Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
              01. Räddningsväsendets omkostnader
              02. Nödcentralsverkets omkostnader
              20. Särskilda utgifter
              43. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna
         40. Invandring
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

30. Räddningsväsendet och nödcentralernaPDF-versio

Förklaring: Räddningsväsendets mål är ett tryggt och kriståligt Finland där räddningsväsendets tjänster är högkvalitativa, kostnadseffektiva och enhetliga. Räddningsväsendets uppgift är att förebygga eldsvådor och bedriva räddningsverksamhet under normala förhållanden, undantagsförhållanden samt i störningssituationer. Till räddningsväsendets uppgifter hör de befolkningsskyddsuppgifter som grundar sig på internationella överenskommelser samt att upprätthålla beredskap för denna verksamhet. I samarbete med andra myndigheter deltar räddningsväsendet dessutom i arbetet med att förebygga olyckor. Räddningsväsendet har beredskap att ge och ta emot internationell hjälp. Målet är att räddningsväsendet har en helhetsbild av samhällsrisker baserad på fortlöpande analys och beredskap att svara på risker inom sitt verksamhetsområde. Målet är även att räddningsväsendets säkerhetskommunikation är effektiv.

Ansvaret för skötseln av olika uppgifter inom räddningsväsendet delas av staten och de kommunala räddningsverken. Ur statsbudgeten finansieras Räddningsinstitutets verksamhet samt det riksomfattande utvecklingsarbete inom räddningsväsendet som leds av inrikesministeriet. Kommunerna svarar för finansieringen av räddningsverken. Enligt regeringsprogrammet ska den riksomfattande ledningen, planeringen, styrningen, övervakningen och samordningen av räddningsväsendet och beredskapen stärkas och förbättras. Inrikesministeriet fortsätter 2017 det projekt, vars uppgift är att bereda reformen av räddningsväsendet som genomförs i början av 2019. Genom reformen överförs räddningsväsendets uppgifter från kommunerna till landskapsnivå.

Till nödcentralsverkets uppgifter hör att tillhandahålla nödcentralstjänster och att stödja den till nödcentralstjänsterna anknutna myndighetsverksamheten vid räddningsväsendet, polisväsendet och social- och hälsovårdsväsendet, exempelvis med åtgärder i samband med förmedling av uppdrag, kommunikationscentraluppgifter, inledande av åtgärder för att varna befolkningen i plötsliga farosituationer samt andra uppgifter i anslutning till myndigheternas verksamhet. Till Nödcentralsverkets uppgifter hör också att utveckla och övervaka uppgifterna och verksamhetssätten i anslutning till nödcentralstjänsterna.

Verksamheten vid nödcentralerna och hos de myndigheter som utnyttjar nödcentralstjänster förenhetligas på riksnivå i fråga om larmtjänsterna. Syftet är att förbättra nödcentralernas verksamhet och myndighetssamarbetet och därigenom säkerhetstjänsterna för befolkningen. Nödcentralsverksamheten och datasystemen revideras före utgången av mars 2017 så att nödcentralerna kan bilda nätverk i syfte att stödja varandra vid arbetstoppar och vid störningar.

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 914 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av särskilda undersökningar av orsaken till en eldsvåda eller olycka enligt 107 § i räddningslagen (379/2011)

2) till betalning av ersättningar enligt 100 § 1 mom. i räddningslagen

3) till upprätthållande av beredskap på det sätt som avses i 97 § i räddningslagen

4) till främjande av standardiseringsverksamhet i anslutning till räddningsväsendet och till utgifter för deltagande i standardiseringsarbete.

Under momentet får de specialunderstöd som Brandskyddsfonden beviljat för forsknings- och utvecklingsverksamhet nettobudgeteras som intäkter från överföringsekonomin.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Räddningsinstitutet (607/2006) och lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013). Utbildningen för brandbefäl flyttas från Yrkeshögskolan Savonia till Polisyrkeshögskolan, men Räddningsinstitutet har hand om undervisningen.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för räddningsväsendet:

Förebyggande av olyckor

Till räddningsväsendets uppgifter hör i synnerhet att förebygga eldsvådor. Ansvarsområdet deltar också i förebyggandet av andra slags olyckor. Man försöker förebygga olyckor och följderna av dem genom att förbättra människornas och sammanslutningars egen beredskap, öka befolkningens medvetenhet och kunskap om säkerhet samt genomföra de åtgärder som anges i räddningsverkens övervakningsplaner.

Förebyggande av olyckor2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Produktion   
Antalet falska brandlarm (st.), högst17 60616 30015 500
Andel av befolkningen som fått rådgivning och upplysning, (%), minst162020
Räddningsverksamhet och beredskap

Räddningsväsendet förmår handla snabbt och effektivt vid olyckor. Dessutom har räddningsväsendet beredskap att ge den hjälp som ankommer på räddningsväsendet vid storolyckor även utomlands och beredskap att ta emot hjälp. Nivån på räddningsväsendets insatsberedskap fastställs utifrån riskerna för det lokala räddningsväsendet för de olika riskområdena och beredskapen motsvarar den nivå som anges i det lokala räddningsväsendets beslut om servicenivån.

