Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              50. Vissa understöd
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2017

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring:

Inrikesministeriet

Inrikesministeriet genomför i enlighet med regeringsprogrammet de strategiska linjedragningarna och de funktionella resultatmålen för verksamheten inom polisväsendet, Gränsbevakningsväsendet, räddningsväsendet, Nödcentralsverket samt migrationsförvaltningen. För dessa redogörs det närmare i motiveringarna till de olika kapitlen under huvudtiteln.

Informationsförvaltning

Inrikesministeriets informationsförvaltning ansvarar för utvecklingen, den strategiska styrningen och övervakningen av ministeriets och förvaltningsområdets gemensamma informationsförvaltning och dess informationssäkerhet.

EU:s fonder

Under EU:s programperiod 2014—2020 har inrättats två fonder inom området för inrikes frågor: asyl-, migrations- och integrationsfonden samt fonden för inre säkerhet, som indelas i finansieringsinstrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering (ISF-B) samt finansieringsinstrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (ISF-P). Genom fonderna strävar man efter att utveckla EU:s område för frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser. Inrikesministeriet ansvarar för den nationella förvaltningen av fonderna.

Genom asyl-, migrations- och integrationsfonden stöder man åtgärder i syfte att stärka och utveckla det gemensamma asylsystemet i Europa, stödja integrering och laglig invandring av tredjelandsmedborgare samt utveckla återvändandestrategier. Utöver medlemsstatens grundläggande finansieringsandel omfattar fonden även ett separat anslag för ett vidarebosättningsprogram som betalas ut till medlemsstaten utifrån antalet vidarebosatta kvotflyktingar.

Med finansieringsinstrument ISF-B stöds åtgärder där man vid genomförandet tillämpar en kontrollmodell i fyra nivåer när det gäller inresa. Modellen omfattar åtgärder i tredjeländer, samarbete med grannländerna, åtgärder vid yttre gränsen och kontrollåtgärder inom området för fri rörlighet. Med finansieringsinstrumentet främjas utvecklandet av ett samordnat kontrollsystem för Europas yttre gränser för att säkerställa en enhetlig och högklassig kontroll av de yttre gränserna samt underlätta laglig gränsövergång. Med finansieringsinstrumentet stöds även nationella åtgärder och samarbete mellan medlemsstaterna i fråga om visumpolitik och andra åtgärder som ska genomföras före kontrollerna vid de yttre gränserna. Med finansieringsinstrumentet ISF-P stöds polissamarbete och förebyggande och bekämpande av brottslighet. Finansieringsinstrumentets verksamhetsområde omfattar utöver förbättrandet av informationsutbyte och tillgång till uppgifter även bekämpning och förebyggande av gränsöverskridande samt allvarlig och organiserad brottslighet, terrorism, korruption, narkotikahandel, människohandel, illegal vapenhandel, utnyttjande av olaglig inresa, sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi, IT-relaterad brottslighet och penningtvätt. Finansieringsinstrumentets verksamhetsområde omfattar dessutom skyddande av medborgarna och kritisk infrastruktur från farliga situationer samt främjande av effektiv hantering av risker och kriser som hänför sig till säkerheten.

Civil krishantering

Inrikesministeriet ansvarar för att Finland har beredskap att delta i internationell civil krishantering. Beredskapen för civil krishantering i hemlandet utvecklas och upprätthålls så att deltagarnivån och sakkunskapen hos de experter som skickas ut motsvarar prioriteringarna i Finland. I den civila krishanteringsverksamheten främjas helhetssynen genom samarbete som gäller användningen av militära och civila resurser. Genom ett omfattande samarbete med intressentgrupper förbättras kommunikationen och informationsutbytet mellan förvaltningsområdena och frivilligorganisationerna i den civila krishanteringen.

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 781 000 euro.

