Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              01. Statskontorets omkostnader
              88. Senatfastigheter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro.

Förklaring:Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.

Mål för resultatet av verksamheten

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Inköpsfakturor, st. 1 245 498 1 180 000 1 150 000
Försäljningsfakturor (alla), st. 573 040 565 000 565 000
Lönespecifikationer, st. 1 145 326 1 110 000 1 085 000
Kundbelåtenhet 3,8 3,9 3,9
Funktionell effektivitet      
Inköpsfakturor, st./årsv. 12 471 13 100 14 000
Försäljningsfakturor (alla), st./årsv. 20 332 24 800 25 200
Lönespecifikationer, st./årsv., Kieku 6 523 7 000 7 200
Lönespecifikationer, st./årsv., Prima, Personec 7 601 8 900 13 000
Totalproduktivitetsindex (basåret 2011=100) 105,56 107 111
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 707 677 6841)
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 11,2 < 10 < 10
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,4 3,4 3,4

1) Effekter av digitaliseringen -25 årsv., överföring av bokföringsuppgifterna från ämbetsverken +58 årsv., överföring av ägandet av Kieku och Rondo till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning +15 årsv.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 56 233 62 504 56 109
Bruttoinkomster 55 185 60 504 54 109
Nettoutgifter 1 048 2 000 2 000
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 000    
— överförts till följande år 4 000    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 55 168 60 504 54 109
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 54 102 62 504 56 109
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 066 -2 000 -2 000
Kostnadsmotsvarighet, % 102 97 96

2017 budget 2 000 000
2016 budget 2 000 000
2015 bokslut 1 047 905