Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring
              22. Frivillig återresa

Statsbudgeten 2017

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 225 244 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med 7 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) (mottagningslagen), till ersättning för kostnader för inrättande och upprätthållande av förläggningar och flyktingslussar samt ersättning till tjänsteproducenten för kostnader för ordnandet av mottagningstjänster, till ersättning för kostnader för hjälp till offer för människohandel som befinner sig i Finland men inte har en hemkommun som avses i lagen om hemkommun (201/1994), med undantag av mottagningspenning, och till betalning av arvode till en företrädare för en minderårig som inte har uppehållstillstånd i Finland samt till betalning av kostnader för allmän juridisk rådgivning för dem som söker internationellt skydd

2) till ordnande av utkomst och vård enligt 3 kap. i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002), med undantag av brukspenning

3) till betalning av ersättning för olycksfall och gruppansvarsförsäkring enligt 30 § i mottagningslagen för personer som deltar i arbete och studier som ordnas som mottagningstjänster samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem

4) till betalning av utgifter för anskaffning av service som i särskilda situationer är nödvändig för att mottagandet ska kunna ske och till sådana projekt finansierade av EU som stödjer utvecklandet av mottagningsverksamheten

5) till tolknings-, översättnings- och transportutgifter för asylutredning och asylsamtal

6) till betalning av resekostnader i samband med asylsamtal som förs någon annanstans än vid Migrationsverkets verksamhetsställen, kostnader för DNA-test och rättsmedicinska tester som utförs för att klarlägga familjebanden samt kostnader för språkanalyser som görs för att utreda hemort eller medborgarskap

7) i enlighet med 86 § i lagen om främjande av integration (1386/2010), till betalning av utgifterna för ordnande av kvotflyktingars och deras familjemedlemmars inresa i landet, hälsoundersökningar i utreselandet och utbildning (kulturorientering) samt ordnande av utbildning och information i syfte att främja mottagningsverksamheten.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Flyktingkvoten för 2017 är 750 personer.

Förklaring:Mottagningstjänster för personer som söker internationellt skydd och personer som får tillfälligt skydd ordnas av förläggningar med stöd av 13 § i mottagningslagen (746/2011). Mottagningstjänster för interna förflyttningar av asylsökande inom EU ordnas i enlighet med mottagningslagen. Mottagningstjänster i samband med massinvandring ordnas i enlighet med 12 § i mottagningslagen. Migrationsverket avtalar med kommuner, samkommuner och andra sammanslutningar eller stiftelser om ordnandet av mottagningstjänster och ersättningen för de kostnader det innebär.

Behovet av tilläggsanslag för produktion av lagstadgade mottagningstjänster har föranletts av den oförutsebara och rekordartade ökningen av antalet asylsökande, som lett till en höjd kostnadsnivå. Beslut om att dra in förläggningar och minska antalet inkvarteringsplatser fattas på så sätt att verksamheten anpassas till antalet asylsökande, dock så att kapaciteten motsvarar inkvarteringsbehovet. Målet är en beläggningsgrad på 90 procent vid användningen av förläggningarnas inkvarteringsplatser. Vid driften av flyktingförläggningar och produktionen av tjänster eftersträvas kostnadseffektivitet bl.a. när det gäller inkvarteringspriset per dygn. Uppsägningen av avtal syns i form av en avsevärd minskning av kostnaderna först i början av 2017, när uppsägningstiderna, som normalt är sex månader, löper ut.

I mottagningslagens 6 § bestäms om beaktande av särskilda behov under den tid som ansökan behandlas och i 19 § bestäms om kompletterande mottagningspenning som täcker utgifter som ansetts behövliga på grund av särskilda behov eller förhållanden.

Kostnaderna för tolkning och översättning i samband med asylsamtal varierar enligt antalet asylsökande och vilka språk de sökande talar. På blanketten för asylansökan utreds grunderna för ansökan före asylsamtalet. Den blankett som den sökande fyllt i samt den sökandes dokument och utredningar på främmande språk översätts vid Migrationsverket. Vid asylutredning och asylsamtal ordnade av Migrationsverket används den sökandes modersmål eller tolkning till ett språk som den sökande förstår.

Enligt 65 § i utlänningslagen (301/2004) kan Migrationsverket ge sökanden och anknytningspersonen tillfälle att bevisa den biologiska släktskapen genom en DNA-analys som betalas med statens medel, om det inte är möjligt att på något annat sätt få en tillräcklig utredning om de på biologiskt släktskap baserade familjebanden och om det med hjälp av en DNA-analys är möjligt att få fram väsentliga bevis som gäller familjebanden. Enligt 6 a § i utlänningslagen kan rättsmedicinsk undersökning genomföras för bestämning av åldern på en utlänning som ansöker om uppehållstillstånd eller på en anknytningsperson, om det finns uppenbara skäl att misstänka att de uppgifter som personen lämnat om sin ålder inte är tillförlitliga. Utlänningslagens 6 b § innehåller bestämmelser om rättsmedicinska undersökningar. Om man inte har kunnat fastställa en asylsökandes eller en anknytningspersons identitet, kan det i vissa fall vara nödvändigt att man som en del av utredningen av identiteten gör en språkanalys för att fastställa sökandens språkliga identitet och bakgrund och på det sättet fastställa hemtrakten. Med hjälp av språkanalysen utreder man i samband med behandlingen av ansökan om familjeåterförening bl.a. huruvida förutsättningarna för familjeåterförening uppfylls.

Kvotflyktingarna kan väljas under budgetåret och de kan anlända under det året och de två följande åren. Inresor för kvotflyktingar ordnas som köpta tjänster. I särskilda situationer i samband med mottagandet ersätts särskild service, såsom läkartjänster som behövs under resan eller kostnader för genomresevisum eller visum som krävs för resa ur landet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Kommunernas, samkommunernas, organisationernas och sammanslutningarnas kostnader för mottagande 169 933 000
Övriga utgifter för förläggningarna 52 211 000
— köp av tjänster 13 920 000
— hälso- och sjukvård 37 165 000
— övriga utgifter 1 126 000
Kostnader för mottagande sammanlagt 222 144 000
Övriga utgifter för inresa 2 200 000
Kostnader som gäller flyktingars inresa 900 000
Sammanlagt 225 244 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Asylsökande som inkvarteras i förläggningar 124 200
Förvarsenheten i Krämertsskog (överföring till moment 26.40.01) -2 808
Utgifter för köpta tjänster för frivillig återresa (överföring till moment 26.40.22) -1 800
Ökningen av antalet asylsökande -184 675
Sammanlagt -65 083

2017 budget 225 244 000
2016 II tilläggsb. 130 442 000
2016 budget 290 327 000
2015 bokslut 124 910 232