Förklaring:Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2017:

Produktion och kvalitetsledning
 • — Regeringsprogrammet och strategin för den inre säkerheten genomförs
 • — Styrningen inom ministeriets ansvarsområde främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för resultatet av verksamheten
 • — Samarbete utförs i fråga om förvaltningsområdet samt med de övriga ministerierna i syfte att uppnå målen i regeringsprogrammet beträffande sådana verksamhetssektorer som i första hand kan anses höra till inrikesministeriets ansvarsområde
 • — Planeringen och uppföljningen av ministeriets och dess förvaltningsområdes verksamhet och ekonomi utförs på ett systematiskt och övergripande sätt
 • — Ministeriets lagstiftningsarbete uppfyller statsrådets kvalitetskrav. Planmässigheten, samarbetet och kunnandet stärks i beredningen av lagstiftning. Vid utvecklandet av lagstiftningen och i ministeriets lagstiftningsplan beaktas regeringsprogrammets mål med smidigare författningar, om gallring och avveckling av normer
 • — De resurser som hänför sig till ministeriets internationella verksamhet och EU-verksamhet utnyttjas effektivare än tidigare och ministeriet effektiviserar sitt interna samarbete i internationella ärenden och EU-ärenden. Förvaltningsområdets representation säkerställs vid EU:s centrala beslutsfattande organ.
Funktionell effektivitet
 • — Man skapar förutsättningar för att öka ministeriets effektivitet och produktivitet. Ministeriet är i fortsättningen en expertorganisation i allt större utsträckning och stöduppgifterna koncentreras till servicecentraler och intern koncentrerad service.

Utvecklande av mänskliga resurser

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Årsverken 194 185 180
Sjukfrånvaro (dagar/årsv.) 6,6 6,6 6,7
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) 3,7 3,8 3,8

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 15 400 15 057 13 981
Bruttoinkomster 624 200 200
Nettoutgifter 14 776 14 857 13 781
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 077    
— överförts till följande år 4 519    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kyrkogatan 12, utgifter som föranleds av flytten (överföring till moment 23.01.01) -582
Totalrenovering av Kyrkogatan 12 (överföring från moment 23.01.01) 250
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01) 159
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -150
Löneglidningsbesparing -54
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -108
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -23
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -220
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -106
Temporär sänkning av StPL-avgiften -134
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -5
Sammanlagt -1 076

2017 budget 13 781 000
2016 II tilläggsb. -134 000
2016 budget 14 857 000
2015 bokslut 16 218 000

(03.) Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.


2016 budget 22 000
2015 bokslut 22 000

04. (26.01.23) Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 439 000 euro.

Anslaget får även användas till verksamhet i anslutning till den nationella beredskapen för civil krishantering.

Förklaring:Krishanteringscentret, som finns vid Räddningsinstitutet, svarar under inrikesministeriets ledning på ett övergripande sätt för den operativa verksamheten inom civil krishantering: utbildning, rekrytering, forsknings- och utvecklingsverksamhet, materiell och logistisk beredskap samt den lägesbild som krävs.

Utgifter föranledda av personer som deltar i civil krishantering utomlands betalas av anslaget under moment 24.10.21.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2017:

 • — Krishanteringscentret utbildar det antal civila sakkunniga som motsvarar Finlands deltagarnivå för att sändas ut i uppdrag inom civil krishantering
 • — Krishanteringscentret sänder ut sakkunniga i uppdrag inom civil krishantering på årsnivå i enlighet med statsrådets riktlinjer
 • — Kvinnornas andel av de sakkunniga som sänds ut är fortfarande högre än genomsnittet i Europeiska unionens medlemsstater
 • — Verksamheten inom den civila krishanteringsberedskapen i Finland är planmässig och kostnadseffektiv och riktar sig på primära uppgifter.

Nyckeltal för verksamheten

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Kursdeltagardagar inom civil krishantering 1 246 1 400 1 400
Pris per kursdeltagardag 362 375 375
Sakkunniga som godkänts/föreslagits 0,4 0,5 0,6
Kvinnornas andel inom uppgifter för civil krishantering 0,4 0,4 0,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 1 683 1 489 1 499
Bruttoinkomster 164 50 60
Nettoutgifter 1 519 1 439 1 439
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 95    
— överförts till följande år 315    

2017 budget 1 439 000
2016 budget 1 439 000
2015 bokslut 1 739 000

20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 8 517 000 euro.

