Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              01. Statskontorets omkostnader
              88. Senatfastigheter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

88. SenatfastigheterPDF-versio

Under momentet beviljas inget anslag.

1. Servicemål och andra verksamhetsmål

Senatfastigheter är ett statligt affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde. Enligt lagen om statliga affärsverk (1062/2010) ska Senatfastigheter tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för statliga ämbetsverk och inrättningar, fonder utanför statsbudgeten och andra statliga affärsverk liksom för riksdagen och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen samt sköta den statliga fastighetsförmögenhet som är i Senatfastigheters besittning. Affärsverket kan tillhandahålla tjänster också för sådana sammanslutningar vars verksamhet finansieras främst med anslag som tagits in i statsbudgeten.

2. Investeringar

Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 300 miljoner euro år 2017. Dessutom får Senatfastigheter ingå förbindelser som under de följande finansåren får medföra utgifter på högst 230 miljoner euro. Investeringarna koncentreras till grundliga renoveringar för att bibehålla byggnadsbeståndets värde och förbättra dess funktionsduglighet samt till investeringar som effektiviserar användningen av lokaler. I investeringsramen ingår varken markanvändningsavgifter eller överlåtelseskatt.

Dessutom får Senatfastigheter utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för dotterbolags lån till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro.

3. Upplåning

Senatfastigheter berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet 2017 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 50 miljoner euro netto.

Förklaring:Finansministeriet har med beaktande av servicemålen och andra verksamhetsmål preliminärt uppställt 54 miljoner euro som resultatmål för Senatfastigheters uthyrningsverksamhet år 2017.

År 2017 intäktsför Senatfastigheter i statsbudgeten sammanlagt 180,3 miljoner euro i form av intäktsföring av vinst från 2016, borgensavgifter och räntor och amorteringar på lån. I finansieringsplanen för 2017 har räntorna och amorteringarna på statens lån uppskattats till 77,4 miljoner euro, intäktsföringen av vinst till 95 miljoner euro och borgensavgifterna till 7,9 miljoner euro. Den upplåning som närmast behövs för finansiering av investeringarna uppgår till högst 50 miljoner euro netto.

Senatfastigheters likviditet påverkas i hög grad av kassaflödet från realiseringen av fastigheter. Kassaflödet från fastighetsaffärer är osäkert och betalningstiderna är långa.

Preliminär investeringsplan för 2017 som grundar sig på resultat- och finansieringsplanen (mn euro)

   
Investeringar i reparationer som förbättrar byggnadsbeståndets värde och användbarhet 210
Investeringar i nybyggnader 90
Sammanlagt 300

Tabell med jämförelsetal (inkl. försäljningsvinster och försäljningsförluster)

  2015 utfall
affärsverk
koncern 2016
prognos
affärsverk
koncern 2017
uppskattning
affärsverk
koncern
             
Omsättning, mn € 622 631 572 580 583 591
— Uthyrning 606 615 555 563 566 574
— Tjänster 16 16 17 17 17 17
Övriga rörelseintäkter 51 51 50 50 50 50
Hyresverksamhetens hyresnetto, mn € 359   296   297  
— % av omsättningen 59,2   53,3   52,5  
Avskrivningar (inkl. nedskrivningar) 230   196   196  
Rörelsevinst, mn € 162 162 145 141 141 137
— % av omsättningen 26,1 25,6 25,4 24,3 24,2 23,2
Räkenskapsperiodens resultat, mn € 199 189 103 110 98 100
— % av omsättningen 32,0 30,0 18,0 19,0 16,8 16,9
Balansomslutning 4 606 4 660 4 582 4 636 4 639 4 693
Intäktsföring i statsbudgeten, mn € 370   100   95  
Investeringar, mn € 268   300   300  
Investeringar i % av omsättningen 43,1   52,5   51,5  
Avkastning på investerat kapital, % av hela verksamheten 5,4 5,0 3,4 3,2 3,3 3,1
Avkastning på investerat kapital, % hyresverksamhet 2,9   2,3   2,3  
Avkastning på eget kapital, % 6,8 6,4 3,6 3,4 3,4 3,2
Avkastning på eget kapital, %, hyresverksamhet in-house 2,5   1,5   1,5  
Soliditet, % 61,9 61,2 62,3 62,0 61,8 61,6
Antal anställda 309 311 314 316 320 322

Inkomstmoment gällande affärsverket (mn euro)

  2015
utfall
2016
prognos
2017
uppskattning
       
Intäktsföring under inkomstmoment      
12.28.99 Borgensavgifter 6,2 7,8 7,9
13.01.04 Räntor på statens lån 16,2 12,5 9,1
13.05.01 Intäktsföring av vinst 370,0 100,0 95,0
15.01.02 Återbetalningar av statens lån till affärsverk 81,2 68,8 68,3
Sammanlagt 473,6 189,1 180,3

2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 budget