Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
              01. Högsta domstolens omkostnader
              02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader
              03. Omkostnader för övriga domstolar
              04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens omkostnader
              50. Ersättningar till privata rättsbiträden
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

10. Domstolar och rättshjälpPDF-versio

Förklaring: Välfungerande och effektiva domstolar är en förutsättning för realiseringen av ett rättsskydd som motsvarar kraven enligt de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, samt för en rättssäkerhet som krävs både i den ekonomiska verksamheten och vid ordnandet av medborgarnas inbördes relationer. Upprätthållandet av den allmänna ordningen och säkerheten och utredandet av konflikter på lika villkor utifrån på förhand fastställda allmänna regler förutsätter ett välfungerande rättssystem. Det oberoende domstolsväsendet ska trygga att var och en kan i samhället lita på att deras rättigheter tillgodoses.

Ett effektmål är att tvistemål, brottmål och förvaltningsprocessärenden avgörs utan dröjsmål, högklassigt och förmånligt. Domstolarnas arbetsredskap utvecklas så att de blir användarvänliga och stöder verksamheten, så att man vid rättegångar i så stor utsträckning som möjligt kan utnyttja elektroniskt material. Arbetsmetoderna och verksamhetssätten kan då utvecklas till sådana att de stöder behandling av ärenden utan dröjsmål och högklassigt. Det är ytterst viktigt att domstolarna deltar i arbetet med utveckling av system och arbetsmetoder. De nya arbetsmetoderna ska tas i bruk effektivt.

Bestämmelserna om domstolarnas organisation förnyas genom att en domstolslag stiftas. Detta inverkar på domstolarnas verksamhet som en helhet. Målet för den reform som ingår i nämnda lag och som kompletterar det nuvarande utbildningssystemet och gäller utbildningen av personalen inom rättsskipningen är att för sin del trygga en högklassig rättsskipning. De olika rättsinstansernas roller och uppgifter ska vara tydliga. Rättegångens tyngdpunkt ska vara i den första instansen. En högklassigt fungerande första instans ökar förtroendet och minskar behovet för ändringssökande. De högre rättsinstansernas verksamhet ska koncentrera sig till prejudikat.

Ett effektmål är att de grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna förverkligas vid behandlingen av ärenden och i avgörandena. Behandlingskedjorna och rättegångsförfarandena ska bestämmas enligt ärendenas beskaffenhet och det hur krävande de är. Rättsskyddsuppgifterna regleras inte bara i den nationella lagstiftningen utan även genom internationella fördrag. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna bedömer genom sin rättspraxis hur medlemsstaterna iakttar de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter. För att trygga tillgången till domstolstjänster genomförs en omorganisering av domstolsväsendet och domstolsförvaltningen. Med hjälp av större enheter tryggas stärkandet av kunnandet, specialkunnandet, kvaliteten och produktiviteten. I samband med strukturomvandlingarna minskas de olägenheter som medförs av större avstånd genom att möjligheterna till elektronisk ärendehantering och arbetsmetoder som är oberoende av platsen ökas.

Ett effektmål är att domstolsverksamheten är öppen. Det informeras aktivt om domstolarnas verksamhet och avgöranden.

Vid de allmänna domstolarna behandlas och avgörs åtalsärenden som gäller straffrättsligt ansvar samt tvistemål och ansökningsärenden som gäller rättsförhållanden av privaträttslig natur. De allmänna domstolarna ser således till att det straffrättsliga ansvaret realiseras inom alla områden av privat och samhällelig verksamhet. De ansvarar även för att enskilda, företag och andra sammanslutningar garanteras rättsskydd i sina inbördes relationer och även i relation till offentliga samfund när det inte är fråga om tillämpning av förvaltningsrättslig lagstiftning.

I regeringsprogrammet har man uppställt som mål att användningsområdet för strafforder utvidgas genom att man från underrätterna överför till ett summariskt förfarande sådana brottmål i vilka kan utdömas böter eller fängelse i högst två år. Detta skulle minska på antalet ärenden som inkommer till de allmänna domstolarna.

