Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Inrikesministeriets omkostnader
              (03.) Omkostnader för Förvaltningens IT-central
              04. (26.01.23) Beredskapen i Finland för civil krishantering
              20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen
              24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen
              29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa understöd
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Invandring
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 781 000 euro.

Förklaring: Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2017:

Produktion och kvalitetsledning
  • — Regeringsprogrammet och strategin för den inre säkerheten genomförs
  • — Styrningen inom ministeriets ansvarsområde främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för resultatet av verksamheten
  • — Samarbete utförs i fråga om förvaltningsområdet samt med de övriga ministerierna i syfte att uppnå målen i regeringsprogrammet beträffande sådana verksamhetssektorer som i första hand kan anses höra till inrikesministeriets ansvarsområde
  • — Planeringen och uppföljningen av ministeriets och dess förvaltningsområdes verksamhet och ekonomi utförs på ett systematiskt och övergripande sätt
  • — Ministeriets lagstiftningsarbete uppfyller statsrådets kvalitetskrav. Planmässigheten, samarbetet och kunnandet stärks i beredningen av lagstiftning. Vid utvecklandet av lagstiftningen och i ministeriets lagstiftningsplan beaktas regeringsprogrammets mål med smidigare författningar, om gallring och avveckling av normer
  • — De resurser som hänför sig till ministeriets internationella verksamhet och EU-verksamhet utnyttjas effektivare än tidigare och ministeriet effektiviserar sitt interna samarbete i internationella ärenden och EU-ärenden. Förvaltningsområdets representation säkerställs vid EU:s centrala beslutsfattande organ.
Funktionell effektivitet
  • — Man skapar förutsättningar för att öka ministeriets effektivitet och produktivitet. Ministeriet är i fortsättningen en expertorganisation i allt större utsträckning och stöduppgifterna koncentreras till servicecentraler och intern koncentrerad service.

Utvecklande av mänskliga resurser

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Årsverken194185180
Sjukfrånvaro (dagar/årsv.)6,66,66,7
Arbetstillfredsställelseindex (1—5)3,73,83,8

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter15 40015 05713 981
Bruttoinkomster624200200
Nettoutgifter14 77614 85713 781
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 077  
— överförts till följande år4 519  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Kyrkogatan 12, utgifter som föranleds av flytten (överföring till moment 23.01.01)-582
Totalrenovering av Kyrkogatan 12 (överföring från moment 23.01.01)250
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01)159
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-150
Löneglidningsbesparing-54
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-108
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-23
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-220
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-106
Temporär sänkning av StPL-avgiften-134
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-5
Sammanlagt-1 076

2017 budget13 781 000
2016 II tilläggsb.-134 000
2016 budget14 857 000
2015 bokslut16 218 000