Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         01. Försvarspolitik och förvaltning
         10. Militärt försvar
              01. Försvarsmaktens omkostnader
              18. Anskaffning av försvarsmateriel
              19. Modifiering av Hawk Mk 51-plan
              50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet
         30. Militär krishantering
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 914 035 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för försvarsmaktens trupper inklusive förberedelser för verksamheten samt för försvarsmaktens övriga internationella samarbete

2) till betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 3 000 000 euro

3) till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 155 000 euro

4) till medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter sig till försvarsmaktens verksamhet och till kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling

5) till utgifter för Frihetskorsets Orden

6) till betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering

7) till betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar försvarsmaktens behov

8) till utgifter som föranleds av hälsokontroller vid uppbådet i samband med frivillig militärtjänst.

Fullmakter

1) År 2017 får det ingås långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter så att de åren 2017—2020, enligt valutakursnivån den dag statsbudgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 180 803 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2017).

2) År 2017 får långtidsavtal för anskaffning av underhållstjänster och flygutbildning i anslutning till utbildningsprogram för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning ingås så att de åren 2017—2018, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 32 400 000 euro (Beställningsfullmakten för tjänsteupphandling av ett utbildningsprogram för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning).

3) År 2017 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts.

4) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.

För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som årligen beviljas för försvarsmaktens omkostnader.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till budgetåret.

Förklaring: Momentets bruttoutgifter på 1 949,2 miljoner euro beräknas bli fördelade på följande sätt: löneutgifter 762,8 miljoner euro, utgifter i anslutning till den materiella beredskapen (exkl. löner) 434,6 miljoner euro, fastighetsutgifter 255,2 miljoner euro, utgifter för de värnpliktigas utbildning och underhåll (exkl. löner) 154,7 miljoner euro samt övriga omkostnader 341,9 miljoner euro.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

 20172018201920202021—Sammanlagt fr.o.m. 2017
       
Gamla beställningsfullmakter      
Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel 3 5022 424   5 926
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013 (PVLOG 2013)9 750    9 750
Beställningsfullmakten för underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid (KASI)3 0003 0003 0003 000 12 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 201531 63810 207   41 845
Beställningsfullmakten för partnerskap som gäller underhåll (Millog)97 21495 55995 13193 897 381 801
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning22 00015 000   37 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 201689 91641 3928 4866 380600146 774
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt257 020167 582106 617103 277600635 096
       
Nya beställningsfullmakter      
Beställningsfullmakten för omkostnader 201716 00097 38145 08222 340 180 803
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning1 9003 5004 5004 50018 00032 400
Nya beställningsfullmakter sammanlagt17 900100 88149 58226 84018 000213 203
       
Fullmakter sammanlagt274 920268 463156 199130 11718 600848 299

Det antal anställda som avlönas med anslag under momentet minskar med 50 årsverken jämfört med år 2016. Minskningen beror främst på att antalet visstidsanställda kontraktsoldater minskar.

Avsikten är att man med beställningsfullmakten för omkostnader 2017 ska skaffa fordon, reservdelar samt service- och underhållstjänster för materiel. Avsikten är att med beställningsfullmakten för tjänsteupphandling av ett utbildningsprogram för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning skaffa underhålls- och flygutbildningstjänster som ingår i det utbildningssystem som ersätter Flygvapnets Vinka-utbildning.

De nya beställningsfullmakterna tillsammans med alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter1 885 4241 949 2841 949 157
Bruttoinkomster33 52231 86635 122
Nettoutgifter1 851 9021 917 4181 914 035
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år122 458  
— överförts till följande år109 496  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer2 0981 6372 113
— övriga intäkter15 81314 73117 085
Intäkter sammanlagt17 91116 36819 198
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader16 21513 89716 461
— andel av samkostnaderna1 8181 7181 821
Kostnader sammanlagt18 03315 61518 282
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-122753916
Kostnadsmotsvarighet, %99105105
    
Prisstöd 351155155
    
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd2299081 071

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Föregripande kostnadsnivåjustering (2017)17 175
Kostnadsnivåjustering (2015)-18 090
Minskning av tilläggsfinansieringen för TUVE-1 500
Överföring från moment 27.10.1840 400
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-180
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-7 384
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror-219
Löneglidningsbesparing-5 923
Lönejusteringar-1
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-5 540
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1 251
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-11 815
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-5 878
Temporär sänkning av StPL-avgiften-2 816
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-361
Sammanlagt-3 383

2017 budget1 914 035 000
2016 II tilläggsb.-17 708 000
2016 budget1 917 418 000
2015 bokslut1 838 940 000