Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              50. Vissa understöd
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2017

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 781 000 euro.

Förklaring:Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2017:

Produktion och kvalitetsledning
  • — Regeringsprogrammet och strategin för den inre säkerheten genomförs
  • — Styrningen inom ministeriets ansvarsområde främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för resultatet av verksamheten
  • — Samarbete utförs i fråga om förvaltningsområdet samt med de övriga ministerierna i syfte att uppnå målen i regeringsprogrammet beträffande sådana verksamhetssektorer som i första hand kan anses höra till inrikesministeriets ansvarsområde
  • — Planeringen och uppföljningen av ministeriets och dess förvaltningsområdes verksamhet och ekonomi utförs på ett systematiskt och övergripande sätt
  • — Ministeriets lagstiftningsarbete uppfyller statsrådets kvalitetskrav. Planmässigheten, samarbetet och kunnandet stärks i beredningen av lagstiftning. Vid utvecklandet av lagstiftningen och i ministeriets lagstiftningsplan beaktas regeringsprogrammets mål med smidigare författningar, om gallring och avveckling av normer
  • — De resurser som hänför sig till ministeriets internationella verksamhet och EU-verksamhet utnyttjas effektivare än tidigare och ministeriet effektiviserar sitt interna samarbete i internationella ärenden och EU-ärenden. Förvaltningsområdets representation säkerställs vid EU:s centrala beslutsfattande organ.
Funktionell effektivitet
  • — Man skapar förutsättningar för att öka ministeriets effektivitet och produktivitet. Ministeriet är i fortsättningen en expertorganisation i allt större utsträckning och stöduppgifterna koncentreras till servicecentraler och intern koncentrerad service.

Utvecklande av mänskliga resurser

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Årsverken 194 185 180
Sjukfrånvaro (dagar/årsv.) 6,6 6,6 6,7
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) 3,7 3,8 3,8

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 15 400 15 057 13 981
Bruttoinkomster 624 200 200
Nettoutgifter 14 776 14 857 13 781
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 077    
— överförts till följande år 4 519    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kyrkogatan 12, utgifter som föranleds av flytten (överföring till moment 23.01.01) -582
Totalrenovering av Kyrkogatan 12 (överföring från moment 23.01.01) 250
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01) 159
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -150
Löneglidningsbesparing -54
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -108
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -23
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -220
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -106
Temporär sänkning av StPL-avgiften -134
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -5
Sammanlagt -1 076

2017 budget 13 781 000
2016 II tilläggsb. -134 000
2016 budget 14 857 000
2015 bokslut 16 218 000