Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2017

05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 591 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas inte i justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde avsedda Rättsregistercentralens inkomster.

Förklaring:Rättsregistercentralen är registeransvarig för informationssystemen och registren inom justitieministeriets förvaltningsområde och förmedlar information från förvaltningsområdets myndigheter till andra myndigheter. De register som används mest är straffregistret, bötesregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret samt skuldsaneringsregistret. Rättsregistercentralen sköter verkställighetsuppgifter i samband med böter, förverkandepåföljder, avgifter och fordringar samt för statens talan i dessa ärenden. Dessutom sköter Rättsregistercentralen underhåll och utveckling av informationssystemen inom förvaltningsområdet i samarbete med ämbetsverken inom förvaltningsområdet, enligt vad som har avtalats i serviceavtalen. Rättsregistercentralen sköter även uppgifter i anknytning till planeringen av blanketter inom förvaltningsområdet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 10 788 11 741 13 561
Bruttoinkomster 7 376 4 800 6 970
Nettoutgifter 3 412 6 941 6 591
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år -    
— överförts till följande år 47    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Administrering av statsunderstödet för brottsoffertjänster 50
Bokföringsuppgifter till följd av ändringen av bokföringsenheternas struktur 70
Ibruktagandet av statens gemensamma datasystem för ekonomi- och personalförvaltning (KIEKU) (bortfall av tillägg av engångsnatur) -135
Tryggande av verksamheten (överföring från momenten 25.01.21, 25.10.03, 25.10.04, 25.20.01 och 25.30.01) 200
Ändringar till följd av tillämpningen av böteslagen (bortfall av tillägg av engångsnatur) -340
Överföring från moment 25.01.01 (1 årsv.) 30
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -40
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) -4
Löneglidningsbesparing -27
Lönejusteringar -1
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -17
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -6
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -60
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -28
Temporär sänkning av StPL-avgiften -40
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -2
Sammanlagt -350

2017 budget 6 591 000
2016 II tilläggsb. -40 000
2016 I tilläggsb. 139 000
2016 budget 6 941 000
2015 bokslut 3 459 000