Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
              01. Åklagarväsendets omkostnader
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 44 758 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för riksåklagarämbetet, åklagarämbetena och landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland.

Vid nettobudgeteringen beaktas de inkomster som inflyter från EU och de inkomster som inflyter från samarbetet med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för åklagarväsendets verksamhet 2017:

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Behandlingstid   
— genomsnittlig åtalsprövningstid, mån.2,02,02,0
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än 6 mån.2 5662 2002 300
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än ett år264200250
Produktivitet   
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., hela personalen)1)910910927
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., åklagare)1 3151 3241 320
Resurshushållning   
— omkostnader/avgörande (viktad arbetsmängd), euro94,095,097,0

1) I den viktade arbetsmängden beaktas att vissa typer av mål är mera arbetsdryga än andra samtidigt som de binder mera resurser. Den viktade arbetsmängden beräknas utifrån avgjorda mål vilkas arbetsmängd bedöms på basis av brottsbeteckningen enligt den genomsnittliga arbetsmängden. Den viktade arbetsmängden påverkas också av tingsrättsbehandlingar som tagit minst fem sessionsdagar.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter44 01347 03244 818
Bruttoinkomster624060
Nettoutgifter43 95146 992 44 758
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år6 126  
— överförts till följande år8 398  

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Riksåklagarämbetet4 496
De lokala åklagarenheterna38 087
Gemensamma utgifter2 175
Sammanlagt44 758

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bokföringsuppgifter till följd av ändringen av bokföringsenheternas struktur70
Ibruktagandet av statens gemensamma datasystem för ekonomi- och personalförvaltning (Kieku) (anslag av engångsnatur i budgeten för 2016)-135
Tryggande av verksamheten vid Rättsregistercentralen (överföring till moment 25.01.05)-15
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-404
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror26
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015)-37
Löneglidningsbesparing-144
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-40
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-211
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-61
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-614
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-287
Temporär sänkning av StPL-avgiften-369
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-13
Sammanlagt-2 234

2017 budget44 758 000
2016 II tilläggsb.-282 000
2016 budget46 992 000
2015 bokslut46 223 000