Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
              01. Statskontorets omkostnader
              02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton
              06. Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning
              07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
              (08.) Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
              09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
              10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
              88. Senatfastigheter
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 487 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Effektivitet   
Skuldhantering, resultat> 0> 0> 0
Ekonomiuppgifterna i bokföringsenheternas bokslut är riktiga och tillräckliga, %  > 91> 92
Antalet årsverken inom ekonomi- och personalförvaltningen i förhållande till det totala antalet årsverken vid ämbetsverkena 0,0260,025
Funktionell effektivitet   
Kostnadsmotsvarighet vid Statskontorets avgiftsbelagda verksamhet, %85,4> 90> 90
Produktion och kvalitetsledning   
Medeltalen av de oviktade allmänna vitsorden för kundbelåtenheten, skala 4—108,07,78,0
Handläggningstiden för olycksfallsersättningar i 80 % av besluten, dagar271818
I vilken grad skadeståndsverksamheten digitaliserats, % 1235
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro totalindex, skala 1—5)3,43,63,6
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.)8,698
Ledarskapsindex (VMBaro totalindex, skala 1—5)3,53,63,7

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter46 39644 92530 401
Bruttoinkomster16 70619 6727 914
Nettoutgifter29 69025 25322 487
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år10 249  
— överförts till följande år8 648  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer5 1544 5535 594
— övriga intäkter11 51515 1192 320
Intäkter sammanlagt16 66919 6727 914
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader12 40816 1914 005
— andel av samkostnaderna7 1016 5553 871
Kostnader sammanlagt19 50922 7467 876
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-2 841-3 07438
Kostnadsmotsvarighet, % 8586100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten, finansiering från andra statliga ämbetsverk17 0707 5606 998
    
Totala kostnader för projekten12 6495 6857 251
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)4 4211 875-253
Självfinansieringsandel, %3533-3

I kalkylen ingår poster med särskild finansiering som aktiveras i balansräkningen till ett belopp av 8,1 miljoner euro år 2015, 3,3 miljoner euro år 2016 och 1,1 miljoner euro år 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Anpassning av verksamheten (rambeslutet 2014–2017)-1 000
Suomi.fi-tjänsten (överföring till moment 28.30.03)-1 075
Tjänst för internetbetalning (överföring från moment 28.20.06)500
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-14
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-152
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror83
Löneglidningsbesparing-55
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-427
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-121
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-23
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-225
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-109
Temporär sänkning av StPL-avgiften-120
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-28
Sammanlagt-2 766

2017 budget22 487 000
2016 II tilläggsb.-37 000
2016 budget25 253 000
2015 bokslut28 089 000