Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
              01. Åklagarväsendets omkostnader
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

30. ÅklagarnaPDF-versio

Förklaring: De samhälleliga effektmålen för åklagarväsendet är följande:

Åklagarväsendet är en uppskattad och pålitlig aktör som bidrar till uppkomsten av en allmän negativ inställning gentemot brott. Rättssäkerheten förverkligas i praktiken, det straffrättsliga ansvaret realiseras effektivt och brottsligheten och dess negativa följder minskar, och säkerheten och känslan av säkerhet ökar.

För en part är sådana centrala mätbara faktorer som påverkar kvaliteten och en jämlik behandling det hur snabbt behandlingen sker och skillnaderna i åtalsprövningstiderna mellan åklagarämbetena.

Straffprocessens kvalitet och snabbhet förbättras genom att man utvecklar samarbetet mellan åklagaren och förundersökningsmyndigheten, åklagarnas kunnande och specialisering samt genom användning av det mest ändamålsenliga processförfarandet. Förfarandet med åtalsuppgörelse som trädde i kraft vid ingången av 2015 leder till extra arbete för åklagarna, men sparar tid vid domstolsbehandlingen.

Till de lokala åklagarna inkom år 2015 sammanlagt 83 370 ärenden. Antalet avgjorda ärenden var 83 948. Dessutom avgjordes cirka 210 000 strafforderärenden. Om den nya lagstiftningen om summariska ärenden träder i kraft 2016, behandlar åklagarna i fortsättningen cirka 70 000 summariska ärenden per år. Både antalet inkomna ärenden och antalet avgjorda ärenden beräknas hållas vid ca 83 000—84 000. Det uppskattas att ärendenas så kallade viktade arbetsmängd ökar fortsättningsvis, vilket beror på att andelen krävande ärenden ökar och att dessa mål växer.

År 2017 bereds en organisationsändring inom åklagarväsendet utifrån funktionella utgångspunkter så, att den nya organisationen kan inleda sin verksamhet vid ingången av 2018.

Uppgifter om personalen

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Åklagarväsendet   
Årsverken515534534
— varav åklagare1)357375375
— varav lokala åklagare337357357
Arbetstillfredsställelseindex3,473,53,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.5,86,06,0

1) Till åklagarna räknas även konsultativa tjänstemän, överinspektörer och jurister vid riksåklagarämbetet.

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 44 758 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för riksåklagarämbetet, åklagarämbetena och landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland.

Vid nettobudgeteringen beaktas de inkomster som inflyter från EU och de inkomster som inflyter från samarbetet med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för åklagarväsendets verksamhet 2017:

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Behandlingstid   
— genomsnittlig åtalsprövningstid, mån.2,02,02,0
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än 6 mån.2 5662 2002 300
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än ett år264200250
Produktivitet   
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., hela personalen)1)910910927
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., åklagare)1 3151 3241 320
Resurshushållning   
— omkostnader/avgörande (viktad arbetsmängd), euro94,095,097,0

1) I den viktade arbetsmängden beaktas att vissa typer av mål är mera arbetsdryga än andra samtidigt som de binder mera resurser. Den viktade arbetsmängden beräknas utifrån avgjorda mål vilkas arbetsmängd bedöms på basis av brottsbeteckningen enligt den genomsnittliga arbetsmängden. Den viktade arbetsmängden påverkas också av tingsrättsbehandlingar som tagit minst fem sessionsdagar.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter44 01347 03244 818
Bruttoinkomster624060
Nettoutgifter43 95146 992 44 758
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år6 126  
— överförts till följande år8 398  

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Riksåklagarämbetet4 496
De lokala åklagarenheterna38 087
Gemensamma utgifter2 175
Sammanlagt44 758

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bokföringsuppgifter till följd av ändringen av bokföringsenheternas struktur70
Ibruktagandet av statens gemensamma datasystem för ekonomi- och personalförvaltning (Kieku) (anslag av engångsnatur i budgeten för 2016)-135
Tryggande av verksamheten vid Rättsregistercentralen (överföring till moment 25.01.05)-15
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-404
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror26
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015)-37
Löneglidningsbesparing-144
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-40
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-211
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-61
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-614
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-287
Temporär sänkning av StPL-avgiften-369
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-13
Sammanlagt-2 234

2017 budget44 758 000
2016 II tilläggsb.-282 000
2016 budget46 992 000
2015 bokslut46 223 000