Räddningsväsendet har en helhetsbild av samhällsrisker och sårbarhet baserad på fortlöpande analys. I enlighet med säkerhetsstrategin för samhället utarbetar räddningsväsendet som en del av den nationella riskbedömningen en hotbedömning för särskilda situationer som kräver riksomfattande koordinering av räddningsväsendet. Räddningsväsendets insats enligt säkerhetsstrategin för samhället genomförs. Målet är att de strategiska målen mera än hittills ska omfatta även regional- och lokalförvaltningen.

Ledningen, styrningen, samordningen och övervakningen när det gäller beredskap utvecklas så att beredskapen att fungera i olika typer av kris- och störningssituationer förbättras.

Räddningsverksamhet och beredskap2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Produktion   
Antalet uppdrag av larmkaraktär vid räddningsverken, st., uppskattning, varav1)99 67399 00098 500
— uppdrag på grund av eldsvådor (exkl. markbränder)9 6429 5009 500
— uppdrag på grund av markbränder1 5812 0002 000
— kontroll- och säkringsuppgifter28 79828 00027 500
— första insatsen-uppdrag (exkl. sjuktransporter)21 09421 10021 000
— övriga uppdrag38 55838 40038 500
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga   
Räddningsverkens insatstid vid brådskande uppdrag inom riskområde 1 enligt den första enheten, % av målet 595050
Räddningsverkens insatstid vid brådskande uppdrag inom riskområde 2 enligt den första enheten, % av målet 865050

1) Inga mål ställs upp för räddningsverkens olika typer av uppgifter, utan man följer upp hur de utvecklas.

Utbildning och forskning

Räddningsinstitutets utbildningssystem skapar en grund för kompetensen hos personalen vid räddningsväsendet och nödcentralerna samt beredskap för internationella biståndsuppgifter inom räddningsväsendet. Läroplanerna för utbildning som leder till examen byggs upp utifrån utvecklingsperspektiven för s.k. arbetsyrken så, att de utgör en yrkesinriktad fortsättning där även behoven av kompletterande utbildning beaktas.

Räddningsväsendets forskning och utveckling stärks genom nätverksbildning med andra aktörer. På så vis säkerställs möjligheten att utnyttja forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt forskningsrön till stöd för och utvecklandet av utbildning, praktiskt arbete och beslutsfattande.

Räddningsväsendet2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Produktion   
Antal kursdeltagardagar för yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, st., minst43 56046 08042 480
Antal examina vid Räddningsinstitutet, st., minst171172164
Antal yh-examina, st. 443030
Insatser   
Årsverken under moment 26.30.01, varav112,7108108
— årsverken vid Räddningsinstitutet108108108
— årsverken vid inrikesministeriet1--
— årsverken vid Säkerhets- och kemikalieverket3,7--
Utbildningens totala kostnader (1 000 euro)11 98311 54011 292
Funktionell effektivitet   
Kursdeltagardagar vid Räddningsinstitutet/årsverken944980938
Kursdeltagardagar vid Räddningsinstitutet/lärare1 3441 4171 356
Årskostnad per studerande inom den yrkesinriktade grundutbildningen vid Räddningsinstitutet, euro, högst28 14325 62227 195
Pris per kursdeltagardag för yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, euro, högst156142151
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga   
Respons på examina vid Räddningsinstitutet (på skalan 1—4)3,283,03,0
Antal sökande/nybörjarplatser5,485,04,9
Mänskliga resurser   
Antal anställda vid Räddningsinstitutet108108108
Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5)3,23,23,25
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst8,56,56,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter18 36216 25915 852
Räddningsväsendets bruttoinkomster4 1394 1262 938
Nettoutgifter14 22312 13312 914
— Räddningsinstitutet11 43710 88210 469
— Befälsutbildningen för räddningsväsendet--1 202
— Inrikesministeriet2 1891)801793
— Internationell räddningstjänst597450450
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år2 137  
— överförts till följande år1 512  

1) Utfallet för 2015 innehåller 0,8 miljoner euro i anslag som överförts till andra räkenskapsverk.

Beräkning av kostnadsmotsvarighetskalkylen för den avgiftsbelagda verksamheten inom räddningsväsendet (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer1 2861 4001 435
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader440444465
— andel av samkostnaderna663831835
Kostnader sammanlagt1 1031 2751 300
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)183125135
Kostnadsmotsvarighet, %117110110

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Överföring av befälsutbildningen för yrkeshögskoleexamen för räddningsväsendet till Polisyrkeshögskolans ansvar (överföring från moment 29.40.55)1 202
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-55
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror-7
Löneglidningsbesparing-20
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-80
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-65
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-8
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-83
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-39
Temporär sänkning av StPL-avgiften-54
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-7
Sammanlagt781

2017 budget12 914 000
2016 II tilläggsb.-61 000
2016 budget12 133 000
2015 bokslut13 598 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 49 595 000 euro.

