Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              50. Vissa understöd
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2017

04. (26.01.23) Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 439 000 euro.

Anslaget får även användas till verksamhet i anslutning till den nationella beredskapen för civil krishantering.

Förklaring:Krishanteringscentret, som finns vid Räddningsinstitutet, svarar under inrikesministeriets ledning på ett övergripande sätt för den operativa verksamheten inom civil krishantering: utbildning, rekrytering, forsknings- och utvecklingsverksamhet, materiell och logistisk beredskap samt den lägesbild som krävs.

Utgifter föranledda av personer som deltar i civil krishantering utomlands betalas av anslaget under moment 24.10.21.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2017:

  • — Krishanteringscentret utbildar det antal civila sakkunniga som motsvarar Finlands deltagarnivå för att sändas ut i uppdrag inom civil krishantering
  • — Krishanteringscentret sänder ut sakkunniga i uppdrag inom civil krishantering på årsnivå i enlighet med statsrådets riktlinjer
  • — Kvinnornas andel av de sakkunniga som sänds ut är fortfarande högre än genomsnittet i Europeiska unionens medlemsstater
  • — Verksamheten inom den civila krishanteringsberedskapen i Finland är planmässig och kostnadseffektiv och riktar sig på primära uppgifter.

Nyckeltal för verksamheten

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Kursdeltagardagar inom civil krishantering 1 246 1 400 1 400
Pris per kursdeltagardag 362 375 375
Sakkunniga som godkänts/föreslagits 0,4 0,5 0,6
Kvinnornas andel inom uppgifter för civil krishantering 0,4 0,4 0,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 1 683 1 489 1 499
Bruttoinkomster 164 50 60
Nettoutgifter 1 519 1 439 1 439
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 95    
— överförts till följande år 315    

2017 budget 1 439 000
2016 budget 1 439 000
2015 bokslut 1 739 000