Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
              01. Statskontorets omkostnader
              02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton
              06. Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning
              07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
              (08.) Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
              09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
              10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
              88. Senatfastigheter
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 000 000 euro.

Förklaring: Inkomster och utgifter för servicecentrets löpande serviceverksamhet har nettobudgeterats under detta moment. Med hjälp av de inkomster av kundavgifter och andra inkomster som inflyter under momentet finansieras utgifterna för att producera tjänsterna. Avsikten är att anslaget ska användas till oförutsedda affärsrisker.

Servicecentret beräknas ha 1 050 anställda vid utgången av 2017. Intäkterna av servicecentrets verksamhet beräknas uppgå till ca 266 miljoner euro år 2017, medan utgifterna ligger på ca 269 miljoner euro.

Mål för resultatet av verksamheten

2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Kundbelåtenhet, 1—52,63,53,7
Funktionell effektivitet och serviceförmåga   
Grundläggande informationstekniktjänst för tjänstemän/slutanvändareProduktifieringen på slutrakan. 483 arbetsstationer i användning i Statens center för informations- och kommunikationsteknik15 000 arbetsstationer35 000 arbetsstationer
VideokonferenstjänstProduktifiering pågår5 kunder har tagit tjänsten i bruk10 kunder har tagit tjänsten i bruk
Kapacitetstjänst (Vaka+egen)Produktifieringen klar. Valtti används i den centraliserade infrastrukturen, IdM och ITSM sammanlagt 27 servrar400 servrar800 servrar
Verksamhetsställets datakommunikationslösning (LAN, WLAN och WAN)Produktifiering pågår25 % av verksamhetsställena omfattas av tjänsten50 % av verksamhetsställena omfattas av tjänsten
Administration av identiteter och åtkomsträttigheter (IdM)Produktifiering pågår4 kunder har tagit tjänsten i bruk10 kunder har tagit tjänsten i bruk
Allmän publikationsplattformProduktifieringen på slutrakan. 4 kunder20 kunder har tagit tjänsten i bruk40 kunder har tagit tjänsten i bruk
Datacenterstrategin, nedtagningen av datacenterUtformningsfasen nästan klar20 nedtagna datacenter40 nedtagna datacenter
Tillgänglighet   
VY-nätet (KYTKY) tillgänglighet100,0098,9898,98
VyVi — tillgänglighet99,3799,9099,90
E-tjänster tillgänglighet99,9099,9099,90
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.8,58,07,5
Arbetstillfredsställelse, 1—53,23,63,6
Årsverken6191 0001 050

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter169 725173 260269 246
Bruttoinkomster166 063170 260266 246
Nettoutgifter3 6623 0003 000
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år2 263  
— överförts till följande år1 601  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten166 063170 260266 246
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten169 725173 260269 246
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-3 662-3 000-3 000
Kostnadsmotsvarighet, %989899

2017 budget3 000 000
2016 budget3 000 000
2015 bokslut3 000 000