Hos förvaltningsdomstolarna söks ändring i myndighetsbeslut som fattats inom olika förvaltningsområden och på olika förvaltningsnivåer. Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden, men även andra förvaltningsdomstolars avgöranden, styr lagligheten och förverkligandet av rättssäkerheten inom hela den offentliga maktutövningen. Avgörandena inverkar även på samhällets verksamhet och konkurrensförmåga. Såväl för individen som för samhället är det viktigt att trygga en snabb handläggning av ärenden samt rättssäkerheten hos besluten.

I regeringsprogrammet har som ett mål inskrivits att antalet ärenden vid högsta förvaltningsdomstolen minskas och att vid förvaltningsdomstolarna utvidgas användningsområdet för bl.a. förfarandet med rättelseyrkande. Justitieministeriet har samarbetat intensivt med andra förvaltningsområden vad gäller lagberedningen, och ett mål är att det inom varje förvaltningsområde i bestämmelserna om ändringssökande beaktas möjligheterna att rätta myndigheters beslut utan domstolsbehandling.

Målet med rättshjälpen och den allmänna intressebevakningen är att var och en ska få nödvändig hjälp med lösandet av sina rättsliga problem även om ens ekonomiska situation är svag. Rättshjälp och allmän intressebevakning erbjuds så att det är ändamålsenligt totalekonomiskt sett.

Effektmål för rättshjälpen och den allmänna intressebevakningen
  • — Skyddet för den svagare parten tillgodoses. Behandlingen av asylärenden i fråga om asylsökande som ansöker om internationellt skydd effektiveras genom att omfattningen på rättshjälpen begränsas, behörighetskraven för biträdena granskas och det föreskrivs om fasta arvoden per ärende för skötseln av uppgiften som biträde
  • — Rättssäkerheten förverkligas i praktiken. Behandlingskedjorna och behandlingsförfarandena bestäms enligt ärendets art och svårighetsgrad. Processerna för advokatverksamheten inom rättshjälpen utvecklas genom att förenhetliga verksamhetssätten. Den allmänna intressebevakningens processer utvecklas så att de motsvarar bästa praxis. Verksamhetssätten och förfaringssätten i fråga om behandlingsprocessen för konsumenttvistenämndens klagomål utvecklas. Rättshjälpsbyråernas struktur förnyas och förvaltningen lättas genom att ekonomi- och personalförvaltningens uppgifter koncentreras till sex rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt som fungerar som ämbetsverk. Strukturomvandlingen träder i kraft den 1 oktober 2016.
  • — Ett juridiskt problem avgörs i ett så tidigt skede som möjligt. Den juridiska rådgivningen vid rättshjälpsbyråerna utvecklas så att den blir mera kundorienterad.
  • — Rådgivningstjänsterna är lättillgängliga. Vid rättshjälpsbyråerna skapas mångsidiga former för juridisk rådgivning.
  • — Den elektroniska ärendehanteringen och de elektroniska tjänsterna är kundorienterade. Distansservicen för rättshjälpen och intressebevakningen utvidgas.

Uppgifter om personalen1)

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Domstolarna   
Antal anställda, årsv.3 1393 1703 170
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.7,18,08,0
Rättshjälpsbyråerna och konsumenttvistenämnden   
Antal anställda, årsv.9941 0191 063
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.10,210,010,0

1) På grund av den kraftiga ökningen av antalet asylsökande har man inom justitieministeriets förvaltningsområde ökat de resurser som anknyter till rättssäkerheten för de som ansöker om internationellt skydd. Ökningen av antalet årsverken både vid domstolarna och rättshjälpsbyråerna förklaras med detta. Personalens arbetstillfredsställelse följs upp årligen så att enkäter riktas till särskilda grupper av ämbetsverk med visst antals års mellanrum.

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 627 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas inte som inkomster avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015), och inte som utgifter avskrivningar till följd av dessa.

Förklaring: Högsta domstolen är den högsta domstolen i tviste- och brottmål. Dess uppgift är att utifrån systemet med besvärstillstånd, genom att undersöka och avgöra enskilda besvärsärenden, ge sådana prejudikat för tolkning och tillämpning av lag som styr rättspraxis och gör den enhetligare. Dessutom behandlar och avgör högsta domstolen ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och avger utlåtanden till republikens president i benådningsärenden och ärenden som gäller Ålands självstyrelse. Högsta domstolen övervakar de lägre domstolarnas rättsskipning.

