Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
              01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader
              70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Invandring
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 230 479 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/2005)

2) till stödjande av Sjöbevakningsmuseets verksamhet

3) till utgifter för anskaffning av en konceptbåt som är lämpad att användas som myndighetsbåt.

Förklaring: Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Gränsbevakningsväsendets verksamhet:

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Kvalitet och serviceförmåga (ind)969696
Produktivitet (ind)120122123
Resurshushållning (ind)111119123
Årsverken2 6792 6642 665
Kostnader (mn euro)257,0247,6247,6
Upprätthållande av gränssäkerheten

Finlands gränsövervakning har ordnats på ett effektivt sätt. Lägesmedvetenheten inom gränsövervakningen gör det möjligt att använda resurserna effektivt. Alla som överskrider Schengenområdets yttre gräns kontrolleras. Vid Schengenområdets inre gränser upprätthålls beredskapen att återinföra gränskontroller. Inresa och utresa mot föreskriven ordning avslöjas. Olovliga gränsöverskridningar och annan olaglig verksamhet avslöjas i områdena mellan gränsövergångsställena. Man ingriper effektivt i den gränsöverskridande brottsligheten vid de yttre gränserna.

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Upprätthållande av gränssäkerheten (1—5)4,03,93,9
Kontaktpersoner och internationella operationer    
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,43,83,8
Olovliga gränsöverskridningar som förhindrats med hjälp av verksamheten med kontaktpersoner (st.)3 0714 0304 037
Samarbete med grannländernas myndigheter   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,23,53,5
Gränsövervakning   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)3,94,03,9
— Gränskontrollernas (inkommande) täckningsgrad (1—5)5,05,05,0
— Kvaliteten på lägesbilder som gäller gränserna (1—5)3,93,73,7
— Kvaliteten på gränskontrollerna (1—5)1,82,42,3
— Förhindrande av gränsincidenter (1—5)3,93,93,8
— Upptäckta gränsincidenter (1—5)4,03,13,0
— Rättssäkerheten vid gränskontrollerna (1—5)5,04,94,9
— Brottsutredningsnivå för organiserad illegal inresa och människohandelsbrott (1—5)2,84,54,5
— Rättssäkerheten när det gäller brottsbekämpningen (1—5)4,94,84,8
Patrullering (h)243 323236 035232 612
Teknisk övervakning (h) 1 616 2721 637 0001 637 000
Gränskontroller (mn pers.)13,813,814,4
Nekad inresa (st.)861898913
Beslut om avvisning (st.)217225232
Brottsanmälan (st.)1 1251 2441 298
Riksgränsbrott (st.)338337396
Organiserad illegal inresa och människohandel (st.)226173179
Övriga brott och överträdelser (st.)3 4853 8853 940
Upprätthållande av gränssäkerheten   
Kostnader (mn euro) enligt prisnivån för året i fråga230,8223,3223,8
Årsverken2 4072 4032 409
Produktivitet (ind)123124126
Resurshushållning (ind)113121125
Säkrande av en smidig gränstrafik

Gränsövergångstrafiken hålls på en säker nivå. Passagerarna upplever att gränsövergången är smidig. Passagerarnas väntetid vid gränskontrollen är högst 15 minuter vid östgränsen och i hamnarna och högst 10 minuter på flygplatserna. Vid gränskontrollerna och i undersökningar som utförs vid gränskontrollerna samt i förvaltningsbeslut sörjer man för personernas grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter samt för personernas rättssäkerhet.

2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Säkrande av en smidig gränstrafik (1—5)4,74,84,8
Gränsövergångsställen vid östgränsen   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,74,84,8
Gränskontrollernas smidighet, Gränsbevakningsväsendets åtgärder (min)61010
Gränskontrollernas smidighet, total tid (min)71213
Gränsövergångsställenpå flygplatserna   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,74,84,8
Gränskontrollernas smidighet, Gränsbevakningsväsendets åtgärder (min)699
Gränsövergångsställen i hamnarna   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,54,84,8
Gränskontrollernas smidighet, Gränsbevakningsväsendets åtgärder (min)1299
Ökad säkerhet till havs

Vid sjöbevakningen finns en ständig lednings-, kommunikations- och prestationsberedskap för efterspanings- och räddningsuppgifter inom sjöräddningstjänsten. Man kan ge hjälp i alla nödsituationer till havs. De övriga sjöräddningsmyndigheternas resurser utnyttjas. Kunnandet inom sjöräddningen säkras genom utbildning, besiktning och granskning. Övervakning av den marina miljön och utredning och undersökning av miljöbrott förebygger effektivt förorening av den marina miljön. Gränsbevakningsväsendet bereder sig på att ta över det operativa ledningsansvaret för miljökatastrofer på öppet hav.

