Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
              01. Polisväsendets omkostnader
              02. Skyddspolisens omkostnader
              20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning
              21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Invandring
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

10. PolisväsendetPDF-versio

Förklaring: Polisen tryggar rätts- och samhällsordningen, upprätthåller allmän ordning och säkerhet, förebygger, avslöjar och reder ut brott och sörjer för att de blir föremål för åtalsprövning.

Genom goda resultat inom de olika delområdena av polisens verksamhet bidrar man till att Finland fortfarande är ett av de tryggaste länderna i Europa trots att polisväsendets verksamhetsmiljö har förändrats avsevärt och finansieringen av polisväsendet minskar. De viktigaste förändringarna i verksamhetsbetingelserna som inverkar på polisens verksamhet hänför sig till förändringar i den internationella och nationella säkerhetssituationen under en kort tid, kriminalitet som hänför sig till massinvandring och olaglig inresa, den snabba utvecklingen inom digitalisering och IKT samt nya hotbilder, bl.a. hybridpåverkan. Digitaliseringen och IKT-utvecklingen erbjuder möjligheter att effektivisera verksamheten men ökar även mängden cyberbrottslighet. Risken för enskilda våldsamma terrordåd har ökat i Finland. Medlen för hybridpåverkan i statligt inflytande har ökat. När de ekonomiska resurserna blir knappare bör prioriteringar göras inom verksamheten och det blir alltmer utmanande att trygga tjänster i synnerhet inom glesbygdsområden (HARVA-projektet).

Skyddspolisen har till uppgift att bekämpa förehavanden och brott som kan äventyra stats- och samhällsskicket eller rikets inre eller yttre säkerhet samt att utföra undersökning av sådana brott. Skyddspolisen ska även upprätthålla och utveckla en allmän beredskap för att förebygga verksamhet som äventyrar rikets säkerhet. Samarbetet mellan skyddspolisen och den övriga polisverksamheten tryggas.

Polisens lagstadgade uppgifter är omfattande, men de största förväntningarna på polisverksamheten hänför sig till förbättrandet av människors säkerhet och känslan av trygghet. Exempelvis vissa uppgifter inom brottsbekämpningen belastar polisen mycket trots att utförandet av dem inte nämnvärt förbättrar säkerheten eller ökar känslan av trygghet. Bekämpningsåtgärder som hänför sig till olika typer av brottslighet, exempelvis förebyggande, avslöjande och utredning bedöms med hjälp av kostnads- och nyttoanalyser utifrån den säkerhet de resulterar i. Verksamheten inriktas sedan i enlighet med bedömningen.

Synlighet i fråga om sådana uppgifter som hänför sig till polisens säkerhet och tillgången till tjänster ökas bl.a. genom tekniska lösningar. Samtidigt säkerställs att polisen klarar av att bemöta behovet av brådskande hjälp åtminstone på nuvarande nivå. Snabba förändringar med avseende på säkerheten i den nuvarande verksamhetsmiljön förutsätter en förmåga att förbereda sig för svårförutsebara situationer. Polisen reagerar på förändringar i omvärlden genom förebyggande åtgärder och genom att inrikta resurserna på sådana frågor som är kritiska med tanke på säkerheten tillsammans med andra aktörer inom säkerhetssektorn genom analys av säkerhetsriskerna och genom kunskapsbaserad ledning och en bra lägesbild.

Enligt 1 § i polislagen ska polisen sköta det internationella samarbete som hör till dess uppgifter. Polisen verkar aktivt för att förbättra informationsutbytet och det operativa samarbetet med Europeiska unionens medlemsstater och länderna i närområdena och utnyttjar det internationella samarbetet för att upprätthålla och förbättra den inre säkerheten. Genom internationellt samarbete bekämpas internationell brottslighet som riktar sig till eller utgår från Finland, inbegripet ekonomisk brottslighet. Genom internationellt polissamarbete bekämpas brottslighet som riktar sig till Finland redan i utlandet.

