Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
              01. Högsta domstolens omkostnader
              02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader
              03. Omkostnader för övriga domstolar
              04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens omkostnader
              50. Ersättningar till privata rättsbiträden
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 109 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas inte som inkomster avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015), och inte som utgifter avskrivningar till följd av dessa.

Förklaring: Högsta förvaltningsdomstolen avgör som högsta rättsinstans de besvär som anförts över förvaltningsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolen övervakar också förvaltningsprocessen.

Inemot 90 % av alla ärenden som avgörs av högsta förvaltningsdomstolen gäller beslut som meddelats av regionala förvaltningsdomstolar. Dessutom avgör högsta förvaltningsdomstolen bl.a. besvär som har anförts över marknadsdomstolens samt statsrådets och ministeriernas beslut. Till de största kategorierna av ärenden som kommer in till högsta förvaltningsdomstolen hör utlänningsfrågor, social- och hälsovård, byggande och miljöfrågor, beskattning, statsrätt och allmän förvaltning samt ekonomisk verksamhet, såsom konkurrensärenden och offentlig upphandling. Största delen av utlänningsärendena gäller förvaltningsdomstolens avslagsbeslut i asylärenden. Antalet personer som ansökte om internationellt skydd ökade märkbart 2015. Antalet besvär som gäller asyl förväntas öka avsevärt år 2017. Man strävar efter att avgöra sådana utlänningsärenden där besvärstillstånd inte beviljas på under tre månader. Målet för sådana utlänningsärenden där besvärstillstånd beviljas är att behandlingstiden är högst tio månader.

Målet är att av ärendena avgörs 30 % inom mindre än sex månader och 20 % inom 6—9 månader. Behandlingstider på över 24 månader får förekomma endast i undantagsfall, närmast i fråga om ärenden som väntar på förhandsavgörande av Europeiska unionens domstol.

Tabell med nyckeltal

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål/uppskattning
    
Avgjorda ärenden, st.4 0125 5006 000
— Utlänningsärenden8522 4003 000
— Övriga ärenden3 1603 1003 000
Genomsnittlig behandlingstid (mån.)10,810,57,5
— Utlänningsärenden7,76,04,0
— Övriga ärenden11,811,511,0
Funktionell effektivitet   
— resurshushållning (€/avgjort ärende)2 6312 6502 350
— produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)424349

I avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015) för högsta förvaltningsdomstolens prestationer beräknas 600 000 euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter10 55215 396 13 106
Bruttoinkomster-410-3
Nettoutgifter10 55615 386 13 109
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 015  
— överförts till följande år1 368  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Asylsökandes rättsäkerhet och familjeåterföreningar-1 800
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-100
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror17
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015)-4
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-10
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-53
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-16
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-152
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-73
Temporär sänkning av StPL-avgiften-84
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-2
Sammanlagt-2 277

2017 budget13 109 000
2016 II tilläggsb.-67 000
2016 budget15 386 000
2015 bokslut10 909 000