Anslaget får användas för

1) åtgärder som främjar säkerheten inom inrikesförvaltningen

2) utvecklande av digitaliseringen

3) övergripande arkitekturarbete

4) utgifter för upprätthållande och utvecklande av informationssystem i gemensam användning

5) utgifter för underhåll av S-TUVE-nätet.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Nätavgifter (S-TUVE) 7 100 000
Övriga gemensamma informationsförvaltningsutgifter för inrikesministeriets förvaltningsområde 1 417 000
Sammanlagt 8 517 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskning i informationsförvaltningskostnader -400
Sammanlagt -400

2017 budget 8 517 000
2016 budget 8 917 000
2015 bokslut 8 917 000

24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 32 224 000 euro.

Anslaget får användas

1) för genomförande av de nya fonderna, fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513—516/2014) inom inrikes frågor under Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2014—2020

2) till betalning av tekniskt bistånd som behövs för inrättande av ovannämnda fonder och av löneutgifter för personal till dessa uppgifter, motsvarande högst 16 årsverken, samt till betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för inrättandet av fonderna

3) till betalning av mervärdesskatteutgiftsandelar som ingår i projekten när Europeiska unionens förordningar tillåter det

4) till betalning av överföringsutgifter som projektfinansiering till aktörer utanför statsfinanserna.

Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare kan avräknas (nettas) under momentet.

Förklaring:För programperioden 2014—2020 finns två fonder inom området för inrikes frågor i EU, dvs. fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden. Medlemsstatens skyldigheter i anknytning till fonderna bestäms i förordningen för respektive fond (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513/2014, 515/2014 och 516/2014) och i den horisontella förordningen som gäller förvaltning (Europeiska parlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014). Inrikesministeriet ansvarar för samordningen av fonderna nationellt och är utsedd som ansvarig myndighet och revisionsmyndighet för fonderna.

Inkomsterna från kommissionen har budgeterats under moment 12.26.98. Inkomsterna och utgifterna för fonderna under programperioden 2014—2020 kommer att balansera mot slutet av programmen.

För genomförande av projekt och åtgärder som finansieras med medel ur fonderna ska det i regel finnas nationell finansiering för att verkställa dem.

Fonden för inre säkerhet indelas i ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering.

De fonder som har en grunddel innefattar också en s.k. rörlig finansieringsdel. Då är det möjligt att ur fonderna utöver grunddelen för nationella program få en rörlig finansieringsandel för genomförande av någon specialåtgärd. Från asyl-, migrations- och integrationsfonden kan erhållas finansiering för särskilda åtgärder exempelvis för att ta emot vidarebosatta flyktingar, för att ta emot asylsökande som omplaceras inom EU och eventuellt för att verkställa mekanismen mellan EU och Turkiet. Det finns inte ännu några uppgifter om storleken på den slutliga finansieringsandel som erhålls för särskilda åtgärder utan den preciseras i enlighet med genomförandet.

Finansieringen för mottagande av vidarebosatta flyktingar kan avsevärt öka Finlands anslag ur fonden. Anslag beviljas medlemsstaterna med två års mellanrum och för att få dem bör flyktingarna ha anlänt till Finland inom en tidsperiod på två år innan anslagen beviljas. Engångsersättningen för en vidarebosatt flykting är 6 000 euro eller, för grupper som prioriteras i EU:s vidarebosättningsprogram, 10 000 euro per flykting. Till en medlemsstat som tar emot asylsökande som omplaceras inom EU betalas i engångsersättning 6 000 euro för varje asylsökande.

Den tekniska hjälpens storlek kommer utöver grunddelen att utgöras av en ca 5 procent stor andel av den totala summa som beviljats medlemsstaten ur fonden. Teknisk hjälp används enbart för kostnader som föranleds de myndigheter som ansvarar för förvaltningen av fonderna.