Polisens målsättning är att bibehålla insatstiden på en god nivå. Möjligheterna att hålla tillgången till och kvaliteten på basservice på samma nivå följs upp och rapporteras med hänsyn till den nuvarande situationen i fråga om polisväsendets resurser. Polisens resurser inriktas i allt högre grad på polisens kärnuppgifter eller på särskilda insatsområden (t.ex. ekonomisk brottslighet och grå ekonomi). Avsikten är att bibehålla tillgången till tillståndstjänster och kvaliteten på tjänsterna i form av elektroniska tjänster och i form av tjänster på kundserviceställen som kompletterar dessa genom att sörja för kostnadsmotsvarigheten för den offentligrättsliga avgiftsbelagda verksamheten.

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 687 678 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av ersättningar till Ålands landskapsregering enligt 2 § i förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland (1177/2009).

Förklaring: Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för polisens verksamhet:

Övervaknings- och larmverksamhet samt trafiksäkerhet

Man försöker hålla tillgången till brådskande utryckningstjänster på samma nivå. Polisen bedömer och rapporterar nivån för den övervakning som gäller den allmänna ordningen och säkerheten. Man försöker bibehålla situationen i fråga om olaglig inresa i Finland under kontroll och åtgärderna för att bekämpa olaglig inresa är trovärdiga och effektiva. Verkställandet av nekande asylbeslut är effektivt.

Man försöker hålla verkningsfullheten för trafikövervakningen på samma nivå trots att det blir nödvändigt att använda tid som anvisats för trafikövervakning även till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt till brottsbekämpning med anledning av asylläget. Det här försöker man kompensera genom att utöka den automatiska trafikövervakningen. Avsikten är att hålla samma nivå som under de senaste åren i fråga om antalet fall av rattfylleri och grovt äventyrande av trafiksäkerheten som polisen avslöjat samt även i fråga om övervakningen av tung trafik.

Tillsyn2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Produktivitet   
Produktivitet (A-, B- och C-uppdrag/årsv.)434416429
Trafikövervakningens produktivitet, st./årsv.894908927
Resurshushållning   
Omkostnadsanslag, 1 000 euro170 801169 249162 876
Årsverken2 4022 4022 329
Kostnader för övervakning, 1 000 euro218 169219 089212 856
Resurshushållning (kostnader/A-, B- och C-uppdrag), euro209219213
Serviceförmåga och kvalitet   
Ingripanden vid våld i hemmen, medeltal minst, vitsord 1—4-2,9-
Trafikövervakningen, medeltal minst, vitsord 1—4-2,9-
Polispatrullering och annan synlig verksamhet, medeltal minst, vitsord 1—4-2,8-
Arbetstid som använts för trafikövervakning, årsv.505490480
— varav arbetstid som använts för övervakning av tung trafik, årsv.45,74643
Prestationer inom den automatiska trafikövervakningen, st.408 324440 000460 000
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, fall högst, st.3 9003 5003 300
Trafikolyckor som lett till personskada, högst, st.5 1015 2005 100
Fall av rattfylleri, högst, st.18 47919 00017 500
Arbetstid som använts för övervakning av utlänningar, årsv.,   
exkl. in- och utresekontrollverksamhet202020
Prestationer   
Antal uppdrag inom allmän ordning och säkerhet, st.1 041 8101 000 0001 000 000
— varav uppdrag på polisens eget initiativ, %35,13030
På eget initiativ (%) i vissa uppdrag i anslutning till övervakningen av tätorter (03 Misshandel, slagsmål | 15 Skadegörelse | 34 Berusad person | 35 Störande beteende och ofog)9,79,08,0
Larmverksamhet2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Produktivitet   
Produktivitet (A- och B-larmuppdrag, antal/årsv.)481508474
Resurshushållning   
Omkostnadsanslag, 1 000 euro93 24092 74889 160
Årsverken1 1811 1811 181
Kostnader för larmverksamheten, 1  000 euro113 653111 466108 295
Resurshushållning (kostnader/larmuppdrag A+B), euro200186193
Serviceförmåga och kvalitet   
Insatstiden för uppdrag i kategori A, min.9,39,510,0
Insatstiden för uppdrag i kategori A och B, min.17,818,018,5
Insatstid under 20 min (% av uppdrag A+B)70,970,069,0
Insatstid under 45 min (% av uppdrag A+B)92,389,088,0
Brådskande utryckningar, medeltal minst, vitsord 1—4-3,2-
Prestationer   
Larmuppdrag i anslutning till familjevåld, högst, st.26 22326 00026 000
Antal A- och B-larmuppdrag, högst, st.567 814600 000560 000
Antal A-, B- och C-larmuppdrag, högst, st.1 041 8101 000 0001 000 000
Brottsbekämpning