I vissa rättsliga frågor är det nödvändigt att snabbt få ett förhandsavgörande, något som gör avgörandena i lägre instans enhetligare och minskar antalet överklaganden. Målet är att högst 70 % av de besvärsärenden som är anhängiga vid utgången av år 2017 (ärenden som beviljats besvärstillstånd och direkta besvär) har varit anhängiga längre än 12 månader. Målet på lång sikt är att av de besvärsärenden som är anhängiga har minst 33 % varit anhängiga mindre än 9 månader, ca 33 % varit anhängiga 9—12 månader och högst 33 % varit anhängiga längre än 12 månader.

Tabell med nyckeltal

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål/uppskattning
    
Avgjorda ärenden, st.2 3782 4502 450
— avgöranden i sak i besvärsärenden119130130
— offentliggjorda avgöranden106100100
Genomsnittlig behandlingstid (mån.)   
— alla ärenden6,97,57,5
— ärenden som gäller besvärstillstånd5,26,56,5
— avgöranden i sak 23,020,018,0
Funktionell effektivitet   
— resurshushållning (€/avgjort ärende)3 7573 6743 675
— produktivitet (beslut/årsv.)333333

I avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015) för högsta domstolens prestationer beräknas 320 000 euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter8 9409 0208 638
Bruttoinkomster6311
Nettoutgifter 8 9349 0178 627
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år757  
— överförts till följande år832  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-73
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror19
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015)2
Löneglidningsbesparing-26
Lönejusteringar-3
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-20
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-44
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-11
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-111
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-53
Temporär sänkning av StPL-avgiften-68
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-2
Sammanlagt-390

2017 budget8 627 000
2016 II tilläggsb.-49 000
2016 budget9 017 000
2015 bokslut9 009 000

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 109 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas inte som inkomster avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015), och inte som utgifter avskrivningar till följd av dessa.

Förklaring: Högsta förvaltningsdomstolen avgör som högsta rättsinstans de besvär som anförts över förvaltningsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolen övervakar också förvaltningsprocessen.

Inemot 90 % av alla ärenden som avgörs av högsta förvaltningsdomstolen gäller beslut som meddelats av regionala förvaltningsdomstolar. Dessutom avgör högsta förvaltningsdomstolen bl.a. besvär som har anförts över marknadsdomstolens samt statsrådets och ministeriernas beslut. Till de största kategorierna av ärenden som kommer in till högsta förvaltningsdomstolen hör utlänningsfrågor, social- och hälsovård, byggande och miljöfrågor, beskattning, statsrätt och allmän förvaltning samt ekonomisk verksamhet, såsom konkurrensärenden och offentlig upphandling. Största delen av utlänningsärendena gäller förvaltningsdomstolens avslagsbeslut i asylärenden. Antalet personer som ansökte om internationellt skydd ökade märkbart 2015. Antalet besvär som gäller asyl förväntas öka avsevärt år 2017. Man strävar efter att avgöra sådana utlänningsärenden där besvärstillstånd inte beviljas på under tre månader. Målet för sådana utlänningsärenden där besvärstillstånd beviljas är att behandlingstiden är högst tio månader.

Målet är att av ärendena avgörs 30 % inom mindre än sex månader och 20 % inom 6—9 månader. Behandlingstider på över 24 månader får förekomma endast i undantagsfall, närmast i fråga om ärenden som väntar på förhandsavgörande av Europeiska unionens domstol.

Tabell med nyckeltal

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål/uppskattning
    
Avgjorda ärenden, st.4 0125 5006 000
— Utlänningsärenden8522 4003 000
— Övriga ärenden3 1603 1003 000
Genomsnittlig behandlingstid (mån.)10,810,57,5
— Utlänningsärenden7,76,04,0
— Övriga ärenden11,811,511,0
Funktionell effektivitet   
— resurshushållning (€/avgjort ärende)2 6312 6502 350
— produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)424349

I avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015) för högsta förvaltningsdomstolens prestationer beräknas 600 000 euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter10 55215 396 13 106
Bruttoinkomster-410-3
Nettoutgifter10 55615 386 13 109
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 015  
— överförts till följande år1 368  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Asylsökandes rättsäkerhet och familjeåterföreningar-1 800
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-100
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror17
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015)-4
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-10
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-53
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-16
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-152
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-73
Temporär sänkning av StPL-avgiften-84
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-2
Sammanlagt-2 277

2017 budget13 109 000
2016 II tilläggsb.-67 000
2016 budget15 386 000
2015 bokslut10 909 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 256 702 000 euro.

