Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
              01. Statskontorets omkostnader
              02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton
              06. Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning
              07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
              (08.) Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
              09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
              10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
              88. Senatfastigheter
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

88. SenatfastigheterPDF-versio

Under momentet beviljas inget anslag.

1. Servicemål och andra verksamhetsmål

Senatfastigheter är ett statligt affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde. Enligt lagen om statliga affärsverk (1062/2010) ska Senatfastigheter tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för statliga ämbetsverk och inrättningar, fonder utanför statsbudgeten och andra statliga affärsverk liksom för riksdagen och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen samt sköta den statliga fastighetsförmögenhet som är i Senatfastigheters besittning. Affärsverket kan tillhandahålla tjänster också för sådana sammanslutningar vars verksamhet finansieras främst med anslag som tagits in i statsbudgeten.

2. Investeringar

Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 300 miljoner euro år 2017. Dessutom får Senatfastigheter ingå förbindelser som under de följande finansåren får medföra utgifter på högst 230 miljoner euro. Investeringarna koncentreras till grundliga renoveringar för att bibehålla byggnadsbeståndets värde och förbättra dess funktionsduglighet samt till investeringar som effektiviserar användningen av lokaler. I investeringsramen ingår varken markanvändningsavgifter eller överlåtelseskatt.

Dessutom får Senatfastigheter utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för dotterbolags lån till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro.

3. Upplåning

Senatfastigheter berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet 2017 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 50 miljoner euro netto.

Förklaring: Finansministeriet har med beaktande av servicemålen och andra verksamhetsmål preliminärt uppställt 54 miljoner euro som resultatmål för Senatfastigheters uthyrningsverksamhet år 2017.

År 2017 intäktsför Senatfastigheter i statsbudgeten sammanlagt 180,3 miljoner euro i form av intäktsföring av vinst från 2016, borgensavgifter och räntor och amorteringar på lån. I finansieringsplanen för 2017 har räntorna och amorteringarna på statens lån uppskattats till 77,4 miljoner euro, intäktsföringen av vinst till 95 miljoner euro och borgensavgifterna till 7,9 miljoner euro. Den upplåning som närmast behövs för finansiering av investeringarna uppgår till högst 50 miljoner euro netto.

Senatfastigheters likviditet påverkas i hög grad av kassaflödet från realiseringen av fastigheter. Kassaflödet från fastighetsaffärer är osäkert och betalningstiderna är långa.

Preliminär investeringsplan för 2017 som grundar sig på resultat- och finansieringsplanen (mn euro)

  
Investeringar i reparationer som förbättrar byggnadsbeståndets värde och användbarhet210
Investeringar i nybyggnader90
Sammanlagt300

Tabell med jämförelsetal (inkl. försäljningsvinster och försäljningsförluster)

 2015 utfall
affärsverk
koncern2016
prognos
affärsverk
koncern2017
uppskattning
affärsverk
koncern
       
Omsättning, mn €622631572580583591
— Uthyrning606615555563566574
— Tjänster161617171717
Övriga rörelseintäkter515150505050
Hyresverksamhetens hyresnetto, mn €359 296 297 
— % av omsättningen59,2 53,3 52,5 
Avskrivningar (inkl. nedskrivningar)230 196 196 
Rörelsevinst, mn €162162145141141137
— % av omsättningen26,125,625,424,324,223,2
Räkenskapsperiodens resultat, mn €19918910311098100
— % av omsättningen32,030,018,019,016,816,9
Balansomslutning4 6064 6604 5824 6364 6394 693
Intäktsföring i statsbudgeten, mn €370 100 95 
Investeringar, mn €268 300 300 
Investeringar i % av omsättningen43,1 52,5 51,5 
Avkastning på investerat kapital, % av hela verksamheten5,45,03,43,23,33,1
Avkastning på investerat kapital, % hyresverksamhet2,9 2,3 2,3 
Avkastning på eget kapital, %6,86,43,63,43,43,2
Avkastning på eget kapital, %, hyresverksamhet in-house2,5 1,5 1,5 
Soliditet, %61,961,262,362,061,861,6
Antal anställda309311314316320322

Inkomstmoment gällande affärsverket (mn euro)

 2015
utfall
2016
prognos
2017
uppskattning
    
Intäktsföring under inkomstmoment   
12.28.99 Borgensavgifter6,27,87,9
13.01.04 Räntor på statens lån 16,212,59,1
13.05.01 Intäktsföring av vinst370,0100,095,0
15.01.02 Återbetalningar av statens lån till affärsverk81,268,868,3
Sammanlagt473,6189,1180,3

2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 budget