Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
              01. Statskontorets omkostnader
              02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton
              06. Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning
              07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
              (08.) Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
              09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
              10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
              88. Senatfastigheter
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro.

Förklaring: Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.

Mål för resultatet av verksamheten

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Inköpsfakturor, st.1 245 4981 180 0001 150 000
Försäljningsfakturor (alla), st.573 040565 000565 000
Lönespecifikationer, st.1 145 3261 110 0001 085 000
Kundbelåtenhet3,83,93,9
Funktionell effektivitet   
Inköpsfakturor, st./årsv.12 47113 10014 000
Försäljningsfakturor (alla), st./årsv.20 33224 80025 200
Lönespecifikationer, st./årsv., Kieku6 5237 0007 200
Lönespecifikationer, st./årsv., Prima, Personec7 6018 90013 000
Totalproduktivitetsindex (basåret 2011=100)105,56107111
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken7076776841)
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.11,2< 10< 10
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro3,43,43,4

1) Effekter av digitaliseringen -25 årsv., överföring av bokföringsuppgifterna från ämbetsverken +58 årsv., överföring av ägandet av Kieku och Rondo till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning +15 årsv.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter56 23362 50456 109
Bruttoinkomster55 18560 50454 109
Nettoutgifter1 0482 0002 000
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år4 000  
— överförts till följande år4 000  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer55 16860 50454 109
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten54 10262 50456 109
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)1 066-2 000-2 000
Kostnadsmotsvarighet, %1029796

2017 budget2 000 000
2016 budget2 000 000
2015 bokslut1 047 905