Anslaget får också användas till utgifter som föranleds av lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) och till betalning av överföringsutgifter till advokatförbundet i enlighet med 24 § 2 mom. i lagen.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt en princip som motsvarar prestationsprincipen.

Vid nettobudgeteringen beaktas inte som inkomster avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015), och inte som utgifter avskrivningar till följd av dessa.

Förklaring: I fråga om hovrätternas genomsnittliga behandlingstider är målet att de regionala skillnaderna i behandlingstiderna inte blir längre. Ett mål är också att andelen ärenden som varit anhängiga i över ett år är under 7 % av de anhängiga ärendena.

Målet är att förhindra att den totala tiden för behandling av ärenden förlängs. Den totala behandlingstiden för ärenden som länge har varit föremål för förundersökning och åtalsprövning eller i tingsrättsskedet ska beaktas. Hovrätterna strävar efter att behandlingstiden för ärenden som i tidigare skeden har varit under behandling i över tre år är högst 12 månader i hovrätten.

I fråga om omfattande tvistemål som avgörs i huvudförhandling vid tingsrätterna är målet att 35 % avgörs inom mindre än 6 månader och att högst 25 % har en behandlingstid på över ett år.

För brottmål är målet att den genomsnittliga behandlingstiden inte vid någon tingsrätt ska vara över 3 månader längre än genomsnittet för hela landet. Dessutom är målet att behandlingstiden i 45 % av brottmålen är högst 2 månader och att behandlingstiden överstiger 9 månader i högst 10 % av brottmålen. Målet är att förhindra att den totala tiden för behandling av ärenden förlängs. Den totala behandlingstiden för ärenden som länge har varit föremål för förundersökning och åtalsprövning ska beaktas när det gäller brottmål.

I fråga om förvaltningsdomstolarna är målet att de regionala skillnaderna i behandlingstiderna inte blir längre.

Utlänningsärendena utgör en betydande andel av de ärenden som kommer in till förvaltningsdomstolarna. Asylärendena hör till kategorin utlänningsärenden. Målet är att asylärendena behandlas snabbt så att den genomsnittliga behandlingstiden för dessa ärenden är mindre än sex månader.

Tabell med nyckeltal

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål/uppskattning
    
Hovrätterna   
Avgjorda ärenden, st.9 8559 5009 500
Genomsnittlig behandlingstid, mån.6,16,06,0
Resurshushållning (€/arbetsmängd)1 5301 6001 600
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.)565555
    
Tingsrätterna   
Avgjorda ärenden totalt, st.484 813460 000460 000
— Brottmål52 91755 00055 000
— Omfattande tvistemål9 88510 50010 500
— Summariska ärenden343 990300 000300 000
    
Genomsnittlig behandlingstid, mån.   
— Brottmål4,04,04,0
— Omfattande tvistemål9,310,09,5
— Summariska ärenden2,72,52,5
— Skuldsaneringsärenden6,16,06,0
Resurshushållning (€/arbetsmängd)635650650
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.)115120120
    
Förvaltningsdomstolarna   
Avgjorda ärenden, st.20 00225 00027 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån.8,57,57,5
Resurshushållning (€/arbetsmängd)1 1251 1001 100
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.)727373
    
Försäkringsdomstolen   
Avgjorda ärenden, st.6 6567 0007 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån.13,312,012,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende)1 2061 1001 100
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)636868
    
Marknadsdomstolen   
Avgjorda ärenden, st.934900900
Genomsnittlig behandlingstid, mån.6,46,06,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende)3 7924 5004 500
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)232020
    
Arbetsdomstolen   
Avgjorda ärenden, st.144150150
Genomsnittlig behandlingstid, mån.7,06,06,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende)6 7006 4006 400
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)162020

I avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015) för domstolarnas prestationer beräknas 45,28 mn euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter251 498263 264257 152
Bruttoinkomster831500450
Nettoutgifter250 667262 764256 702
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år36 709  
— överförts till följande år34 018  

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Allmänna domstolarna 171 433
Förvaltningsdomstolarna53 654
Informationsförvaltningsutgifter och övriga utgifter31 615
Sammanlagt256 702

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Anhopade domstolar-1 500
Asylsökandes rättsäkerhet och familjeåterföreningar870
Databanksprojektets (AIPA) infrastruktur för sammanträdessalar3 000
Projekt för att skapa ett verksamhetsstyrnings- och dokumenthanteringssystem för förvaltningsdomstolarna (HAIPA) (2016 års finansiering) (överföring till moment 28.70.20)-1 441
Projekt för att skapa ett verksamhetsstyrnings- och dokumenthanteringssystem för förvaltningsdomstolarna (HAIPA) (2017 års finansiering) (överföring från moment 28.70.20)5 680
Tryggande av verksamheten vid Rättsregistercentralen (överföring till moment 25.01.05)-80
Åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (finansieringen 2016) (överföring till moment 28.70.20)-6 000
Åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (finansieringen 2017) (överföring från moment 28.70.20)3 100
Ändringar i budgeteringen av intäkter (nettning av vigselförrättningsarvoden och nettobudgetering på inkomstkonto av avskrivningar av intäkter från domstolsavgifter)-240
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-1 901
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror226
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015)1
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-180
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-1 209
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-296
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-2 890
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1 392
Temporär sänkning av StPL-avgiften-1 752
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-58
Sammanlagt-6 062

2017 budget256 702 000
2016 II tilläggsb.-1 526 000
2016 budget262 764 000
2015 bokslut247 976 000

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 61 165 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som föranleds staten på grund av ordnandet av sådana rättshjälps- och intressebevakningstjänster som avses i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016).

Vid nettobudgeteringen beaktats inte sådana i 18 § i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt avsedda arvoden och ersättningar som tas ut av huvudmännen för den allmänna intressebevakningen.

Av de inkomster som nettobudgeteras under momentet budgeteras en rättshjälpsmottagares förlorande motparts ersättningar för rättegångskostnaderna enligt kontantprincipen.

Förklaring: Det beräknas att 56 000 ärenden inkommer till rättshjälpsbyråerna år 2017 (48 600 ärenden 2015 och uppskattningen för 2016 är 50 000 ärenden). Det beräknas att det år 2017 görs 10 000 rättshjälpsbeslut för asylsökande som ansöker om internationellt skydd (8 400 år 2015 och uppskattningen 10 000 för år 2016). Målet för kötiden vid rättshjälpsbyråerna är i medeltal 11 dagar år 2017 (år 2015 och uppskattning för år 2016 12 dagar).

Av de ärenden som kom in till rättshjälpsbyråerna år 2015 var 85 % civil- och förvaltningsrättsliga ärenden och 15 % brottmål. Antalet ärenden som gäller asyl och familjeåterförening för asylsökande som ansöker om internationellt skydd har ökat avsevärt. Målet är att antalet asylärenden som inkommer till rättshjälpsbyråerna för behandling är 6 000 år 2017 (145 ärenden år 2015 och målet för 2016 2 000 ärenden).

Rättshjälpstjänster och tjänster inom den allmänna intressebevakningen köps från kommunerna och privata tjänsteproducenter när det är nödvändigt för att säkerställa den regionala tillgången till tjänsterna. De köpta tjänsternas andel är 12 % år 2017 (år 2015 och uppskattning för år 2016 11 %).

