Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
         30. Internationellt utvecklingssamarbete
         90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa statsunderstöd
              51. Understöd till nödställda
              66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag
              67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen
              68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen
              95. Kursfluktuationer
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till multilaterala projekt inom Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen

2) till projekt som stöder politiken för den nordliga dimensionen

3) till projekt som stöder verkställandet av regeringens Rysslandspolitik

4) för understöd till fonder som verkar i anslutning till internationella finansiella institut

5) till att finansiera sakkunniga som arbetar vid internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer

6) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till samarbetet med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen samt stödet för verkställandet av regeringens Rysslandspolitik

7) till avlönande av personal motsvarande högst sex årsverken i uppgifter för viss tid i sådana projekt vid statliga ämbetsverk och inrättningar som stöder Finlands kommande ordförandeskap i Arktiska rådet.

Förklaring: Med anslaget främjas Finlands nationella mål för samarbetet i fråga om Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen. Finlands ställning som arktisk aktör stärks. Målet är även att arbeta för att internationell finansiering styrs till projekt som är viktiga för Finland.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Samarbete med den arktiska regionen och Barentsregionen1 100 000
Samarbete med Östersjöområdet och den nordliga dimensionen400 000
Verkställandet av Rysslandspolitiken300 000
Sammanlagt1 800 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Projekt som stöder Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet200
Sammanlagt200

2017 budget1 800 000
2016 budget1 600 000
2015 bokslut2 100 000