Polisens möjligheter att satsa på utredning av s.k. brott utan utredningsuppslag som kommit till polisens kännedom och som bl.a. förutsätter sammanlänkning utgör en allt större utmaning. Detta sänker brottsutredningsgraden för egendomsbrott. Det beräknas att förutsättningarna för avslöjande av dold brottslighet blir sämre och detta kan komma att synas framför allt i en minskning av avslöjanden om grov narkotikabrottslighet. Polisen följer upp utvecklingen när det gäller utredningstider och utvecklingsgrad för brott och rapporterar dessa samt ökningar i fråga om dold brottslighet.

Den förebyggande verksamheten genomförs genom att man ökar flermyndighetssamarbete baserat på kunskap, människornas egen beredskap inför brottssituationer och ansvar vid brottsbekämpningen. Dessutom utökas medverkan av aktörer såväl inom tredje sektorn som inom den privata sektorn, exempelvis den privata säkerhetsbranschen. Man strävar efter att minska det totala antalet brott mot liv och hälsa samt sexualbrott genom förebyggande verksamhet och bättre identifiering av brottsfall. Organiserad brottslighet bekämpas genom samarbete med Tullen och Gränsbevakningsväsendet samt genom fungerande internationellt samarbete. I synnerhet åtgärder för bekämpning av grova narkotikabrott utvecklas och effektiviseras.

Förebyggande av våldsam radikalisering och extremism fogas till som en del av polisens förebyggande verksamhet och Ankarverksamheten som utvidgas. Polisen ingriper i brott med rasistiska inslag och i andra hatbrott samt människohandel.

Inom bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten strävar man genom alltmer intensivare samarbete mellan polisen och åklagaren när det gäller förundersökningar efter brottsutredning i realtid, en minskning av antalet fall som är under utredning, en förkortning av utredningstiderna och en ökning av den vinning av brott som återtas. Samarbetet mellan viktiga samarbetsparter när det gäller skatteförvaltningen, utsökning och boförvaltare ska också utvecklas.

När det gäller bekämpning av IT-relaterad brottslighet genomförs sådana åtgärdsförslag i den nationella cyberstrategin som inte ännu har genomförts.

