Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
              01. Justitieministeriets omkostnader
              03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet
              05. Rättsregistercentralens omkostnader
              20. Särskilda utgifter
              21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde
              22. Harmonisering av kontors- och kommunikationssystem
              29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde
              50. Understöd
              51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 188 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av omkostnaderna för barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, dataombudsmannens byrå, olycksutredningscentralen, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, datasekretessnämnden samt Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna

2) till betalning av stipendier som Europeiska institutet för kriminalpolitik delar ut.

Vid nettobudgeteringen beaktas inte inkomsterna av avgifter för de tillsynsuppgifter som anges i 305 § i informationssamhällsbalken (917/2014).

Förklaring: Barnombudsmannen har till uppgift att bedöma och främja förverkligandet av barnens intressen och rättigheter på allmän förvaltningsnivå, samhällspolitisk nivå och lagstiftningsnivå samt att främja fullgörandet av den av Förenta Nationernas generalförsamling antagna konventionen om barnets rättigheter (FördrS 59—60/1991). Barnombudsmannen rapporterar till FN:s kommitté för barnets rättigheter, statsrådet och riksdagen. Barnombudsmannen tar initiativ och begär utredningar om brister som ombudsmannen observerat. För att främja barnens ställning och rättigheter samt myndighetssamarbetet i dessa frågor bistås barnombudsmannen av barnombudsmannadelegationen.

Jämställdhetsombudsmannen övervakar att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) iakttas och främjar genom initiativ, råd och anvisningar förverkligandet av lagens syfte. Jämställdhetsombudsmannen informerar om jämställdhetslagstiftningen och dess tillämpningspraxis samt följer att jämställdhet mellan kvinnor och män förverkligas på samhällslivets olika områden. Jämställdhetsombudsmannen ger råd och anvisningar till den som misstänker sig ha utsatts för diskriminering på basis av kön, könsidentitet eller könsuttryck, utreder brott mot diskrimineringsförbud och strävar efter att öka medvetenheten om rättigheter och skyldigheter enligt jämställdhetslagen.

Diskrimineringsombudsmannen ska övervaka att lagen om likabehandling följs på det sätt som bestäms i den lagen samt även i övrigt främja likabehandling och förhindra diskriminering. Dessutom är diskrimineringsombudsmannen nationell rapportör om människohandel och övervakar avlägsnande ur landet av utlänningar. Delegationen för likabehandlingsärenden arbetar under ledning av diskrimineringsombudsmannen och främjar samarbetet mellan myndigheter, medborgarorganisationer och andra när det gäller ingripande i diskriminering och främjande av likställdhet.

Effektmål för jämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen är att säkerställa lika medverkan, så att inte till exempel en persons kön, ursprung, funktionsnedsättning, ålder, sexuella läggning eller övertygelse påverkar hans eller hennes möjligheter negativt.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden behandlar och avgör ärenden som enligt diskrimineringslagen och lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män hör till nämndens uppgifter.

Dataombudsmannen ska behandla och avgöra ärenden som gäller behandling av personuppgifter och kreditupplysningar så som föreskrivs i personuppgiftslagen (523/1999) och kreditupplysningslagen (527/2007) samt sköta övriga uppgifter som följer av de nämnda lagarna. Dataombudsmannens byrå upprätthåller och främjar den grundläggande rätten till integritet och förtroendet för samhällets tjänster. Dessutom deltar byrån i utvecklandet av informationssamhället i Finland och EU. År 2017 förbereder sig dataombudsmannens byrå på att genomföra de ändringar i verksamheten som föranleds av ikraftträdandet av EU:s allmänna dataskyddsförordning. För detta ändamål har i budgeten anvisats ett tilläggsanslag för ett årsverke och dessutom anvisas en tilläggsfinansiering för ett årsverke från justitieministeriets huvudtitel.

Datasekretessnämnden behandlar och avgör ärenden som enligt personuppgiftslagen ska avgöras av nämnden samt följer med behovet att utveckla lagstiftningen om behandling av personuppgifter och tar de initiativ som nämnden anser vara nödvändiga.

Olycksutredningscentralen ska enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) utveckla och upprätthålla beredskapen att inleda utredningar av olyckor, effektivt och tillförlitligt utreda orsakerna till olyckor och på basis av orsakerna ge säkerhetsrekommendationer, och följa med hur de iakttas.

Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, producerar internationella sakkunnigtjänster inom kriminalpolitikens område. Institutets verksamhet styrs centralt av FN:s kriminalpolitiska program och av linjebeslut i anslutning till det.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter8 3367 8577 588
Bruttoinkomster180400400
Nettoutgifter8 1567 4577 188
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år2 121  
— överförts till följande år1 326  

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Barnombudsmannens verksamhet607
Jämställdhetsombudsmannens verksamhet976
Diskrimineringsombudsmannens verksamhet1 368
Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden196
Barnombudsmannadelegationen20
Dataombudsmannens verksamhet1 739
Datasekretessnämnden15
Olycksutredningscentralen1 523
Institutet för kriminalpolitik517
Servicecentralernas avgifter227
Sammanlagt7 188

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Dataombudsmannens byrå, genomförande av EU: s dataskyddsreform80
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-63
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror5
Lönejusteringar-11
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-50
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-25
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-10
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-91
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-45
Temporär sänkning av StPL-avgiften-54
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-5
Sammanlagt-269

2017 budget7 188 000
2016 II tilläggsb.-49 000
2016 budget7 457 000
2015 bokslut7 361 000