Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring
              22. Frivillig återresa

Statsbudgeten 2017

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 59 777 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till köp av sådana hjälptjänster för offren för människohandel som avses i 33 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011)

2) för utveckling av migrationsförvaltningens verksamhet och till betalning av utgifter för utveckling av mottagningssystemet.

Förklaring:När Migrationsverket behandlar och avgör frågor som gäller invandring, vistelse i landet, flyktingstatus och finskt medborgarskap utnyttjar och utvecklar verket det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden som ett uppdaterat myndighetsregister för ärendehantering och informationstjänst. Migrationsverket producerar aktuell information i frågor som gäller migration och medborgarskap. Vidare svarar verket för styrningen och planeringen av den praktiska verksamheten vid mottagande av asylsökande och mottagande av personer som får tillfälligt skydd, för styrningen och övervakningen av förvarsenheternas praktiska verksamhet samt för styrningen av verkställigheten av hjälp till offer för människohandel.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Migrationsverkets verksamhet:

Migrationsverket och statliga förläggningar 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Produktion      
Beslut 55 370 132 250 140 500
Insatser      
Omkostnader (1 000 €)      
Migrationsverket 19 397 66 885 49 237
Statliga förläggningar 8 900 12 270 9 073
Årsverken 448 950 832
Migrationsverket 334 830 690
Statliga förläggningar 114 120 142
Effektivitet      
Verksamhetens resultat      
— produktivitet (beslut/Migrationsverkets årsv.) 166 159 203
— resurshushållning (nettoutgifter €/beslut) 393 300 300
— kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet (%) 68 84 91
Snabbhet och rättssäkerhet i beslutsfattandet

Tiden för behandling av anhängiga ärenden blir kortare. Behandlingstiden för ansökningar om familjeåterförening får vara högst 9 månader. Klienternas rättsskydd bibehålls på god nivå. Personresurser och tekniska resurser används på ett flexibelt och effektivt sätt. Beslutsprocesserna är kvalitativt mätbara samt öppna, styrande och sådana som sparar rutinartat arbete. Riktlinjer för tillämpningsfrågorna anges i interna anvisningar.

Anhängiggjorda och avgjorda ärenden 2015—2017

  2015
utfall
Anhängiggjorda
ärenden
Avgjorda ärenden 2016
budget
Anhängiggjorda
ärenden
Avgjorda ärenden 2017
mål
Anhängiggjorda
ärenden
Avgjorda ärenden
             
Invandring sammanlagt 22 876 22 328 39 500 37 500 84 500 87 500
— uppehållstillstånd för arbetstagare 6 328 6 346 6 000 6 000 6 000 6 000
— uppehållstillstånd för studerande 6 297 6 376 6 000 6 000 6 000 6 000
— övriga uppehållstillstånd (inkl. internationellt skydd) 10 251 9 606 27 500 25 500 22 500 25 500
Förnyande av uppehållstillstånd (fortsatta tillstånd) - - - - 50 000 50 000
Avlägsnande ur landet 10 212 6 752 10 500 14 500 10 500 10 500
Internationellt skydd sammanlagt 42 239 15 077 35 000 65 750 30 000 30 000
— asylansökningar 32 476 7 480 10 000 45 000 10 000 10 000
— kvotflyktingar 1 050 1 050 750 750 750 750
— resedokument 5 850 5 850 15 000 15 000 10 000 10 000
Medborgarskap sammanlagt 12 946 11 213 12 500 14 500 12 500 12 500
— medborgarskapsansökningar 11 041 9 245 11 000 13 000 11 000 11 000
Sammanlagt 88 273 55 370 97 500 132 250 137 500 140 500

Genomsnittlig behandlingstid (dygn)

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Migration      
— uppehållstillstånd för arbetstagare (inkl. arbets- och näringsbyråns delbeslut) 102 65 65
— uppehållstillstånd för studerande 19 30 30
Internationellt skydd, total behandlingstid exklusive tid för överklagande      
— asyl 117 160 90
Medborgarskapsansökningar, total behandlingstid      
— medborgarskapsansökningar 297 238 238
Avgjorda/anhängiggjorda ärenden (%) 62,7 120 100
Övergång till elektroniska processer inom migrationsförvaltningen

Det elektroniska ärendehanteringssystemet för alla myndigheter inom migrationsförvaltningen (UMA) används effektivt och man sörjer för förvaltningen av systemet. Användningen av elektroniska tjänster utökas och samtidigt försnabbas processerna med hjälp av automation. Systemets funktioner utvecklas 2016—2019 genom att höja systemets digitaliserings-, automations- och självbetjäningsnivå.

Hantering av mänskliga resurser

Mänskliga resurser, Migrationsverket

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Årsverken 334 830 690
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) 7,1 8,0 8,0
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) 3,5 3,51 3,52

Mänskliga resurser, statliga förläggningar

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Årsverken 114 120 142
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) 8,4 8,0 8,0
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) - 3,70 3,70

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 40 530 86 855 74 277
Bruttoinkomster1) 8 681 7 700 14 500
Nettoutgifter 31 849 79 155 59 777
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 494    
— överförts till följande år 1 549    

1) Ökningen av Migrationsverkets inkomster från avgifter beror huvudsakligen på handläggningsavgifter för tillstånd för utlänningar som överförs från polisen. Från handläggningsavgifter för ansökningar om familjeåterförening för personer som får internationellt skydd inflyter en ökning på ca 1 miljon euro. Med de ökade avgiftsintäkterna täcks kostnaderna för de fortsatta tillstånd som överförts från polisen samt kostnaderna för handläggning av dessa personers ansökningar om familjeåterförening.

Beräkning av kostnadstäckningen för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 7 485 7 000 14 000
Intäkter sammanlagt 7 485 7 000 14 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 4 653 3 969 7 322
— andel av samkostnaderna 6 405 4 379 8 078
Kostnader sammanlagt 11 058 8 348 15 400
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -3 573 -1 348 -1 400
Kostnadsmotsvarighet, % 68 84 91

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anslag för stöd för rese- och flyttningskostnader för frivillig återresa 4 000
Asylutredning (överföring från moment 26.10.01) 1 660
Fullföljande av behovet av tilläggsresurser för antalet asylsökande 16 400
Förvarsenheten i Krämertsskog (överföring från moment 26.40.21) 2 808
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansieringen 2017) (överföring från moment 28.70.20) 2 000
Projektet för vidareutveckling av det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden (UMA) (UMA4) (finansieringen 2016) (överföring till moment 28.70.20) -1 000
Reservkapacitet för den statliga förläggningen -2 608
Resor och anslag för flyttningskostnader för frivillig återresa (överföring till moment 26.40.22) -4 000
Tilläggsanslag för förläggningen i Joutseno 286
Tryggande av flexibiliteten i fråga om beslut om asyl -37 392
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -9
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -345
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -120
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -116
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -53
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -456
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -247
Temporär sänkning av StPL-avgiften -169
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -17
Sammanlagt -19 378

2017 budget 59 777 000
2016 II tilläggsb. 4 631 000
2016 budget 79 155 000
2015 bokslut 29 904 000