Brottsbekämpning2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Produktivitet   
Produktivitet (uppklarade strafflagsbrott/årsv.)747071
Resurshushållning   
Omkostnadsanslag, 1 000 euro273 473272 400261 865
Årsverken3 8633 7953 718
Kostnader för brottsbekämpning, 1 000 euro352 265362 842352 519
Resurshushållning (kostnader/uppklarade strafflagsbrott), euro1 2271 3691 330
Serviceförmåga och kvalitet   
Brottsutredningsnivå för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), %, minst48,145,042,0
Utredningstiden för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), medeltal, dygn119125125
Brottsutredningsnivå för egendomsbrott, %, minst36,735,533,5
Utredningsnivå för brott mot liv och hälsa, %, minst69,970,070,0
Anhängighetstiden för uppklarade ekonomiska brott, medeltal, dygn, högst469500500
Bekämpning av ekonomiska brott, antal årsverken337337337
Antal organiserade kriminella sammanslutningar (grupper inom EU och andra grupper), st.767775
Antal personer som hör till organiserade kriminella sammanslutningar, st.665700700
Utredning och bekämpning av våldsbrott, medeltal, minst, vitsord 1—41)-2,9-
Utredning av ekonomiska brott, medeltal, minst, vitsord 1—41)-2,6-
Utredning/avslöjande av narkotikabrott, medeltal, minst, vitsord 1—41)-2,8-
Utredning av inbrott i bostäder, medeltal, minst, vitsord 1—41)-2,6-
Utredning av bilstölder, medeltal, minst, vitsord 1—41)-2,6-
Upptäckande och utredning av brott som tyder på rasism, medeltal, minst, vitsord 1—41)-2,7-
Polisverksamhet på webben (t.ex. polisens tipstjänst, webbpolis), medeltal, minst, vitsord 1 — 41)-3,3-
Årsverken som använts för utredning av IT-brott323232
Prestationer   
Alla uppklarade brott, antal, inkl. trafikförseelser617 600600 000600 000
Uppklarade strafflagsbrott, antal287 047265 000265 000
Återtagande av vinningen av alla brott (netto), mn euro33,145,045,0
Återtagande av vinningen av ekonomiska brott (netto), mn euro29,435,035,0
Antal uppklarade ekonomiska brott, st.1 958 2 0002 000
Antal ouppklarade ekonomiska brott, st.2 2092 2002 200
Antal uppklarade brott som utförts av organiserade kriminella sammanslutningar, st.7541 0001 000
Antal brott mot liv och hälsa, st.36 32336 50036 500
Grova narkotikabrott som kommit till polisens kännedom, antal889850850

1) Källa: Polisbarometern

Tillståndsförvaltning

Polisens tillståndsförvaltning har i och med det administrativa beslutsfattandet och genom olika övervakningsmetoder en förebyggande effekt på brott samt en tryggande effekt på allmän ordning och allmän säkerhet i ett samhälle där säkerhetsläget håller på att förändras. Polisen säkerställer en tillräcklig servicenivå, effektiva förfaranden och motsvarande resurser inom den avgiftsbelagda tillståndsförvaltningen och sörjer för kostnadsmotsvarigheten. Funktioner och processer inom tillståndsförvaltningen förnyas så att administrationen blir lättare. Polisen sörjer för tillhandahållandet och utvecklandet av elektroniska tillståndstjänster och ärendehantering så, att tjänsterna är kundvänliga, utnyttjar den tekniska utvecklingen ändamålsenligt och är funktionellt sett effektiva. Det främsta sättet att tillhandahålla tjänster är elektroniska tjänster och utnyttjandegraden av e-tjänster hålls planmässigt på en hög nivå. Tjänster på kundserviceställen kompletterar de elektroniska tjänsterna. Personalens kompetens när det gäller kärnuppgifter inom tillståndsförvaltningen förbättras.

Tillståndsförvaltning2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Produktivitet   
Produktivitet (tillstånd som polisen beviljat/tillståndsårsverken, avgiftsbelagda och avgiftsfria)1 7271 5401 780
Intäktsmål för tillståndsförvaltningen, 1 000 euro66 04855 35049 300
Resurshushållning   
Årsverken841756619
Kostnader för tillståndstjänster, 1 000 euro61 99055 35049 300
Resurshushållning (kostnader/tillstånd som polisen beviljat), euro434844
Kostnadsmotsvarighet för tillståndsförvaltningen, %106,5100100
Serviceförmåga och kvalitet  
Tillståndsförvaltningen, vitsord 1—41)-3,3-
Utfall för elektronisk ärendehantering (%)203050
Utnyttjandegraden av e-tjänster (%)294045
Prestationer   
Tillståndsärenden som behandlats av polisen sammanlagt, st1 452 2501 164 0001 114 000
— Resedokument (pass och identitetskort sammanlagt)915 795980 000980 000
— Körtillstånd350 977--
— Vapentillstånd57 93960 000 60 000
— Tillstånd för säkerhetsbranschen60 77162 00062 000
— Tillstånd för utlänningar2)54 90050 000-
— Övriga tillstånd11 86812 00012 000

1) Källa: Polisbarometern

2) Behörigheten i frågor som gäller tillstånd för utlänningar överförs från polisen till Migrationsverket 1.1.2017. En regeringsproposition om detta överlämnades till riksdagen 21.4.2016.