Beräknade finansieringsandelar för hela programperioden 2014—2020 (1 000 euro)

Fonder1)  
   
Asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF, grunddelen 23 489
AMIF anslag för vidarebosättning 42 000
AMIF interna omplaceringar 18 078
AMIF nödfinansiering 7 600
Fonden för inre säkerhet, instrumentet för yttre gränser och visering, grunddelen ISF-B2) 37 295
Fonden för inre säkerhet, instrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet och krishantering 15 682
Sammanlagt 144 144

1) AMIF-finansieringen (exkl. grunddelen) är helt bunden till beslut på EU-nivå och genomförandet av dem på såväl EU- som medlemsstatsnivå. Den slutliga finansieringsandelen kommer att utformas i enlighet med tillgängliga mekanismer för särskild finansiering.

2) Medlemsstaterna kan använda högst 40 procent av grunddelen för finansiering av driftsstöd. Instrumentet omfattar finansiering för särskilda åtgärder till Frontex-instrument.

Beräknade utbetalningar ur fonderna 2017 (1 000 euro)

   
AMIF grunddel 4 346
AMIF kvot 6 022
AMIF interna omplaceringar 12 640
ISF-B 6 066
ISF-P 2 082
Tekniskt bidrag 1 068
Sammanlagt 32 224

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
EU:s tilläggsåtgärder (ändring i betalningstidtabeller) -4 192
EU:s tilläggsåtgärder i asylläget och preciseringar av fondernas årliga utbetalningar -34 180
Preciseringar av fondernas årliga utbetalningar 21 744
Ändring i betalningstidtabeller 1 592
Sammanlagt -15 036

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 32 224 000
2016 budget 47 260 000
2015 bokslut 14 288 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 75 000 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring från moment 28.01.29) 436
Nivåförändring 11 545
Sammanlagt 11 981

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 75 000 000
2016 II tilläggsb. 11 981 000
2016 budget 63 019 000
2015 bokslut 80 393 632

50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 225 000 euro.

Anslaget får användas för beviljande av understöd till sjöräddningsverksamhet och för betalning av understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram.

Dispositionsplan (euro)

   
Finlands Sjöräddningssällskap 204 000
Ålands Sjöräddningssällskap 11 000
Understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram 10 000
Sammanlagt 225 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Betalning av understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram 10
Sammanlagt 10

Anslaget under momentet har ombildats till ett tvåårigt reservationsanslag.


2017 budget 225 000
2016 budget 215 000
2015 bokslut 248 000

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 017 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (Interpol, FATF1), Policy Planners Network, IGC2), IOM, ICMPD 3), COSPAS-SARSAT 4) och ICAO PKD 5)) samt till betalning föranledda av motsvarande förpliktelser.

Förklaring:Inom det internationella polisiära samarbetet och utvecklandet av det ligger huvudvikten särskilt på det polisiära samarbetet inom EU både när det gäller lagstiftning och praktisk verksamhet. Uppmärksamhet ägnas också den utveckling som gäller polissektorn och som sker i närområdessamarbetet, FN och Europarådet samt i andra internationella organisationer.

Inom IGC behandlas alla betydande frågor som anknyter till hanteringen av de internationella migrationsströmmarna. Internationella migrationsorganisationen (IOM) är en mellanstatlig organisation som bedriver övergripande verksamhet med anknytning till migration. ICMPD är ett oberoende mellanstatligt forskningsinstitut. Institutet strävar efter att främja en hållbar migrationspolitik och koncentrerar sig på migrationsfrågor som är viktiga för Väst- och Östeuropa samt utgör sekretariat för Budapestprocessen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Interpol 516 000
FATF 30 000
Policy Planners Network 10 000
IGC 120 000
IOM 265 000
ICMPD 5 000
COSPAS-SARSAT 45 000
ICAO PKD 26 000
Sammanlagt 1 017 000

2017 budget 1 017 000
2016 II tilläggsb.
2016 budget 1 017 000
2015 bokslut 802 484