,5 0,5
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, % 76 82 72
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 € 98 100 100
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, % 115 100 100
Andel som svarat via internetblanketter eller automatisk rapportering av alla svarande i insamling av företagsdata, % 88 91 92
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken vid centralen sammanlagt 736 754 730
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 11,5 9,7 8,9
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,4 3,5 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 56 969 58 446 56 138
Bruttoinkomster 9 697 7 900 9 000
Nettoutgifter 47 272 50 546 47 138
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 621    
— överförts till följande år 6 705    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 7 386 7 000 7 500
— övriga intäkter 576 - -
Intäkter sammanlagt 7 962 7 000 7 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 6 919 7 000 7 500
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 043 - -
Kostnadstäckning, % 115 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Betalningsbalansstatistik -1 022
Ordförandeskapet för FN:s expertgrupp för energistatistik (överföring till moment 32.01.01) -60
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -352
Löneglidningsbesparing -258
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -436
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -247
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -58
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -534
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -274
Temporär sänkning av StPL-avgiften -367
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -6
Nivåförändring 209
Sammanlagt -3 408

2017 budget 47 138 000
2016 II tilläggsb. -367 000
2016 budget 50 546 000
2015 bokslut 50 356 000