Övervakning av tillstånd2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Resurshushållning   
Årsverken (avgiftsfria, ingår i det totala antalet årsverken inom tillståndsförvaltningen)206205205
Omkostnadsanslag, 1 000 euro13 77913 87613 339
Kostnader för övervakningen av tillstånd (avgiftsfri tillståndsservice), 1 000 euro17 97316 91216 431
Prestationer   
Övervakningsåtgärder sammanlagt, st. (inkl. beslut om körrätt, beslut om indragning och varning i fråga om vapenlicens samt indragning och varning i fråga om ordningsvaktkort och väktarkort)119 13572 00065 000
Polisutbildning

Polisutbildningen svarar mot polisens behov av personal och kunnande. Det föreslås att antalet nya studerande som inleder sina studier 2017 vid Polisyrkeshögskolan är minst 400. Polisutbildning ges fortfarande på båda nationalspråken. I utbildningen utvecklas en sådan yrkesskicklighet som det internationella polissamarbetet och den kulturella mångfalden kräver. Utbildningens produktivitet förbättras genom att användningen av webbundervisning utvidgas. Polisyrkeshögskolan producerar forskningsdata för utvecklandet av polisverksamheten, den inre säkerheten och undervisningen vid läroanstalten.

Polisutbildning2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Produktivitet   
Studiepoäng som avlagts av examensstuderande under ett år/lärarnas totala årsverken297,9380413
Publikationer/forskningsårsverken2,63,03,0
Resurshushållning   
Polisyrkeshögskolans totala kostnader, 1 000 euro27 72126 00026 000
Årsverken197,3193193
Polis (yrkeshögskoleutbildning), pris per utbildningsdag, högst, euro411350330
Polis (högre yrkeshögskoleutbildning), pris per utbildningsdag, högst, euro456380360
Serviceförmåga och kvalitet   
Utexaminerade inom målsatt tid inom utbildningen för grundexamen, %98,898,098,0
Prestationer   
Polis (yrkeshögskoleutbildning), antal sökande per nybörjarplats9,1513,49,0
Polis (yrkeshögskoleutbildning), antal studerande som inlett studierna320320400
Antal dimitterade från utbildningen för grundexamen, pers.1)17457254
Publikationer st.434040

1) År 2017= polis (yrkeshögskoleutbildning) antal dimitterade från utbildningen, pers.

Gemensamma tjänster - stödfunktioner och övriga uppgifter

2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Gemensamma tjänster - stödfunktioner1)   
Resurshushållning   
Omkostnadsanslag, 1 000 euro159 998160 100150 707
Årsverken1 0411 0251 034
    
Gemensamma tjänster - övriga uppgifter2)   
Resurshushållning   
Omkostnadsanslag, 1 000 euro43 26443 08741 421
Årsverken679692689
Kostnader för de övriga uppgifterna, 1 000 euro58 82858 42456 761

1) Stödfunktioner = ekonomiförvaltning, personaladministration, materialfunktioner, datateknik, forsknings- och analysfunktion, utbildning, arbetshälsa, koncerntjänster

2) Övriga uppgifter = vakter, fängelsefunktioner, fångtransporter, handräckning, hittegodsfunktion, klagomål och besvärsärenden, särskilda funktioner inom tillståndsförvaltningen

Mänskliga resurser

Polisen anpassar sin verksamhet enligt ramen för det anslag som beviljats i enlighet med sin anpassningsplan. Sparåtgärderna inriktas bl.a. på centraliserad finansiering samt på utvecklingsprojekt. Avsikten är att genom denna fördelning dämpa minskningarna i årsverken i fråga om polisens personal och alldeles särskilt i fråga om polismännen. Antalet anställda vid polisen anpassas till de ekonomiska villkoren.

