Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2017

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 188 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av omkostnaderna för barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, dataombudsmannens byrå, olycksutredningscentralen, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, datasekretessnämnden samt Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna

2) till betalning av stipendier som Europeiska institutet för kriminalpolitik delar ut.

Vid nettobudgeteringen beaktas inte inkomsterna av avgifter för de tillsynsuppgifter som anges i 305 § i informationssamhällsbalken (917/2014).

Förklaring:Barnombudsmannen har till uppgift att bedöma och främja förverkligandet av barnens intressen och rättigheter på allmän förvaltningsnivå, samhällspolitisk nivå och lagstiftningsnivå samt att främja fullgörandet av den av Förenta Nationernas generalförsamling antagna konventionen om barnets rättigheter (FördrS 59—60/1991). Barnombudsmannen rapporterar till FN:s kommitté för barnets rättigheter, statsrådet och riksdagen. Barnombudsmannen tar initiativ och begär utredningar om brister som ombudsmannen observerat. För att främja barnens ställning och rättigheter samt myndighetssamarbetet i dessa frågor bistås barnombudsmannen av barnombudsmannadelegationen.

Jämställdhetsombudsmannen övervakar att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) iakttas och främjar genom initiativ, råd och anvisningar förverkligandet av lagens syfte. Jämställdhetsombudsmannen informerar om jämställdhetslagstiftningen och dess tillämpningspraxis samt följer att jämställdhet mellan kvinnor och män förverkligas på samhällslivets olika områden. Jämställdhetsombudsmannen ger råd och anvisningar till den som misstänker sig ha utsatts för diskriminering på basis av kön, könsidentitet eller könsuttryck, utreder brott mot diskrimineringsförbud och strävar efter att öka medvetenheten om rättigheter och skyldigheter enligt jämställdhetslagen.

Diskrimineringsombudsmannen ska övervaka att lagen om likabehandling följs på det sätt som bestäms i den lagen samt även i övrigt främja likabehandling och förhindra diskriminering. Dessutom är diskrimineringsombudsmannen nationell rapportör om människohandel och övervakar avlägsnande ur landet av utlänningar. Delegationen för likabehandlingsärenden arbetar under ledning av diskrimineringsombudsmannen och främjar samarbetet mellan myndigheter, medborgarorganisationer och andra när det gäller ingripande i diskriminering och främjande av likställdhet.

Effektmål för jämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen är att säkerställa lika medverkan, så att inte till exempel en persons kön, ursprung, funktionsnedsättning, ålder, sexuella läggning eller övertygelse påverkar hans eller hennes möjligheter negativt.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden behandlar och avgör ärenden som enligt diskrimineringslagen och lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män hör till nämndens uppgifter.

Dataombudsmannen ska behandla och avgöra ärenden som gäller behandling av personuppgifter och kreditupplysningar så som föreskrivs i personuppgiftslagen (523/1999) och kreditupplysningslagen (527/2007) samt sköta övriga uppgifter som följer av de nämnda lagarna. Dataombudsmannens byrå upprätthåller och främjar den grundläggande rätten till integritet och förtroendet för samhällets tjänster. Dessutom deltar byrån i utvecklandet av informationssamhället i Finland och EU. År 2017 förbereder sig dataombudsmannens byrå på att genomföra de ändringar i verksamheten som föranleds av ikraftträdandet av EU:s allmänna dataskyddsförordning. För detta ändamål har i budgeten anvisats ett tilläggsanslag för ett årsverke och dessutom anvisas en tilläggsfinansiering för ett årsverke från justitieministeriets huvudtitel.

Datasekretessnämnden behandlar och avgör ärenden som enligt personuppgiftslagen ska avgöras av nämnden samt följer med behovet att utveckla lagstiftningen om behandling av personuppgifter och tar de initiativ som nämnden anser vara nödvändiga.

Olycksutredningscentralen ska enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) utveckla och upprätthålla beredskapen att inleda utredningar av olyckor, effektivt och tillförlitligt utreda orsakerna till olyckor och på basis av orsakerna ge säkerhetsrekommendationer, och följa med hur de iakttas.

Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, producerar internationella sakkunnigtjänster inom kriminalpolitikens område. Institutets verksamhet styrs centralt av FN:s kriminalpolitiska program och av linjebeslut i anslutning till det.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 8 336 7 857 7 588
Bruttoinkomster 180 400 400
Nettoutgifter 8 156 7 457 7 188
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 121    
— överförts till följande år 1 326    

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Barnombudsmannens verksamhet 607
Jämställdhetsombudsmannens verksamhet 976
Diskrimineringsombudsmannens verksamhet 1 368
Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden 196
Barnombudsmannadelegationen 20
Dataombudsmannens verksamhet 1 739
Datasekretessnämnden 15
Olycksutredningscentralen 1 523
Institutet för kriminalpolitik 517
Servicecentralernas avgifter 227
Sammanlagt 7 188

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Dataombudsmannens byrå, genomförande av EU: s dataskyddsreform 80
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -63
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 5
Lönejusteringar -11
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -50
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -25
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -10
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -91
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -45
Temporär sänkning av StPL-avgiften -54
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -5
Sammanlagt -269

2017 budget 7 188 000
2016 II tilläggsb. -49 000
2016 budget 7 457 000
2015 bokslut 7 361 000