Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
              20. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

20. Valutgifter (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 453 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för att förrätta allmänna val som avses i vallagen (714/1998) och statliga folkomröstningar som avses i lagen om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar (571/1987) och för att ge ut information om och tillhandahålla informationstjänster i anslutning till sådana, för att upprätthålla valdatasystemet och valberedskapen, för att utveckla valsystemet och valdatasystemet samt för åtgärder som syftar till att öka valdeltagandet

2) till betalning av överföringsutgifter till kommunerna i form av en engångsersättning enligt 188 § 2 mom. i vallagen samt till betalning av utgifter för sametingsval som avses i sametingslagen (974/1995).

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Kommunalval 2017, utgifter för förberedelse 3 315
Presidentval 2018, utgifter för förberedelse 20171 200
Landskapsval 2018, utgifter för förberedelse 2017200
Utgifter för valdatasystemet3 165
Övriga valutgifter573
Sammanlagt8 453

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Kommunalval 2017, utgifter för förberedelse3 240
Landskapsval 2018, utgifter för förberedelse 2017200
Presidentval 2018, utgifter för förberedelse 20171 200
Utgifter för valdatasystemet965
Övriga valutgifter164
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror3
Sammanlagt5 772

2017 budget8 453 000
2016 II tilläggsb.3 000
2016 budget2 681 000
2015 bokslut17 589 801