Mänskliga resurser2015
utfall1)
2016
uppskattning
2017
mål
    
Årsverken2)10 0079 8509 571
Kvinnor, %29,629,629,6
Polismän, årsv.7 3597 3247 110
Kvinnor, %161616
Studerande, årsv.3)157156173
Kvinnor, %20,424,824,8
Övrig personal, årsv.2 4912 3702 288
Kvinnor, %70,370,770,7
Kvinnor, % inom underbefälet, befälet och på chefsnivå10,610,610,6
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.9,310,010,0
Arbetstillfredsställelseindex3,283,33,3

1) Källa PolStat, alla moment. Andel anställda under polisens moment 26.10.01 i utfallet för 2015 tot. 9 914 årsv., andel anställda under övriga moment tot. 93 årsv. Andel anställda under övriga moment i uppskattningen för 2016 tot. 80 årsv. Andel som anställs under övriga moment i målet för 2017 tot. 80 årsverken (poliser 15 årsverken + övriga tjänster 65 årsverken)

2) Antalet för 2015 omfattar Skyddspolisens antal årsverken (ca 240 årsverken).

3) Med studerande avses sådana studerande som står till förfogande som arbetskraft och som gör sin praktikperiod som arbets- eller fältpraktik.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter815 209797 986750 155
Bruttoinkomster81 28368 49562 477
Nettoutgifter733 926729 491687 678
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år25 653  
— överförts till följande år28 043  

Beräkning av kostnadstäckningen för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten74 90060 11556 984
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten71 77560 11556 984
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)3 125--
Kostnadsmotsvarighet, %104100100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Asylutredning (överföring till moment 26.40.01)-1 660
Betalning av understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram-10
Ett särskilt anslag för grå ekonomi-9 600
Polisstyrelsens VITJA-projekt (finansieringen 2017) (överföring från moment 28.70.20)4 000
Tilläggsresurser som asylläget kräver -9 000
Tryggande av verksamheten/höjning av nivån (bl.a. bekämpning av grå ekonomi, trafikövervakning)5 000
Verksamhet vid den lokala polisen-300
Ändring av högskolestödet till polisstuderande-522
Ändring av måltidsstödet till polisstuderande-45
Ökning av nybörjarplatserna inom polisutbildningen400
Överföring från moment 26.10.02624
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-89
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-5 404
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror-235
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-4 142
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-3 580
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-833
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-7 296
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-3 917
Temporär sänkning av StPL-avgiften-5 026
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-178
Sammanlagt-41 813

2017 budget687 678 000
2016 II tilläggsb.-895 000
2016 I tilläggsb.1 700 000
2016 budget729 491 000
2015 bokslut736 316 000

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 25 891 000 euro.

Förklaring: Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för skyddspolisens verksamhet:

Det centrala målet för skyddspolisen är att förebygga gärningar och projekt som hotar den nationella säkerheten samt att i rätt tid producera information som främjar säkerheten i samhället och stöder beslutsfattandet. Det är viktigt att upprätthålla och förbättra skyddspolisens prestationsförmåga så att statens säkerhet kan garanteras i en föränderlig omvärld och så att de utmaningar som omvärlden ställer kan bemötas.

Operativ verksamhet

I Finland varken utförs eller bereds terroraktioner eller projekt som kan leda till terrorism. Finland används inte vid planeringen av terroraktioner som ska utföras någon annanstans, och Finland används inte heller som logistiskt stödområde eller något annat slags stödområde. Medborgarna litar på polisens förmåga att bekämpa terrorismen. Underrättelseverksamhet som främmande makter riktar mot Finland kartläggs och brott enligt 12 kap. i strafflagen förhindras.

