Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
              20. Valutgifter

Statsbudgeten 2017

50. ValutgifterPDF-versio

20. Valutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 8 453 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för att förrätta allmänna val som avses i vallagen (714/1998) och statliga folkomröstningar som avses i lagen om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar (571/1987) och för att ge ut information om och tillhandahålla informationstjänster i anslutning till sådana, för att upprätthålla valdatasystemet och valberedskapen, för att utveckla valsystemet och valdatasystemet samt för åtgärder som syftar till att öka valdeltagandet

2) till betalning av överföringsutgifter till kommunerna i form av en engångsersättning enligt 188 § 2 mom. i vallagen samt till betalning av utgifter för sametingsval som avses i sametingslagen (974/1995).

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Kommunalval 2017, utgifter för förberedelse 3 315
Presidentval 2018, utgifter för förberedelse 2017 1 200
Landskapsval 2018, utgifter för förberedelse 2017 200
Utgifter för valdatasystemet 3 165
Övriga valutgifter 573
Sammanlagt 8 453

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kommunalval 2017, utgifter för förberedelse 3 240
Landskapsval 2018, utgifter för förberedelse 2017 200
Presidentval 2018, utgifter för förberedelse 2017 1 200
Utgifter för valdatasystemet 965
Övriga valutgifter 164
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 3
Sammanlagt 5 772

2017 budget 8 453 000
2016 II tilläggsb. 3 000
2016 budget 2 681 000
2015 bokslut 17 589 801