Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Inrikesministeriets omkostnader
              (03.) Omkostnader för Förvaltningens IT-central
              04. (26.01.23) Beredskapen i Finland för civil krishantering
              20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen
              24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen
              29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa understöd
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Invandring
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 32 224 000 euro.

Anslaget får användas

1) för genomförande av de nya fonderna, fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513—516/2014) inom inrikes frågor under Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2014—2020

2) till betalning av tekniskt bistånd som behövs för inrättande av ovannämnda fonder och av löneutgifter för personal till dessa uppgifter, motsvarande högst 16 årsverken, samt till betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för inrättandet av fonderna

3) till betalning av mervärdesskatteutgiftsandelar som ingår i projekten när Europeiska unionens förordningar tillåter det

4) till betalning av överföringsutgifter som projektfinansiering till aktörer utanför statsfinanserna.

Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare kan avräknas (nettas) under momentet.

Förklaring: För programperioden 2014—2020 finns två fonder inom området för inrikes frågor i EU, dvs. fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden. Medlemsstatens skyldigheter i anknytning till fonderna bestäms i förordningen för respektive fond (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513/2014, 515/2014 och 516/2014) och i den horisontella förordningen som gäller förvaltning (Europeiska parlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014). Inrikesministeriet ansvarar för samordningen av fonderna nationellt och är utsedd som ansvarig myndighet och revisionsmyndighet för fonderna.

Inkomsterna från kommissionen har budgeterats under moment 12.26.98. Inkomsterna och utgifterna för fonderna under programperioden 2014—2020 kommer att balansera mot slutet av programmen.

För genomförande av projekt och åtgärder som finansieras med medel ur fonderna ska det i regel finnas nationell finansiering för att verkställa dem.

Fonden för inre säkerhet indelas i ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering.

De fonder som har en grunddel innefattar också en s.k. rörlig finansieringsdel. Då är det möjligt att ur fonderna utöver grunddelen för nationella program få en rörlig finansieringsandel för genomförande av någon specialåtgärd. Från asyl-, migrations- och integrationsfonden kan erhållas finansiering för särskilda åtgärder exempelvis för att ta emot vidarebosatta flyktingar, för att ta emot asylsökande som omplaceras inom EU och eventuellt för att verkställa mekanismen mellan EU och Turkiet. Det finns inte ännu några uppgifter om storleken på den slutliga finansieringsandel som erhålls för särskilda åtgärder utan den preciseras i enlighet med genomförandet.

Finansieringen för mottagande av vidarebosatta flyktingar kan avsevärt öka Finlands anslag ur fonden. Anslag beviljas medlemsstaterna med två års mellanrum och för att få dem bör flyktingarna ha anlänt till Finland inom en tidsperiod på två år innan anslagen beviljas. Engångsersättningen för en vidarebosatt flykting är 6 000 euro eller, för grupper som prioriteras i EU:s vidarebosättningsprogram, 10 000 euro per flykting. Till en medlemsstat som tar emot asylsökande som omplaceras inom EU betalas i engångsersättning 6 000 euro för varje asylsökande.

Den tekniska hjälpens storlek kommer utöver grunddelen att utgöras av en ca 5 procent stor andel av den totala summa som beviljats medlemsstaten ur fonden. Teknisk hjälp används enbart för kostnader som föranleds de myndigheter som ansvarar för förvaltningen av fonderna.

Beräknade finansieringsandelar för hela programperioden 2014—2020 (1 000 euro)

Fonder1) 
  
Asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF, grunddelen23 489
AMIF anslag för vidarebosättning42 000
AMIF interna omplaceringar18 078
AMIF nödfinansiering7 600
Fonden för inre säkerhet, instrumentet för yttre gränser och visering, grunddelen ISF-B2)37 295
Fonden för inre säkerhet, instrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet och krishantering15 682
Sammanlagt144 144

1) AMIF-finansieringen (exkl. grunddelen) är helt bunden till beslut på EU-nivå och genomförandet av dem på såväl EU- som medlemsstatsnivå. Den slutliga finansieringsandelen kommer att utformas i enlighet med tillgängliga mekanismer för särskild finansiering.

2) Medlemsstaterna kan använda högst 40 procent av grunddelen för finansiering av driftsstöd. Instrumentet omfattar finansiering för särskilda åtgärder till Frontex-instrument.

Beräknade utbetalningar ur fonderna 2017 (1 000 euro)

  
AMIF grunddel4 346
AMIF kvot6 022
AMIF interna omplaceringar12 640
ISF-B6 066
ISF-P2 082
Tekniskt bidrag1 068
Sammanlagt32 224

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
EU:s tilläggsåtgärder (ändring i betalningstidtabeller)-4 192
EU:s tilläggsåtgärder i asylläget och preciseringar av fondernas årliga utbetalningar-34 180
Preciseringar av fondernas årliga utbetalningar21 744
Ändring i betalningstidtabeller1 592
Sammanlagt-15 036

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget32 224 000
2016 budget47 260 000
2015 bokslut14 288 000