Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2017

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 256 702 000 euro.

Anslaget får också användas till utgifter som föranleds av lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) och till betalning av överföringsutgifter till advokatförbundet i enlighet med 24 § 2 mom. i lagen.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt en princip som motsvarar prestationsprincipen.

Vid nettobudgeteringen beaktas inte som inkomster avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015), och inte som utgifter avskrivningar till följd av dessa.

Förklaring:I fråga om hovrätternas genomsnittliga behandlingstider är målet att de regionala skillnaderna i behandlingstiderna inte blir längre. Ett mål är också att andelen ärenden som varit anhängiga i över ett år är under 7 % av de anhängiga ärendena.

Målet är att förhindra att den totala tiden för behandling av ärenden förlängs. Den totala behandlingstiden för ärenden som länge har varit föremål för förundersökning och åtalsprövning eller i tingsrättsskedet ska beaktas. Hovrätterna strävar efter att behandlingstiden för ärenden som i tidigare skeden har varit under behandling i över tre år är högst 12 månader i hovrätten.

I fråga om omfattande tvistemål som avgörs i huvudförhandling vid tingsrätterna är målet att 35 % avgörs inom mindre än 6 månader och att högst 25 % har en behandlingstid på över ett år.

För brottmål är målet att den genomsnittliga behandlingstiden inte vid någon tingsrätt ska vara över 3 månader längre än genomsnittet för hela landet. Dessutom är målet att behandlingstiden i 45 % av brottmålen är högst 2 månader och att behandlingstiden överstiger 9 månader i högst 10 % av brottmålen. Målet är att förhindra att den totala tiden för behandling av ärenden förlängs. Den totala behandlingstiden för ärenden som länge har varit föremål för förundersökning och åtalsprövning ska beaktas när det gäller brottmål.

I fråga om förvaltningsdomstolarna är målet att de regionala skillnaderna i behandlingstiderna inte blir längre.

Utlänningsärendena utgör en betydande andel av de ärenden som kommer in till förvaltningsdomstolarna. Asylärendena hör till kategorin utlänningsärenden. Målet är att asylärendena behandlas snabbt så att den genomsnittliga behandlingstiden för dessa ärenden är mindre än sex månader.

Tabell med nyckeltal

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål/uppskattning
       
Hovrätterna      
Avgjorda ärenden, st. 9 855 9 500 9 500
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 6,1 6,0 6,0
Resurshushållning (€/arbetsmängd) 1 530 1 600 1 600
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.) 56 55 55
       
Tingsrätterna      
Avgjorda ärenden totalt, st. 484 813 460 000 460 000
— Brottmål 52 917 55 000 55 000
— Omfattande tvistemål 9 885 10 500 10 500
— Summariska ärenden 343 990 300 000 300 000
       
Genomsnittlig behandlingstid, mån.      
— Brottmål 4,0 4,0 4,0
— Omfattande tvistemål 9,3 10,0 9,5
— Summariska ärenden 2,7 2,5 2,5
— Skuldsaneringsärenden 6,1 6,0 6,0
Resurshushållning (€/arbetsmängd) 635 650 650
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.) 115 120 120
       
Förvaltningsdomstolarna      
Avgjorda ärenden, st. 20 002 25 000 27 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 8,5 7,5 7,5
Resurshushållning (€/arbetsmängd) 1 125 1 100 1 100
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.) 72 73 73
       
Försäkringsdomstolen      
Avgjorda ärenden, st. 6 656 7 000 7 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 13,3 12,0 12,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende) 1 206 1 100 1 100
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 63 68 68
       
Marknadsdomstolen      
Avgjorda ärenden, st. 934 900 900
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 6,4 6,0 6,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende) 3 792 4 500 4 500
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 23 20 20
       
Arbetsdomstolen      
Avgjorda ärenden, st. 144 150 150
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 7,0 6,0 6,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende) 6 700 6 400 6 400
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 16 20 20

I avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015) för domstolarnas prestationer beräknas 45,28 mn euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 251 498 263 264 257 152
Bruttoinkomster 831 500 450
Nettoutgifter 250 667 262 764 256 702
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 36 709    
— överförts till följande år 34 018    

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Allmänna domstolarna 171 433
Förvaltningsdomstolarna 53 654
Informationsförvaltningsutgifter och övriga utgifter 31 615
Sammanlagt 256 702

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anhopade domstolar -1 500
Asylsökandes rättsäkerhet och familjeåterföreningar 870
Databanksprojektets (AIPA) infrastruktur för sammanträdessalar 3 000
Projekt för att skapa ett verksamhetsstyrnings- och dokumenthanteringssystem för förvaltningsdomstolarna (HAIPA) (2016 års finansiering) (överföring till moment 28.70.20) -1 441
Projekt för att skapa ett verksamhetsstyrnings- och dokumenthanteringssystem för förvaltningsdomstolarna (HAIPA) (2017 års finansiering) (överföring från moment 28.70.20) 5 680
Tryggande av verksamheten vid Rättsregistercentralen (överföring till moment 25.01.05) -80
Åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (finansieringen 2016) (överföring till moment 28.70.20) -6 000
Åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (finansieringen 2017) (överföring från moment 28.70.20) 3 100
Ändringar i budgeteringen av intäkter (nettning av vigselförrättningsarvoden och nettobudgetering på inkomstkonto av avskrivningar av intäkter från domstolsavgifter) -240
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -1 901
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 226
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) 1
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -180
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -1 209
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -296
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -2 890
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1 392
Temporär sänkning av StPL-avgiften -1 752
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -58
Sammanlagt -6 062

2017 budget 256 702 000
2016 II tilläggsb. -1 526 000
2016 budget 262 764 000
2015 bokslut 247 976 000