Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              88. Senatfastigheter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 487 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Effektivitet      
Skuldhantering, resultat > 0 > 0 > 0
Ekonomiuppgifterna i bokföringsenheternas bokslut är riktiga och tillräckliga, %   > 91 > 92
Antalet årsverken inom ekonomi- och personalförvaltningen i förhållande till det totala antalet årsverken vid ämbetsverkena   0,026 0,025
Funktionell effektivitet      
Kostnadsmotsvarighet vid Statskontorets avgiftsbelagda verksamhet, % 85,4 > 90 > 90
Produktion och kvalitetsledning      
Medeltalen av de oviktade allmänna vitsorden för kundbelåtenheten, skala 4—10 8,0 7,7 8,0
Handläggningstiden för olycksfallsersättningar i 80 % av besluten, dagar 27 18 18
I vilken grad skadeståndsverksamheten digitaliserats, %   12 35
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro totalindex, skala 1—5) 3,4 3,6 3,6
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) 8,6 9 8
Ledarskapsindex (VMBaro totalindex, skala 1—5) 3,5 3,6 3,7

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 46 396 44 925 30 401
Bruttoinkomster 16 706 19 672 7 914
Nettoutgifter 29 690 25 253 22 487
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 10 249    
— överförts till följande år 8 648    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 5 154 4 553 5 594
— övriga intäkter 11 515 15 119 2 320
Intäkter sammanlagt 16 669 19 672 7 914
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 12 408 16 191 4 005
— andel av samkostnaderna 7 101 6 555 3 871
Kostnader sammanlagt 19 509 22 746 7 876
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -2 841 -3 074 38
Kostnadsmotsvarighet, % 85 86 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten, finansiering från andra statliga ämbetsverk 17 070 7 560 6 998
       
Totala kostnader för projekten 12 649 5 685 7 251
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) 4 421 1 875 -253
Självfinansieringsandel, % 35 33 -3

I kalkylen ingår poster med särskild finansiering som aktiveras i balansräkningen till ett belopp av 8,1 miljoner euro år 2015, 3,3 miljoner euro år 2016 och 1,1 miljoner euro år 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anpassning av verksamheten (rambeslutet 2014–2017) -1 000
Suomi.fi-tjänsten (överföring till moment 28.30.03) -1 075
Tjänst för internetbetalning (överföring från moment 28.20.06) 500
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -14
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -152
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 83
Löneglidningsbesparing -55
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -427
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -121
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -23
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -225
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -109
Temporär sänkning av StPL-avgiften -120
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -28
Sammanlagt -2 766

2017 budget 22 487 000
2016 II tilläggsb. -37 000
2016 budget 25 253 000
2015 bokslut 28 089 000