Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
              01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakningPDF-versio

Förklaring: Justitieministeriet ställer upp följande samhälleliga effektmål för utsökningsväsendet och de centrala åtgärder som är nödvändiga för att genomföra dessa för år 2017:

  • — Den elektroniska ärendehanteringen och tjänsterna är kundorienterade. År 2017 ligger fokus på att utveckla och bygga upp elektroniska tjänster som är riktade till medborgarna och intressentgrupper som en del av utsökningsväsendets strukturomvandling (URA).
  • — Möjligheterna att begå ekonomiska brott och dra nytta av dem minskar. År 2017 betonas myndighetssamarbetet. Specialindrivningen inom utsökningsväsendet bibehålls som riksomfattande och bekämpningen av grå ekonomi utvecklas som en del av strukturomvandlingen.
  • — Rättsäkerheten förverkligas i praktiken, i samhället råder en god betalningsmoral och kreditsamhället är fungerande. För att uppnå målen arbetar man på lika grunder och förutsebart samt sörjer för att indrivningen är resultatrik. Ett enhetligt arbetssätt inom utsökningsväsendet främjas bland annat genom utbildning. För att säkerställa att verksamheten ger resultat satsas det särskilt på att realiseringsprocesserna är ändamålsenliga och resurserna tillräckliga.

Justitieministeriet ställer upp följande resultatmål för utsökningsväsendets verksamhet och de centrala åtgärder som är nödvändiga för att genomföra dessa för år 2017:

Krävande fall har skötts mycket väl och jämlikheten mellan klienterna har förverkligats. Behandlingskedjorna och behandlingsförfarandena bestäms enligt ärendets art och svårighetsgrad. Organisationsstrukturen och nätverket av verksamhetsställen är ändamålsenliga och stöder stärkandet av personalens kompetens. Informationssystemen är användarvänliga och stöder verksamheten. För att förverkliga dessa mål går man inom ramen för utsökningsväsendets strukturomvandling från planering av ändringar av datasystemen, arbetsgången, organisationen och lagstiftningen till att genomföra ändringarna. En regeringsproposition lämnas om det andra skedet av den lagstiftningsreform som anknyter till projektet. Enligt de mål som ställts av justitieministeriet ska projektet vara slutfört 2018. Myndighetssamarbetet utvecklas med utnyttjande av informationsteknik.

För konkursombudsmannens byrå är målen och de viktigaste åtgärderna att främja ett effektivt konkursförfarande, utveckla god praxis för konkursförvaltning och företagssanering genom utbildning och rekommendationer, samt att främja bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten i samband med konkurser genom att göra tillräckligt med särskilda granskningar och offentliga utredningar.

Uppgifter om personalen

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Riksfogdeämbetet   
Årsverken26321)331)
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.5,25,05,0
Arbetstillfredsställelseindex3,993,993,99
    
Utsökningsverken   
Årsverken1 1961 1501 128
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.9,09,29,2
Arbetstillfredsställelseindex3,453,453,45
    
Konkursombudsmannens byrå   
Årsverken10,810,810
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.4,344
Arbetstillfredsställelseindex3,183,43,6

1) Omfattar personalen vid URA-projektbyrån.

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 103 383 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för Riksfogdeämbetet, utsökningsverken, landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland och konkursombudsmannens byrå.

Vid nettobudgeteringen beaktas de inkomster som inflyter från EU, de inkomster som inflyter från samarbete med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten samt de ersättningar som tas ut för specialrevisioner som utförs av konkursombudsmannens byrå.

Förklaring: Till utsökning beräknas år 2017 inkomma 2,9 mn ärenden (2,6 mn ärenden år 2015, uppskattningsvis 2,9 mn ärenden år 2016). Antalet gäldenärer som årligen är föremål för utsökning har de senaste åren hållits rätt så stabilt (536 000 olika gäldenärer 2014 och 540 000 olika gäldenärer 2015). Antalet nya gäldenärer, dvs. gäldenärer som inte haft ärenden anhängiga året innan, var år 2015 sammanlagt 164 174 (160 835 år 2014).

Antalet konkurs- och företagssaneringsförfaranden minskade 2015 jämfört med nivån året innan. Dock kräver tillsynsarbetet i flera exceptionella tillsynsärenden och vid offentliga utredningar betydande satsningar. Våren 2016 stod ca 3 400 anhängiga konkursförfaranden under övervakning av konkursombudsmannens byrå, och 470 av dem var offentliga utredningar.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för utsökningsväsendets och konkursombudsmannens byrås verksamhet 2017:

Tabell med nyckeltal

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål/uppskattning
    
Ärenden som behandlats (1 000 st.)2 7462 8002 800
Indrivet (mn euro)1 0901 000980
Kostnader per indriven euro (euro)0,090,10,1
Förhållandet mellan indrivna och medellösa fordringar   
Av antal ärenden, %474545
Av belopp, %514545
Genomsnittlig behandlingstid, mån.6,97,37,5
Resurshushållning (€/behandlat ärende)373737
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.)2 4162 3002 345
Från specialindrivningen redovisats direkt till borgenärerna (mn euro)292020
Belopp som specialindrivningen tagit upp till behandling (mn euro)147100100
Särskilda granskningar av konkursbon115110110
Inleds offentliga utredningar av konkursbon596060
Utsökningsklagan antal497070
Utsökningsklagan behandlingstid, mån.566

I inkomster av utsökningsavgifter beräknas 73 000 000 euro inflyta under moment 12.25.20. Inkomsterna av utsökningsavgifterna motsvarar ca 70 % av de totala utgifterna för utsökningsverken.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter102 731111 042 103 553
Bruttoinkomster302120170
Nettoutgifter102 429110 922103 383
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år10 276  
— överförts till följande år11 570  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bokföringsuppgifter till följd av ändringen av bokföringsenheternas struktur70
Ibruktagandet av statens gemensamma datasystem för ekonomi- och personalförvaltning (Kieku) (anslag av engångsnatur i budgeten för 2016)-135
IKT-projektet inom utsökningsväsendets strukturreform (URA IKT) (2016 års finansiering) (överföring till moment 28.70.20)-5 384
IKT-projektet inom utsökningsväsendets strukturreform (URA IKT) (2017 års finansiering) (överföring från moment 28.70.20)2 899
Tryggande av verksamheten vid Rättsregistercentralen (överföring till moment 25.01.05)-35
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-911
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror52
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015)-90
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-720
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-506
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-136
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-1 150
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-640
Temporär sänkning av StPL-avgiften-829
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-24
Sammanlagt-7 539

2017 budget103 383 000
2016 II tilläggsb.-777 000
2016 budget110 922 000
2015 bokslut103 723 000