Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
              01. Justitieministeriets omkostnader
              03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet
              05. Rättsregistercentralens omkostnader
              20. Särskilda utgifter
              21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde
              22. Harmonisering av kontors- och kommunikationssystem
              29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde
              50. Understöd
              51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 591 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas inte i justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde avsedda Rättsregistercentralens inkomster.

Förklaring: Rättsregistercentralen är registeransvarig för informationssystemen och registren inom justitieministeriets förvaltningsområde och förmedlar information från förvaltningsområdets myndigheter till andra myndigheter. De register som används mest är straffregistret, bötesregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret samt skuldsaneringsregistret. Rättsregistercentralen sköter verkställighetsuppgifter i samband med böter, förverkandepåföljder, avgifter och fordringar samt för statens talan i dessa ärenden. Dessutom sköter Rättsregistercentralen underhåll och utveckling av informationssystemen inom förvaltningsområdet i samarbete med ämbetsverken inom förvaltningsområdet, enligt vad som har avtalats i serviceavtalen. Rättsregistercentralen sköter även uppgifter i anknytning till planeringen av blanketter inom förvaltningsområdet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter10 78811 74113 561
Bruttoinkomster7 3764 8006 970
Nettoutgifter3 4126 9416 591
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år-  
— överförts till följande år47  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Administrering av statsunderstödet för brottsoffertjänster50
Bokföringsuppgifter till följd av ändringen av bokföringsenheternas struktur70
Ibruktagandet av statens gemensamma datasystem för ekonomi- och personalförvaltning (KIEKU) (bortfall av tillägg av engångsnatur)-135
Tryggande av verksamheten (överföring från momenten 25.01.21, 25.10.03, 25.10.04, 25.20.01 och 25.30.01)200
Ändringar till följd av tillämpningen av böteslagen (bortfall av tillägg av engångsnatur)-340
Överföring från moment 25.01.01 (1 årsv.)30
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-40
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015)-4
Löneglidningsbesparing-27
Lönejusteringar-1
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-17
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-6
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-60
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-28
Temporär sänkning av StPL-avgiften-40
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-2
Sammanlagt-350

2017 budget6 591 000
2016 II tilläggsb.-40 000
2016 I tilläggsb.139 000
2016 budget6 941 000
2015 bokslut3 459 000