Det beräknas att 6 500 ärenden inkommer till konsumenttvistenämnden år 2017 (5 700 ärenden 2015 och uppskattningen för 2016 6 500 ärenden). Målet är att den totala behandlingstiden är under 9 månader år 2017.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt uppställt följande mål för rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens verksamhet 2017:

Rättshjälp

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Ärenden som behandlats, st.48 39950 03856 000
Rättshjälpsinfo, antal gånger2 4578 0008 000
Rättshjälpsbeslut för privata ombud, st.31 52639 50043 500
Resurshushållning (euro/viktad arbetsmängd)113125130
Produktivitet (viktad arbetsmängd/årsv.)476490505

Allmän intressebevakning

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Antal huvudmän, st.37 33138 10038 900
— rättshjälpsbyråerna som intressebevakare33 49634 00034 800
— intressebevakning i form av köpta tjänster3 8354 1004 100
Resurshushållning, (bruttoutgifter/huvudman)840 843845
Produktivitet (antalet huvudmän/årsv.)616161

Konsumenttvistenämnden

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Besvär som behandlats, st.5 6086 4006 400
Resurshushållning (€/behandlat ärende)394352354
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.)175202208
Total behandlingstid, mån.10,49,28,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter65 78365 96566 365
Bruttoinkomster5 2725 2005 200
Nettoutgifter60 51160 76560 165
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år22 732  
— överförts till följande år22 297  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom rättshjälpen (Offentligrättslig verksamhet, 1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer3 7593 7003 800
— övriga intäkter73--
Intäkter sammanlagt3 8323 7003 800
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten6 6096 5006 600
    
Kostnadstäckning (intäkter - kostnader)-2 777-2 800-2 800
Kostnadsmotsvarighet, %585758

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom rättshjälpen (Företagsekonomisk verksamhet, 1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer1 5281 5301 620
— övriga intäkter23--
Intäkter sammanlagt1 5511 5301 620
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten1 8251 7001 800
    
Kostnadstäckning (intäkter - kostnader)-274-170-180
Kostnadsmotsvarighet, %859090

Bestämmelser om arvoden för rättshjälp finns i statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (290/2008).

I arvoden som enligt lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) tas ut beräknas ca 23 300 000 euro inflyta under moment 12.25.15. Beloppet på arvoden för intressebevakare motsvarar ca 70 % av de sammanlagda utgifterna för den allmänna intressebevakningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Asylsökandes rättssäkerhet (ändring i behovskalkylen)3 047
Bruttobudgetering av allmänna intressebevakningstjänster312
Tryggande av verksamheten vid Rättsregistercentralen (överföring till moment 25.01.05)-20
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-559
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror13
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015)-44
Löneglidningsbesparing-100
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-90
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-300
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-84
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-830
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-396
Temporär sänkning av StPL-avgiften-504
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-45
Sammanlagt400

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget61 165 000
2016 II tilläggsb.1 109 000
2016 budget60 765 000
2015 bokslut60 076 000

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 77 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt rättshjälpslagen (257/2002)

2) till betalning av ersättningar enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993)

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om rättegång i brottmål (689/1997)

4) till ett belopp av högst 1 400 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Rättshjälp och försvar70 000 000
Biträdande av målsägande200 000
Skuldsanering för privatpersoner2 100 000
Ersättning för rättegångskostnaderna för oskyldigt åtalade3 500 000
Arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen samt till övriga utgifter för konkursförfarande som orsakas av offentlig utredning (högst)1 400 000
Sammanlagt77 200 000

År 2015 skötte privata rättsbiträden ca 33 7191) rättshjälpsärenden. Den mest omfattande och till kostnaderna största gruppen bland rättshjälpens domstolsärenden är brottmålen (64 %). Det var främst privata biträden som fungerade som rättsbiträde för asylsökande som ansöker om internationellt skydd (97 %) år 2015. Det beräknas att det år 2016 och 2017 görs 10 000 rättshjälpsbeslut för asylsökande. Privata rättsbiträden sköter cirka 5 000 asylärenden år 2017 (8 000 ärenden år 2016). Ersättningar som betalades med stöd av lagen om skuldsanering för privatpersoner uppgick till ca 2,1 miljoner euro år 2015. Ersättningar för oskyldigt åtalades rättegångskostnader uppgick till ca 8,1 miljoner euro år 2015. Arvoden som betalades offentliga utredare enligt konkurslagen uppgick till ca 1,3 miljoner euro år 2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Asylsökandes rättssäkerhet (ändring i behovskalkylen)-6 600
Ändring av budgetpraxis för mervärdesskatteutgifter (motsvarande minskning under moment 25.01.29)13 000
Sammanlagt6 400

2017 budget77 200 000
2016 II tilläggsb.4 300 000
2016 budget70 800 000
2015 bokslut65 109 777