Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2017

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 61 165 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som föranleds staten på grund av ordnandet av sådana rättshjälps- och intressebevakningstjänster som avses i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016).

Vid nettobudgeteringen beaktats inte sådana i 18 § i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt avsedda arvoden och ersättningar som tas ut av huvudmännen för den allmänna intressebevakningen.

Av de inkomster som nettobudgeteras under momentet budgeteras en rättshjälpsmottagares förlorande motparts ersättningar för rättegångskostnaderna enligt kontantprincipen.

Förklaring:Det beräknas att 56 000 ärenden inkommer till rättshjälpsbyråerna år 2017 (48 600 ärenden 2015 och uppskattningen för 2016 är 50 000 ärenden). Det beräknas att det år 2017 görs 10 000 rättshjälpsbeslut för asylsökande som ansöker om internationellt skydd (8 400 år 2015 och uppskattningen 10 000 för år 2016). Målet för kötiden vid rättshjälpsbyråerna är i medeltal 11 dagar år 2017 (år 2015 och uppskattning för år 2016 12 dagar).

Av de ärenden som kom in till rättshjälpsbyråerna år 2015 var 85 % civil- och förvaltningsrättsliga ärenden och 15 % brottmål. Antalet ärenden som gäller asyl och familjeåterförening för asylsökande som ansöker om internationellt skydd har ökat avsevärt. Målet är att antalet asylärenden som inkommer till rättshjälpsbyråerna för behandling är 6 000 år 2017 (145 ärenden år 2015 och målet för 2016 2 000 ärenden).

Rättshjälpstjänster och tjänster inom den allmänna intressebevakningen köps från kommunerna och privata tjänsteproducenter när det är nödvändigt för att säkerställa den regionala tillgången till tjänsterna. De köpta tjänsternas andel är 12 % år 2017 (år 2015 och uppskattning för år 2016 11 %).

Det beräknas att 6 500 ärenden inkommer till konsumenttvistenämnden år 2017 (5 700 ärenden 2015 och uppskattningen för 2016 6 500 ärenden). Målet är att den totala behandlingstiden är under 9 månader år 2017.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt uppställt följande mål för rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens verksamhet 2017:

Rättshjälp

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Ärenden som behandlats, st. 48 399 50 038 56 000
Rättshjälpsinfo, antal gånger 2 457 8 000 8 000
Rättshjälpsbeslut för privata ombud, st. 31 526 39 500 43 500
Resurshushållning (euro/viktad arbetsmängd) 113 125 130
Produktivitet (viktad arbetsmängd/årsv.) 476 490 505

Allmän intressebevakning

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Antal huvudmän, st. 37 331 38 100 38 900
— rättshjälpsbyråerna som intressebevakare 33 496 34 000 34 800
— intressebevakning i form av köpta tjänster 3 835 4 100 4 100
Resurshushållning, (bruttoutgifter/huvudman) 840 843 845
Produktivitet (antalet huvudmän/årsv.) 61 61 61

Konsumenttvistenämnden

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Besvär som behandlats, st. 5 608 6 400 6 400
Resurshushållning (€/behandlat ärende) 394 352 354
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.) 175 202 208
Total behandlingstid, mån. 10,4 9,2 8,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 65 783 65 965 66 365
Bruttoinkomster 5 272 5 200 5 200
Nettoutgifter 60 511 60 765 60 165
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 22 732    
— överförts till följande år 22 297    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom rättshjälpen (Offentligrättslig verksamhet, 1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 3 759 3 700 3 800
— övriga intäkter 73 - -
Intäkter sammanlagt 3 832 3 700 3 800
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 6 609 6 500 6 600
       
Kostnadstäckning (intäkter - kostnader) -2 777 -2 800 -2 800
Kostnadsmotsvarighet, % 58 57 58

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom rättshjälpen (Företagsekonomisk verksamhet, 1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 1 528 1 530 1 620
— övriga intäkter 23 - -
Intäkter sammanlagt 1 551 1 530 1 620
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 825 1 700 1 800
       
Kostnadstäckning (intäkter - kostnader) -274 -170 -180
Kostnadsmotsvarighet, % 85 90 90

Bestämmelser om arvoden för rättshjälp finns i statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (290/2008).

I arvoden som enligt lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) tas ut beräknas ca 23 300 000 euro inflyta under moment 12.25.15. Beloppet på arvoden för intressebevakare motsvarar ca 70 % av de sammanlagda utgifterna för den allmänna intressebevakningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Asylsökandes rättssäkerhet (ändring i behovskalkylen) 3 047
Bruttobudgetering av allmänna intressebevakningstjänster 312
Tryggande av verksamheten vid Rättsregistercentralen (överföring till moment 25.01.05) -20
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -559
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 13
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) -44
Löneglidningsbesparing -100
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -90
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -300
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -84
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -830
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -396
Temporär sänkning av StPL-avgiften -504
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -45
Sammanlagt 400

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget 61 165 000
2016 II tilläggsb. 1 109 000
2016 budget 60 765 000
2015 bokslut 60 076 000