Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2017

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 458 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella sammanslutningar samt till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som är godkända av justitieministeriet.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 21 980 22 008 20 858
Bruttoinkomster 487 400 400
Nettoutgifter 21 493 21 608 20 458
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 174    
— överförts till följande år 4 356    

Beräknad användning av anslaget

  årsv. %
     
Strategier för och uppföljning av samhällspolitiken 17 7
Styrningen av ministeriets ansvarsområde och verksamhets- och ekonomiplanering samt uppföljning 62 26
Beredning och uppföljning av lagstiftning 46 20
EU-ärenden och internationella ärenden 22 9
Ministeriets övriga särskilda uppgifter 17 7
Ministeriets interna förvaltning 36 15
Frånvaro med lön 35 15
Sammanlagt 235 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Administrering av statsunderstödet för brottsoffertjänster (0,5 årsv.) 80
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01) 153
Överföring till moment 25.01.05 (-1 årsv.) -30
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -82
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -185
Löneglidningsbesparing -66
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -260
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -131
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -28
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -281
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -132
Temporär sänkning av StPL-avgiften -174
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -14
Sammanlagt -1 150

2017 budget 20 458 000
2016 II tilläggsb. -174 000
2016 budget 21 608 000
2015 bokslut 22 675 000