Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
              01. Justitieministeriets omkostnader
              03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet
              05. Rättsregistercentralens omkostnader
              20. Särskilda utgifter
              21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde
              22. Harmonisering av kontors- och kommunikationssystem
              29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde
              50. Understöd
              51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 458 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella sammanslutningar samt till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som är godkända av justitieministeriet.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter21 98022 00820 858
Bruttoinkomster487400400
Nettoutgifter21 49321 60820 458
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 174  
— överförts till följande år4 356  

Beräknad användning av anslaget

 årsv.%
   
Strategier för och uppföljning av samhällspolitiken177
Styrningen av ministeriets ansvarsområde och verksamhets- och ekonomiplanering samt uppföljning6226
Beredning och uppföljning av lagstiftning4620
EU-ärenden och internationella ärenden229
Ministeriets övriga särskilda uppgifter177
Ministeriets interna förvaltning3615
Frånvaro med lön3515
Sammanlagt235100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Administrering av statsunderstödet för brottsoffertjänster (0,5 årsv.)80
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01)153
Överföring till moment 25.01.05 (-1 årsv.)-30
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-82
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-185
Löneglidningsbesparing-66
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-260
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-131
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-28
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-281
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-132
Temporär sänkning av StPL-avgiften-174
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-14
Sammanlagt-1 150

2017 budget20 458 000
2016 II tilläggsb.-174 000
2016 budget21 608 000
2015 bokslut22 675 000