Förmågan att bekämpa cyberhot utvecklas genom utveckling av prestationsförmågan, fördjupat partnerskap och tydligare roller.

Man förhindrar export från Finland som strider mot internationella avtal och som gäller massförstörelsevapen och den sakkunskap, den materiel och den utrustning som krävs för tillverkningen av vapnen. Likaså förhindras motsvarande export via Finland till aktörer som avser att skaffa eller utveckla massförstörelsevapen. Uppföljningen av projekt som inverkar på statens inre säkerhet minskar inte, och antalet brott inom denna bransch ökar inte.

Säkerhetsklareringar och utlåtanden

Säkerhetsklareringar och utlåtanden som skyddspolisen lämnar syftar inom sitt eget område till att säkerhetsnivån och den trygghetskänsla som människor upplever inte ska försvagas.

Insamling av uppgifter samt rapportering

Det förväntas allt mera av skyddspolisen i egenskap av en instans som skaffar och tolkar information och rapporterar om informationen. Skyddspolisen kommer överens med inrikesministeriet om prioriteringarna vid inhämtande av information. Med hjälp av prioriteringarna bestäms i förväg de årliga tyngdpunkterna för den informationshämtning som bidrar till nationella säkerheten. Prioriteringarna för informationshämtningen formas i avgörande grad av det informationsbehov som den utrikes- och säkerhetspolitiska ledningen har. I enlighet med prioriteringarna tar man fram aktuell information och skyddar samhällets intressen. Vid insamlingen av uppgifter och rapporteringen utnyttjas tillgängliga källor effektivt och information som är viktig med tanke på beslutsfattandet produceras för statsledningen och andra kunder/aktörer.

Utvecklandet av skyddspolisen

Skyddspolisens regionala funktionsförmåga säkras genom att alla uppgifter också i framtiden ska kunna skötas lika effektivt och resultatrikt på olika håll i Finland. Skyddspolisen fortsätter att vidta åtgärder för att förnya och utvidga det nuvarande funktionella informationssystemet. Alla nya informationssystem som tas i bruk beaktar skyddspolisens särskilda behov och kraven på samverkan med andra informationssystem inom polisen.

Mänskliga resurser

Man gör upp en långsiktig personalplan som innehåller mål och åtgärder gällande personalens storlek, sammansättning och utveckling. Man sörjer för personalens välbefinnande under förändringsprocessen.

Skyddspolisen2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Resurshushållning   
Omkostnadsanslag för den operativa verksamheten, 1 000 euro14 56016 75916 759
Årsverken för den operativa verksamheten185213213
Kostnader för den operativa verksamheten, 1 000 euro19 80022 79122 791
Prestationer   
Informationsmöten om säkerheten, st.312200200
Säkerhetsklareringar, st.17 04650 00052 500
Utlåtanden i ärenden som gäller medborgarskap, st.9280100
Utlåtanden om ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd418350400
Utlåtanden om viseringsansökningar, st.9 1319 0008 500
Utarbetade rapporter, st.118120140
Mänskliga resurser   
Årsverken250276291
Polismän, årsv.138154158
Övrig personal, årsv.112122133
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.3,87,57,5
Arbetstillfredsställelseindex3,63,53,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
   
Bruttoutgifter26 52928 501
Bruttoinkomster2 6102 610
Nettoutgifter23 91925 891

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Riksdagens tillägg-500
Skyddspolisens SSK-projekt (finansiering 2016) (överföring till moment 28.70.20)-3 275
Skyddspolisens SSK-projekt (finansiering 2017) (överföring från moment 28.70.20)5 950
Tilläggsresurser som Skyddspolisen behöver på grund av asylläget-800
Tryggande av Skyddspolisens verksamhet2 000
Överföring till moment 26.10.01-624
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-2
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-183
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror2
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-88
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-28
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-259
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-132
Temporär sänkning av StPL-avgiften-85
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-4
Sammanlagt1 972

