Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
              01. Polisväsendets omkostnader
              02. Skyddspolisens omkostnader
              20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning
              21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Invandring
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 25 891 000 euro.

Förklaring: Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för skyddspolisens verksamhet:

Det centrala målet för skyddspolisen är att förebygga gärningar och projekt som hotar den nationella säkerheten samt att i rätt tid producera information som främjar säkerheten i samhället och stöder beslutsfattandet. Det är viktigt att upprätthålla och förbättra skyddspolisens prestationsförmåga så att statens säkerhet kan garanteras i en föränderlig omvärld och så att de utmaningar som omvärlden ställer kan bemötas.

Operativ verksamhet

I Finland varken utförs eller bereds terroraktioner eller projekt som kan leda till terrorism. Finland används inte vid planeringen av terroraktioner som ska utföras någon annanstans, och Finland används inte heller som logistiskt stödområde eller något annat slags stödområde. Medborgarna litar på polisens förmåga att bekämpa terrorismen. Underrättelseverksamhet som främmande makter riktar mot Finland kartläggs och brott enligt 12 kap. i strafflagen förhindras.

Förmågan att bekämpa cyberhot utvecklas genom utveckling av prestationsförmågan, fördjupat partnerskap och tydligare roller.

Man förhindrar export från Finland som strider mot internationella avtal och som gäller massförstörelsevapen och den sakkunskap, den materiel och den utrustning som krävs för tillverkningen av vapnen. Likaså förhindras motsvarande export via Finland till aktörer som avser att skaffa eller utveckla massförstörelsevapen. Uppföljningen av projekt som inverkar på statens inre säkerhet minskar inte, och antalet brott inom denna bransch ökar inte.

Säkerhetsklareringar och utlåtanden

Säkerhetsklareringar och utlåtanden som skyddspolisen lämnar syftar inom sitt eget område till att säkerhetsnivån och den trygghetskänsla som människor upplever inte ska försvagas.

Insamling av uppgifter samt rapportering

Det förväntas allt mera av skyddspolisen i egenskap av en instans som skaffar och tolkar information och rapporterar om informationen. Skyddspolisen kommer överens med inrikesministeriet om prioriteringarna vid inhämtande av information. Med hjälp av prioriteringarna bestäms i förväg de årliga tyngdpunkterna för den informationshämtning som bidrar till nationella säkerheten. Prioriteringarna för informationshämtningen formas i avgörande grad av det informationsbehov som den utrikes- och säkerhetspolitiska ledningen har. I enlighet med prioriteringarna tar man fram aktuell information och skyddar samhällets intressen. Vid insamlingen av uppgifter och rapporteringen utnyttjas tillgängliga källor effektivt och information som är viktig med tanke på beslutsfattandet produceras för statsledningen och andra kunder/aktörer.

Utvecklandet av skyddspolisen

Skyddspolisens regionala funktionsförmåga säkras genom att alla uppgifter också i framtiden ska kunna skötas lika effektivt och resultatrikt på olika håll i Finland. Skyddspolisen fortsätter att vidta åtgärder för att förnya och utvidga det nuvarande funktionella informationssystemet. Alla nya informationssystem som tas i bruk beaktar skyddspolisens särskilda behov och kraven på samverkan med andra informationssystem inom polisen.

Mänskliga resurser

Man gör upp en långsiktig personalplan som innehåller mål och åtgärder gällande personalens storlek, sammansättning och utveckling. Man sörjer för personalens välbefinnande under förändringsprocessen.

Skyddspolisen2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Resurshushållning   
Omkostnadsanslag för den operativa verksamheten, 1 000 euro14 56016 75916 759
Årsverken för den operativa verksamheten185213213
Kostnader för den operativa verksamheten, 1 000 euro19 80022 79122 791
Prestationer   
Informationsmöten om säkerheten, st.312200200
Säkerhetsklareringar, st.17 04650 00052 500
Utlåtanden i ärenden som gäller medborgarskap, st.9280100
Utlåtanden om ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd418350400
Utlåtanden om viseringsansökningar, st.9 1319 0008 500
Utarbetade rapporter, st.118120140
Mänskliga resurser   
Årsverken250276291
Polismän, årsv.138154158
Övrig personal, årsv.112122133
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.3,87,57,5
Arbetstillfredsställelseindex3,63,53,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
   
Bruttoutgifter26 52928 501
Bruttoinkomster2 6102 610
Nettoutgifter23 91925 891

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Riksdagens tillägg-500
Skyddspolisens SSK-projekt (finansiering 2016) (överföring till moment 28.70.20)-3 275
Skyddspolisens SSK-projekt (finansiering 2017) (överföring från moment 28.70.20)5 950
Tilläggsresurser som Skyddspolisen behöver på grund av asylläget-800
Tryggande av Skyddspolisens verksamhet2 000
Överföring till moment 26.10.01-624
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-2
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-183
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror2
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-88
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-28
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-259
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-132
Temporär sänkning av StPL-avgiften-85
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-4
Sammanlagt1 972

2017 budget25 891 000
2016 II tilläggsb.-80 000
2016 budget23 919 000