Förklaring: Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Nödcentralsverkets verksamhet:

Nödcentralsverket fortsätter att samordna verksamheten tillsammans med de myndigheter som använder nödcentralstjänster. Verksamheten ska samordnas på en nivå som gör det möjligt att ta i bruk en nätverksbaserad verksamhetsmodell genom ett nytt informationssystem. Utvecklandet av det nya informationssystemet för nödcentralen och förberedelserna för att ta systemet i bruk fortsätter så att systemet kan tas i bruk före utgången av mars 2017.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

 20172018Sammanlagt
fr.o.m.
2017
    
Anskaffning av nödcentralsdatasystem, fullmakt   
Förbindelser som ingåtts före 20171 954-1 954
Anskaffning av nödcentralsdatasystem, tilläggsfullmakt (2015 tilläggsbudget II)   
Förbindelser som ingåtts före 20175 9781 0227 000
Utgifter sammanlagt7 9321 0228 954
Nödcentralsverket2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Produktion   
Antal anmälningar, st., varav3 688 0003 750 0003 750 000
— antal nödsamtal, st.2 780 0002 750 0002 750 000
— antal förmedlade uppdrag, st.1 733 0001 760 0001 760 000
Insatser   
Nödcentralsverksamhetens totala utgifter, brutto, 1 000 euro56 69964 62959 527
Årsverken597613541
Funktionell effektivitet   
Antal nödanmälningar/jourhavande vid en nödcentral (exkl. skiftesmästare)8 0008 2008 700
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/invånare, högst9,010,79,4
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/nödanmälan, högst13,315,413,6
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga   
Tillfredsställelse hos nödcentralsverkets samarbetsmyndigheter, index, minst (skala 1—5)-3,4-
    
Mänskliga resurser   
Antal anställda615585541
Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5)3,253,283,32
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst18,61817

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter56 65455 44552 295
Bruttoinkomster2 8772 6502 700
Nettoutgifter53 77752 79549 595
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år13 526  
— överförts till följande år16 503  

Beräkning av kostnadstäckningen för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer2 7673 0002 700
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader1 0892 1101 301
— andel av samkostnaderna8518201 319
Kostnader sammanlagt1 9402 9302 620
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)8277080
Kostnadsmotsvarighet, %143102103

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Datasystemet Erica (finansieringen 2016) (överföring till moment 28.70.20)-3 500
Datasystemet Erica (finansieringen 2017) (överföring från moment 28.70.20)310
Tryggande av nödcentralsverksamheten2 000
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-372
Löneglidningsbesparing-69
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-150
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-242
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-58
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-473
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-271
Temporär sänkning av StPL-avgiften-365
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-7
Sammanlagt-3 200

2017 budget49 595 000
2016 II tilläggsb.-365 000
2016 budget52 795 000
2015 bokslut56 754 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 406 000 euro.

Anslaget får användas

1) till omkostnader i enlighet med 97 § i räddningslagen (379/2011) för användningen av luftfartyg i efterspanings- och räddningsuppdrag, till av polisen ledda efterspaningsuppdrag eller andra motsvarande handräckningsuppdrag och till upprätthållande av beredskap som föranleds av detta samt till ersättning av direkta kostnader till Finavia för alarmerings- och ledningssystemet som hänför sig till användningen av luftfartyg

2) till bistånd i fråga om uppgifter som hör till räddningsverksamheten samt till kostnader för lämnande och mottagande av sakkunnighjälp, hjälp i form av insatsmoduler och materialhjälp samt för upprätthållande av beredskap för sådan hjälp vid katastrofer förorsakade av människor eller naturen, vid åtgärder som avses i unionens civilskyddsmekanism (1313/2013/EU) i samarbete med Europeiska unionen och internationella organisationer samt med stöd av Finlands bilaterala och multilaterala samarbetsavtal om räddningstjänst, vilka även inkluderar Finlands deltagande i sakkunnigverksamhet inom Europeiska unionens, FN:s och Natos euroatlantiska partnerskapsråds räddningstjänster inklusive de lönekostnader och verksamhetskostnader som föranleds av dem. Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst 10 årsverken

3) till kostnader för spaningsverksamheten för upptäckande av skogsbränder enligt 31 § i räddningslagen och för upprätthållande av beredskap för spaningsverksamheten.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av 38 § i räddningslagen (379/2011).

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
1) Användningen av luftfartyg i efterspanings- och räddningsuppdrag706 000
2) Lämnande och mottagande av internationell nödhjälp samt upprätthållande av beredskap för sådan hjälp1 100 000
3) Spaningsverksamhet för upptäckande av skogbränder600 000
Sammanlagt2 406 000

2017 budget2 406 000
2016 budget2 406 000
2015 bokslut2 317 272

43. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 100 000 euro.

Anslaget får användas till att betala Suomen Virveverkko Oy för prisstöd och underskottsunderstöd för myndighetsradionätet.

Förklaring: Syftet med den finansiering som beviljas under momentet är att trygga myndighetsradionätets verksamhet.


2017 budget8 100 000
2016 budget8 100 000
2015 bokslut8 100 000