2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Ökad säkerhet till havs (1—5)3,94,04,0
Sjöräddning   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,54,14,1
Sjöräddningsuppdrag (st.)1 3961 4731 473
Personer som räddats (st.)3 0654 4054 405
Skydd av den marina miljön   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)1,63,53,5
Antalet fartygsutsläpp (st.)663030
Ökad säkerhet till havs    
Kostnader (mn euro)12,011,411,1
Årsverken125123120
Produktivitet (ind)101116115
Resurshushållning (ind)93113115
Deltagande i det militära försvaret

Gränsbevakningsväsendet har aktuella försvarsplaner, sådan lednings- och insatsberedskap som situationen kräver samt beredskap att bilda gränstrupper. Krisberedskapen vid Gränsbevakningsväsendet samt förmågan att övervaka och trygga den territoriella integriteten under fredstid är kontinuerlig. Gränsbevakningsväsendets personal, beväringar och reservister har utbildats för uppgifter i kristid och placerats i gränstrupperna.

2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Deltagande i det militära försvaret (1—5)4,14,14,1
Upprätthållande av beredskap i störningssituationer och vid undantagsförhållanden   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,04,04,0
Gränsbevakningsväsendets trupproduktion och utbildning som gäller det militära försvaret   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,34,34,3
Utbildningsdygn för värnpliktiga (st.)100 09997 89098 255
Utbildningsdygn för personalen (st.)4 7604 5024 722
Deltagande i det militära försvaret   
Kostnader (mn euro) enligt prisnivån för året i fråga14,112,912,6
Årsverken148139136
Produktivitet (ind)144124128
Resurshushållning (ind)134121127
Myndighetshandräckning i de glesbebyggda gränstrakterna och kustområdena

Människorna och intressentgrupperna i gränsområdena och i skärgården anser att Gränsbevakningsväsendets verksamhet ökar säkerheten. Gränsbevakningsväsendet är tillgängligt. I de glesbebyggda gränstrakterna och kustområdena ger Gränsbevakningsväsendet vid sidan om sina kärnuppgifter olika slag av handräckning till myndigheterna. De andra ansvariga myndigheterna får vid behov inom hela riket hjälp av Gränsbevakningsväsendets luftfartyg. Tyngdpunkten ligger på brådskande uppgifter som ovillkorligen kräver Gränsbevakningsväsendets specialkunnande eller specialmateriel.

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Myndighetshandräckning i de glesbebyggda gränstrakterna och kustområdena (1—5)3,33,33,2
Trygghetskänsla   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)3,23,23,1
Myndighetshandräckning   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)3,83,73,6
Säkerhetstjänster i glesbebyggda områden (polis- och handräckningsuppdrag) (st.)651651650
Efterspaningar, på land334325305
Prehospital akutsjukvård (exkl. den som hör till sjöräddningen)(st.)511500470
Mänskliga resurser

Gränsbevakningsväsendets personalstruktur och personalkompetens hålls på den nivå som uppgifterna kräver. Antalet anställda anpassas enligt minskande resurser.

Mänskliga resurser2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Årsverken2 6792 6642 665
Sjukfrånvaro (dagar/årsv.)9,28,08,0
Arbetsklimat (1—5)3,53,53,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter242 957240 910237 379
Bruttoinkomster9 9527 5006 900
Nettoutgifter233 005233 410230 479
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år28 227  
— överförts till följande år26 935  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ersättningar för sjuktransporter med helikopter, tilläggsfinansiering1 100
Ersättningar för sjuktransporter med helikopter (överföring från moment 33.30.60)700
Expert på gränskontroll vid Finlands ständiga representation inom EU (överföring från moment 24.01.01)215
Gränsbevakningsreserver för EU:s snabba insatser2 000
Merkostnader för intensifierad övervakning av utlänningar-3 000
Utökande av antalet gränsbevakare3 900
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-31
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-1 739
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror867
Löneglidningsbesparing-330
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-1 530
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-1 147
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-256
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-2 231
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1 205
Temporär sänkning av StPL-avgiften-182
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-62
Sammanlagt-2 931

2017 budget230 479 000
2016 II tilläggsb.1 117 000
2016 budget233 410 000
2015 bokslut231 713 000