Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2017

40. Verkställighet av straffPDF-versio

Förklaring:Ett effektmål för brottspåföljdmyndigheten är att minska risken för de som avtjänar ett straff att begå nya brott. Ett mål för brottspåföljdsmyndigheten är att förbereda personer som avtjänar ett straff till ett liv utan brott med stöd av samhällets allmänna servicesystem. Målet är att trygga rättsäkerheten och enhetlig praxis samt att öka både planmässig och gradvis frigivning.

Minskningen av fångtalet, som pågått redan länge, ser ut att ha avstannat. Det uppskattas att fångtalet börjar öka 2017. Antalet häktade beräknas stiga med cirka 30 efter det att en lagändring som träder i kraft i början av året förkortar den tid som häktade kan hållas i förvar hos polisen till högst sju dygn. Antalet sakkunnigutlåtanden om påföljder och antalet samhällspåföljder beräknas hållas på 2016 års nivå.

Verksamhetens omfattning

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Antalet fångar i genomsnitt 3 068 3 070 3 100
Antal som placerats i fängelse från frihet 5 671 5 670 5 740
Antal samhällspåföljder som avtjänas i genomsnitt 3 093 3 090 3 090
Samhällspåföljder som ska verkställas 4 112 4 050 4 000
Sakkunnigutlåtanden som begärts i anslutning till påföljder 6 904 6 800 6 800

Frigivning direkt från slutna fängelser minskas och användningen av öppna anstalter ökas. Målet är att år 2017 avtjänar i genomsnitt 225 fängelsefångar dagligen övervakad frihet på prov. Fångarnas deltagande i sysselsättning och den tid fångarna tillbringar utanför cellen samt interaktionen mellan personalen och de som avtjänar straff ökas. Innehållen för verkställigheten av samhällspåföljder utvecklas. Samarbetet med aktörer som producerar tjänster utanför fängelset ökas, särskilt med social- och hälsovården, arbetskraftsmyndigheterna och utbildningsanordnarna.

Brottpåföljdsmyndighetens verksamhet utvecklas i det nuvarande fängelsenätet. Utvecklandet av organisationsstrukturer samt verksamhetsprocesser och arbetsprocesser som förbättrar produktiviteten fortsätts. Byggandet av brottspåföljdsmyndighetens lokalprojekt; Tavastehus kvinnofängelse, Kervo öppna fängelse och nybygget i Jyväskylä (byrån för samhällspåföljder och öppna anstalten); inleds under 2017. I projekten testas fängelsekonceptet. Under år 2017 tar man i bruk elektroniska ärendehanteringstjänster för fångar och personer som avtjänar samhällstjänst.

Uppgifter om personalen

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Antal anställda, årsv. 2 700 2 511 2 521
Arbetstillfredsställelseindex 3,26 - 3,31)
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 13,8 13,5 13,3

1) Vid brottspåföljdsmyndigheten görs en enkät om arbetstillfredsställelse vartannat år.

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 210 329 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av Brottspåföljdsmyndighetens och Brottspåföljdsområdets utbildningscentrals omkostnader.

Av anslaget får högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för 2017:

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Verksamhetens mål      
Förvaringssäkerheten vid anstalterna, % 99,4 99,2 99,2
Andel fångar vid öppna anstalter i genomsnitt per dag, % 38 40 42
Fängelsefångar i sysselsättning i genomsnitt per dag, % 66 66 68
Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % av avslutade 84 82 82
Andel som slutfört samhällstjänst, % av avslutade 85 83 83
Produktivitet      
Fångar, i genomsnitt per dag/årsv. 1,3 1,4 1,4
Antal samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv. 12,3 12,3 12,3
Sakkunnigutlåtanden som begärts i anslutning till påföljder per år/årsv. 225 225 225
Resurshushållning      
Omkostnader (netto)/fånge 64 970 61 250 61 280
Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd 5 455 5 270 5 260

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Verkställighet av straff 184 224
Styrning, utveckling och administrering av verkställigheten (centralförvaltningen) 7 202
Brottspåföljdsområdets utbildningscentral 2 549
Verkställighetsenheten 1 734
Tjänster som köps av servicecentraler 14 620
Sammanlagt 210 329

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 240 138 225 196 222 773
Bruttoinkomster 14 012 13 770 12 444
Nettoutgifter 226 126 211 426 210 329
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 16 154    
— överförts till följande år 18 949    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)1)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 9 631 8 622 8 553
— övriga intäkter 848 759 753
Intäkter sammanlagt 10 479 9 381 9 306
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 9 717 8 699 8 629
— andel av samkostnader 10 645 9 142 9 051
Kostnader sammanlagt 20 362 17 841 17 680
       
Kostnadstäckning (intäkter - kostnader) -9 883 -8 460 -8 374
Kostnadsmotsvarighet, % 51 53 53

1) Omfattar kostnadsmotsvarighetskalkyler för arbetsverksamhet och anstaltsbutiker.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
"Från upphandling till betalning"-besparing (regeringsprogr. 2015) (överföring till moment 33.01.06) 34
"Koncentrering av bokföringen"-besparing (regeringsprogr. 2015) (överföring till moment 33.01.06) 7
Klientdatasystemprojektet (ROTI, f.d. ATJ) (finanseringen 2017) (överföring från moment 28.70.20) 3 500
Klientdatasystemprojektet (ROTI, f.d. ATJ ) (finansieringen 2016) (överföring till moment 28.70.20) -3 200
Projekt för verksamhetslokaler 1 500
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -50
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -1 283
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 1 105
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) 176
Lönejusteringar -1
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -1 130
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -1 137
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -198
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -1 724
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -931
Temporär sänkning av StPL-avgiften -1 355
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -99
Nivåförändring 3 689
Sammanlagt -1 097

2017 budget 210 329 000
2016 II tilläggsb. -250 000
2016 budget 211 426 000
2015 bokslut 228 921 000

74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 400 000 euro.

Av anslaget får högst 1 700 000 euro användas för arbeten vid öppna anstalter för en kommuns, en församlings eller ett allmännyttigt samfunds arbetsprojekt. Anslaget får också användas till markbyggnadsarbeten och till underhåll av nationalegendomar. Arbetsprojekten är kulturhistoriskt värdefulla eller kan förenas med rehabiliteringsverksamhet som delvis bekostas av instansen i fråga. Anslaget får användas särskilt i långtidsprojekt också för utgifter för nödvändiga stödfunktioner som krävs för skapande av förutsättningar för byggnadsprojekt som genomförs som arbete vid öppna anstalter, såsom renovering av fångarnas bostadsrum.

Förklaring:Med anslaget för öppna anstalter kan man sysselsätta fångar och renovera kulturhistoriskt värdefulla objekt. Målet är att sysselsätta i genomsnitt 175 fångar vid öppna anstalter. De öppna anstalternas inkvarteringskapacitet utnyttjas också för att inkvartera uppskattningsvis i genomsnitt 40 fångar som arbetar civilt eller studerar utanför anstalten. Utgifterna för sysselsättning och uppehälle är ca 31 000 euro per fånge och år.


2017 budget 5 400 000
2016 budget 5 400 000
2015 bokslut 5 400 000