2017 budget25 891 000
2016 II tilläggsb.-80 000
2016 budget23 919 000

20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 17 666 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter för transporter föranledda av avlägsnande av personer ur landet som polisen ansvarar för

2) till utgifter för tolknings- och översättningstjänster för asylsökande

3) till utgifter för transporter i samband med hämtning av förbrytare som överlåts till Finland

4) till utgifter för identifiering av personer som ska avlägsnas ur landet och anskaffning av nödvändiga resedokument

5) till ersättning av utgifter för resor och inkvartering till följd av användningen av en beredskapsgrupp för asylprövning.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Transporter för avlägsnande ur landet13 366 000
Tolknings- och översättningstjänster1 750 000
Transporter i samband med hämtning250 000
Utredande av identitet300 000
Användning av beredskapsgrupp2 000 000
Sammanlagt17 666 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförhöjning med anledning av ökningen i antalet asylansökande11 666
Ökade utgifter för asylsökande som har fått avslag och som ska avlägsnas ur landet-16 000
Sammanlagt-4 334

2017 budget17 666 000
2016 budget22 000 000
2015 bokslut7 470 737

21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 000 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter för avlönande av projektpersonal motsvarande högst 10 årsverken, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst.

Under momentet nettobudgeteras den stödandel som projektet beviljats från EU:s fond för inre säkerhet.

Fullmakt

Om en del av den fullmakt för anskaffning av ett fältledningssystem som anvisats i budgeten för 2013 eller i den tredje tilläggsbudgeten för 2014 inte har använts 2016, får förbindelser för den oanvända delen ingås år 2017.

Förklaring: Syftet med projektet för ett gemensamt fältledningssystem (KEJO) för polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovårdsväsendet, Gränsbevakningsväsendet, försvarsmakten och Tullen är att ta i bruk ett gemensamt fältledningssystem för de centrala säkerhetsmyndigheter som deltar i projektet och att integrera det med myndigheternas gemensamma elektroniska system för behandling av händelser och den nätverksbaserade nödcentralsmodellen.

Behovet av betalning av löneutgifter föranleds av indragningen av Förvaltningens IT-central 2016 och överföringen av uppgifterna till polisens eget arbete.

De viktigaste målen för myndigheternas gemensamma fältledningssystem är en effektivisering av myndigheternas verksamhet och myndighetssamarbetet, möjliggörande av en gemensam lägesbild för myndigheterna, införande av nya arbetsprocesser i fältförhållanden, en effektivisering av informationsutbytet och kommunikationen i realtid mellan fältledningen och myndigheterna samt den kostnadseffektivitet som ett gemensamt fältledningssystem för myndigheterna medför. Projektet ska genomföras under åren 2013—2017 och dess totala kostnader uppgår till ca 21,610 miljoner euro. Finansministeriet finansierar projektet med sammanlagt 15 miljoner euro med anslag som är avsedda för främjande av produktiviteten under åren 2013—2017 enligt det separata samarbetsprotokoll som gjorts upp för de ministerier som deltar i KEJO-projektet (inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, försvarsministeriet och finansministeriet). Projektet beviljades en tilläggsfullmakt på 5,0 miljoner euro i den tredje tilläggsbudget för 2014 för betalning av utgifter för projektets investeringsandel. En del av utgifterna för tilläggsfullmakten täcks med ett anslag från EU:s fond inom området för inrikes frågor.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

 2017Sammanlagt
fr.o.m.
2017
   
Säkerhetsmyndigheternas gemensamma fältledningssystem  
Förbindelser som ingåtts före år 20174 0004 000
Utgifter sammanlagt4 0004 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Myndighetens fältledningssystem (finansieringen 2016) (överföring till moment 28.70.20)-3 000
Nivåförändring-5 922
Sammanlagt-8 922

2017 budget4 000 000
2016 budget12 922 000
2015 bokslut